ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-09

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทปค.จ.อน. การแต่งกาย : ชุดสุภาพ (เสื้อเหลือง)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานในพิธีเปิดและวิทยากรบรรยายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ห้องประชุม ชั้น 3 สนง.เทศบาลเมืองอุทัยธานี สนง.ทม.อน (056-512835)
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จ.อุทัยธานี ห้องประชุม สนง.ส่งเสรอมการปกครองท้องถิ่น อน. สนง.ส่งเสรอมการปกครองท้องถิ่น อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 สนง.ศึกษาธิการ จ.อน. สนง.ศึกษาธิการ จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมการประชุมผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง 056-511444)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมการประชุมผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง 056-511444)