ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-17

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. (056-510626) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐเพื่อก้าวไปสู่อุทัยธานี 4.0 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สถิติ จ.อน. (056511312) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 สนง.พัฒนาชุมชน จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2561 (ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 สนง.พมจ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2561 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ศลก.จ.อน. สนง.พช.จ.อน.
13:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐเพื่อก้าวไปสู่อุทัยธานี 4.0 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สถิติ จ.อน. (056511312)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. (056-510626)
13:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐเพื่อก้าวไปสู่อุทัยธานี 4.0 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สถิติ จ.อน. (056511312)