ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-03

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมราชพฤกษ์ สนง.ศึกษาธิการ จ.อน. สนง.ศึกษาธิการ จ.อน. (ปนัดดา 081-0418014)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพนะปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ. 2561 ห้องประชุมศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี สถจ.อน. (056-511965) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองฉางวิทยา ณ หอประชุมปาริชาต โรงเรียนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สนง.สาธารณสุข จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมการติดตามลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565
15:00 น. ร่วมพิธีฌาปนกิจ นางสาวนวพร แรงเกษตรวิท วัดทุ่งสามแท่ง ม.12 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อน. ทปค.อ.ลานสัก

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน หน.สนจ.อน.