ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-10

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:45 น. ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับ จ.อุทัยธานี โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ สนจ.อน. (อัญชลี 089-2034436) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 สนง.พมจ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.พมจ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:45 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับ จ.อุทัยธานี โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ สนจ.อน. (อัญชลี 089-2034436)