ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-12

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการบูรณะพลับพลาจตุรมุขอนุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระชนกาธิบดี ในรัชกาลที่ 1 ห้อง POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (056-511444)
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) อุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ทสจ.อน. (สุดใจ 081-9533010)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย/แผนงานของกระทรวงพลังงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน จ.ชัยนาท สนง. พลังงาน อน. โทร. 0 5657 1351 คำสั่ง อน. ที่ 603/2558 ลว. 12 ก.พ. 2558
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 21 จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สนง.อุตหสาหกรรม จ.อน. สนง.อุตหสาหกรรม จ.อน. (056-970102) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณะพลับพลาจตุรมุขอนุสาวรีย์ สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกพระชนกาธิบดี ในรัชกาลที่ 1 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ที่ทำการปกครอง จ.อน.
11:30 น. ประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสรา้งงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้่ และความมั่นคงในชีวิ ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
14:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลุ่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2547 ของจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ที่ทำการปกครอง จ.อน. ประธานตามคำสั่ง จว.ที่ 4735/2559 ลว 27 ธ.ค.59

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณะพลับพลาจตุรมุขอนุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระชนกาธิบดี ในรัชกาลที่ 1 ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (056-511444)
13:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) อุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ทสจ.อน. (สุดใจ 081-9533010)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประชุมร่วมกับ สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ ห้องประชุม สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ สนง.โยธาฯ
13:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) อุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ทสจ.อน. (สุดใจ 081-9533010)