ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-11

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
10:00 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้า ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063 - 9031251) การแต่งกาย : เครื่องแบบจิตอาสาฯ (เสื้อสีเหลือง ผ้าพันคอจิตอาสาฯ สีเหลือง หมวกจิตอาสาฯ สีฟ้า ติดบัตรประจำตัวจิตอาสาฯ)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมสนทนา"กาแฟยามเช้า" จวน ผวจ.อน. ทปค.จ.อน. (056-511444)
09:00 น. ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
09:30 น. ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพพระราชอุทัยกวี ศาลาสังฆสภา วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม สน.พุทธศาสนา จ.อน. (056-571764-5) ผวจ.อน.มอบหมาย การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเดิม) สนง.กษ.จ.อน. (056-520733-4) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน และติดตามนักเรียนทุนโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี ของ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ณ อำเภอลานสัก อำเภอห้วยคต อำเภอบ้านไร่ สนงศึกษาธิการ จ.อน. การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
10:00 น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้า ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. การแต่งกาย : เครื่องแบบจิตอาสาฯ
14:00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานจัดที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) สปก.จ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
10:00 น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้า ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. การแต่งกาย : เครื่องแบบจิตอาสาฯ
14:00 น. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการวัดระดับการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ห้องประชุมดำรงธรรม ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย สนจ.อน.