วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.

นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ คณกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและกิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง ร่วมกับนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) จำนวน 3 ราย 1.นางธัญญา อินทรเสนา บ้านเลขที่ 12 หมู่3 ตำบลอุทัยเก่า 2.นางสาวนุชรี วีระพันธ์ บ้านเลขที่ 12/5 หมู่ 3 ตำบลอุทัยเก่า 3.นายณรงค์ธร วีระพันธ์ บ้านเลขที่ 12/2 ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี พร้อมกันนี้เพื่อให้การช่วยเหลือเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเงินช่วยเหลือและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 3 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย)

_1578492985211_small.jpg _1578492985047_small.jpg _1578492985339_small.jpg _1578492985264_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator