วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ข่าวสารผู้บริหารเดือนมีนาคม 2560

วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินโครงการภายใต้ แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบกลุ่มจังหวัด เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงาน ส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี (ก.อบต.อุทัยธานี) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 23 มีนาคม 2560นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลางหมู่ที่ 4 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนลสง 2 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 06.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมตรวจค้น พื้นที่เป้าหมาย ในพื้นที่ จ.อุทัยธานี รวม 30 โดยสรุปจำนวนของกลางที่ยึดได้ มีอาวุธปืนจำนวน 31 กระบอก เครื่องกระสุนจำนวน 128 นัด ซองกระสุนปืน 4 อัน และเสื้อเกราะ 3 ตัว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้ส่งไปตรวจสอบที่มาและความถูกต้องในการครอบครองต่อไป
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมการุ้ง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึก อาชีพจังหวัดอุทัยธานี (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน "วัน อปพร." ประจำปี 2560 ณ เทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัด อุทัยธานี มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนและการให้ ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำผิดของบุคคลอื่น ณ ห้องประชุมโรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 ณ พลับพลาจัตุรมุข ยอดเขาสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัย ยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี (ยอส.) ประจำปี 2560 โดยมีแกนนำเยาวชนจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่จังหวัด อุทัยธานีเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดอุทัยธานี ที่ 1
วันที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 23.30 น. ที่บริเวณ หน้าเทศบาลตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี ได้พบปะและพูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ประชาชนชาว จังหวัดอุทัยธานี จาก อำเภอหนองฉาง จำนวน 315 คน
เดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในพระบรมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดอุทัยธานี (กศจ.อุทัยธานี) ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 18.30 นนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมรับฟังการประชุมโครงการย้อนรอยเสด็จประพาสต้น ครั้งที่ 1 ณ แพโบสถ์น้ำ วัดอุโปสถาราม ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 นนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมโครงการห้องสมุด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 นนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจติดตามงานในพื้นที่ : การเตรียมความพร้อมของ โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ออกรายการวิทยุ รายการผู้ว่าฯ พบประชาชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 934
วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจติดตามงานในพื้นที่ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธีการรับมอบบ่อน้ำบาดาล และเครื่องกรองน้ำโดยการสนับสนุนจาก สโมสรโรตารีกรุงเทพบางนา และสโมสรโรตารีไต้หวัน ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง เยี่ยมเยียนเพื่อ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับพี่น้อง ประชาชนผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย เมื่อช่วงเย็นวันที่ 9 มีนาคม ซึ่งได้รับรายงาน จากอำเภอหนองฉางว่ามีชาวบ้าน ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยครั้งนี้ประมาณ 30 หลังคาเรือน และได้มอบถุง ยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 18 (นายโอภาส ทองยงค์)และคณะ เข้าพบ เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด และปรึกษาข้อราชการ ณ ห้องอู่ไทธานี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี  ตรวจติดตามงานในพื้นที่อำเภอลานสัก : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อการท่องเที่ยว เชิงนิเวศของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้าง ความสามัคคีปรองดอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า)
วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะและถวายความอาลัยแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและประสานงาน สู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานเปิดตัวการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ อย่างบูรณาการและยั่งยืน ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี