ข่าวสารผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะกรรมการ และคณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อัคคีภัย ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทโตโยต้าอำเภอบ้านไร่
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและคณะ ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทโตโยต้าอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
และคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและคณะ ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลานสัก
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการ และคณะที่ปรึกษา สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย อัคคีภัย ณ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่​ มอบสิ่งของ​ และ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ณ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เหล่ากาชาดฯ
ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ขอรับ
พระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดอุทัยธานี

อ่านต่อ...

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและ
กิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ
ทั่วประเทศ

การจัดหน่วยรับบริจาคโลหิต