ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-05

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดอุทัยธานี ห้องอู่ไทยธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.กกต.จ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานการประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ห้องประชุม POC ชั้น5 ศลก.อน. สนจ.อน. ศูนย์ดำรงธรรม ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสรา้งงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้่ และความมั่นคงในชีวิต ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 สนง.ยุติธรรม จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2561 ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 สนง.ยุติธรรม จ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ห้องประชุม POC ชั้น5 ศลก.อน. สนจ.อน. ศูนย์ดำรงธรรม