ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-06

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน มท ระดับ จ.อุทัยธานี ห้องประชุม POC ชั้น5 ศลก.อน. สนจ. ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ห้องประชุม ปภ. ชั้น3 ศลก.อน. ปภ.อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้คนพิการและคนทุกวัย เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปี 2561 ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.พมจ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมให้คนพิการและคนทุกวัย เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปี 2561 อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.พมจ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้คนพิการและคนทุกวัย เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปี 2561 ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.พมจ.อน.
10:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน มท ระดับ จ.อุทัยธานี ห้องประชุม POC ชั้น5 ศลก.อน. สนจ.