วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ข้อมูลบริหารจังหวัดอุทัยธานี

แผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2553-2556
การติดตามประเมินผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.) หรือโครงการชุมชนพอเีพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จังหวัดอุทัยธานี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จังหวัดอุทัยธานี เพิ่มเติม
หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ด่วนมาก ที่ อน 0017.2/ว 3677 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556