ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-14

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
06:00 น. ประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต Sport for all 4.0 จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 บึงพระชนกจักรี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.กทท จ.อน.(056-503090) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมชฏาแกรนด์ฮอล์ล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน.(056-571151) ผวจ.อน.มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย