ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-04

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ทปค.จ.อน. (056-511444)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.อน. และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยโศก ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251) การแต่งกาย : เสื้อ พอ.สว. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานการประชุมโครงการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ณ ห้องชวนชม บ้านสวนรีสอร์ท ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สนจ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.อน. และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง ม.2 บ้านห้วยโศก ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ที่ทำการปกครอง จ.อน. การแต่งกาย : เสื้อ พอ.สว.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ทปค.จ.อน. (056-511444) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากี แขนยาว

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.อน. และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยโศก ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251) การแต่งกาย : เสื้อ พอ.สว.