วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ข่าวสารผู้บริหารเดือนกุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.  นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  ตรวจติดตามงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 โครงการพัฒนาบึงพระชนก (สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ) ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.20 น.  นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  ตรวจติดตามงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 : โครงการศึกษา สำรวจ และออกแบบโครงการสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา - แม่น้ำสะแกกรัง  ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น.  นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  ตรวจติดตามงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมPOC ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน "เทศกาลควายไทย" ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์บริการด้าน การเกษตรและปศุสัตว์ (โรงปุ๋ย อบจ.อุทัยธานี)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดอุทัยธานี ปี 2560" ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยาคม
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 18 ในการตรวจติดตามงาน / โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.10 น.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ออกรายการวิทยุ รายการผู้ว่าฯ พบประชาชน ณ สถานีวิทยุ อสมท.อุทัยธานี
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  พร้อม นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ภรรยา และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2559  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางบ้านมะนาวหวาน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุทัยธานี มอบหมายให้นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิด
จากการใช้รถใช้ถนน โครงการ "Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความ
ปลอดภัยให้ทุกคน" ณ ห้องเชษฐศิลป์ 1 โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ อำเภอ
เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหา หนี้สินเกษตรกร ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 20 ก.พ.60 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เดินทางไป้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี
ลำดับที่ 97 ของประเทศ และเป็นแห่งที่ 2 ของจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4 และเปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดอุทัยธานี (เคลื่อนที่)
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายไมตรี  ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้แก่ส่วนราชการของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายออมสิน  ชีวะพฤกษ์) ในจังหวัดพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรคร ูแกนนำสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับภูมิภาคตะวันตก ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานและทรงเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-12.30 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมซักซ้อมขบวนเสด็จฯ และตรวจพื้นที่จัดงานประชุมวิชาการ ระดับชาติครั้งที่ 38 และเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ