ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-16

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.อน. (0 5651 1915) การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบปกติขาว

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถว่ยพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก สนจ.อน. (056-511063) การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบปกติขาว

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ฯ 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก สนจ.อน. การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถว่ยพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก สนจ.อน. (056-511063) การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบปกติขาว

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก สนจ.อน. (056-511063) การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบปกติขาว