วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

คลังข้อมูลภูมิปัญญา OTOP

ภูมิปัญญากลุ่มทอผ้าบ้านผาทั่ง
ภูมิปัญญากลุ่มจักสานบ้านท่ารากหวาย
ภูมิปัญญากลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหนองบำหรุ
ภูมิปัญญากลุ่มทอผ้าบ้านเก้านิ้ว
ภูมิปัญญากลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งน้ำเค็ม
คลังข้อมูลภูมิปัญญา OTOP
ภูมิปัญญากลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ
ภูมิปัญญากลุ่มทอเสื่อกกบ้านคลองข่อย
ภูมิปัญญากลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาและใยสับประรด
ภูมิปัญญากลุ่มสตรีทำขนมกงหนองแก
ภูมิปัญญากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลังเขา
ภูมิปัญญากลุ่มทำรองเท้าแตะหนัง
ภูมิปัญญากลุ่มอาชีพทำขนมบ้านสมอทอง
ภูมิปัญญากลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านหนองแว่น
ภูมิปัญญากลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า(ช่างตุ๋ย)
ภูมิปัญญากลุ่มทอผ้าบ้านเขาดาวเรือง
ภูมิปัญญากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองไม้
ภูมิปัญญากลุ่มนายภูเงิน รองเท้าหนังแท้
ภูมิปัญญากลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ
ภูมิปัญญากลุ่มผลิตน้ำปลาโบราณ
ภูมิปัญญากลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้
ภูมิปัญญากลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ
ภูมิปัญญากลุ่มไม้มะม่วงกลึง
ภูมิปัญญากลุ่มยุวเกษตรกรบ้านชุมยาง
ภูมิปัญญากลุ่มสตรีทำนาประดู่ยืน