ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวที่ 1

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาซื้อรถขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โครงการส่งเสริมตัดอ้อยสด เพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้
  ราคาประมูล เป็นเงิน 31,478,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล บริษัท สิทธิยนต์ กรุ๊ป จำกัด
ผู้ประกาศ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 21 จังหวัดอุทัยธานี
ข่าวท่ 2

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาซื้อกระบะบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 2 คัน โครงการส่งเสริมตัดอ้อยสด เพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้
  ราคาประมูล เป็นเงิน 4,970,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล บริษัท นันทพงษ์ มอเตอร์ จำกัด
ผู้ประกาศ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 21 จังหวัดอุทัยธานี
ข่าวท่ 3

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ขนาด 4 ล้อ (4x4) แบบขับเคลื่อนที่ 2 เพลา แบบ Part Time พร้อมกระบะสำหรับวางอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน โครงการส่งเสริมตัดอ้อยสด เพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้
  ราคาประมูล เป็นเงิน3,396,000 บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล บริษัท มหานคร ออโตโมบิล จำกัด
ผู้ประกาศ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 21 จังหวัดอุทัยธานี