ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวที่ 1

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการปรับปรุงลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง
  ราคาประมูล เป็นเงิน 2,445,500 บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัดอัศวรัตน์ก่อสร้าง
ผู้ประกาศ นายนภดล จารุพงศ์ นายอำเภอหนองฉาง
ข่าวที่ 2

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตการเกษตร คสล. หมู่ที่ 4 บ้านงิ้วงาม ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง
  ราคาประมูล เป็นเงิน 1,995,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคอำนวยชัย
ผู้ประกาศ นายนภดล จารุพงศ์ นายอำเภอหนองฉาง
ข่าวที่ 3

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตการเกษตร คสล. หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง
  ราคาประมูล เป็นเงิน 1,995,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคอำนวยชัย
ผู้ประกาศ นายนภดล จารุพงศ์ นายอำเภอหนองฉาง
ข่าวที่ 4

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการขุดสระเก็บน้ำ ขนาด 7 ไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง
  ราคาประมูล เป็นเงิน 3,190,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.ซี การโยธา
ผู้ประกาศ นายชวลิต ปราบพาล นายอำเภอหนองขาหย่าง
ข่าวที่ 5

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการขุดสระเก็บน้ำ ขนาด 5 ไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง
  ราคาประมูล เป็นเงิน 2,490,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.การช่าง อุทัยธานี
ผู้ประกาศ นายชวลิต ปราบพาล นายอำเภอหนองขาหย่าง
ข่าวที่ 6

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการรับปรุงฟื้นฟูลำห้วยขวี หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง
  ราคาประมูล เป็นเงิน 2,490,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา
ผู้ประกาศ นายชวลิต ปราบพาล นายอำเภอหนองขาหย่าง
ข่าวที่ 7

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์
  ราคาประมูล เป็นเงิน 11,978,000 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำแสงพาณิชย์ก่อสร้าง
ผู้ประกาศ นายสมเกียรติ แสงอุทัย นายกเทศมนตรีตำบลพลวงสองนาง
ข่าวที่ 8

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการรับปรุงฟื้นฟูคลองมอญ ระยะทาง  10.2 กิโลเมตร ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง
  ราคาประมูล เป็นเงิน 3,193,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวยชัย
ผู้ประกาศ นายนภดล จารุพงศ์ นายอำเภอหนองฉาง
ข่าวที่ 9

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการรับปรุงฟื้นฟูคลองทับเสลาพร้อมดาดคอนกรีตชุมชนหนองขุนชาติ ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง
  ราคาประมูล เป็นเงิน 2,694,300 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวยชัย
ผู้ประกาศ นายนภดล จารุพงศ์ นายอำเภอหนองฉาง
ข่าวที่ 10

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนสมอทอง อำเภอห้วยคต
  ราคาประมูล เป็นเงิน 2,295,500 บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.สร้างสรรค์ เอ็นจิเนียริ่ง
ผู้ประกาศ นายกิติชัย วิชญคุปต์ นายอำเภอห้วยคต
ข่าวที่ 11

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการ่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 6 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี
  ราคาประมูล เป็นเงิน 39,520,000 บาท (สามสิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญ
ผู้ประกาศ นายสมพร กาญจน์นิรันดร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 12

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการ่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (บ้านพักนายอำเภอลานสัก)
  ราคาประมูล เป็นเงิน 2,798,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ชำนาญ คอนสตรัคชั่น
ผู้ประกาศ นายสุทิน ภู่เกตุ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา
ข่าวที่ 13

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านยางงาม - บ้านห้วยรัง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
  ราคาประมูล เป็นเงิน 2,750,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.นักซ่อม
ผู้ประกาศ นายไกรศร วันละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
ข่าวที่ 14

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการรับปรุงฟื้นฟูระบบกักเก็บน้ำลำคลองกระชอน ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง
  ราคาประมูล เป็นเงิน 2,472,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวยชัย
ผู้ประกาศ นายนภดล จารุพงศ์ นายอำเภอหนองฉาง
ข่าวที่ 15

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการผันน้ำจากลำเหมืองหนองยอไปลำเหมืองวังอ้ายป๊อก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง
  ราคาประมูล เป็นเงิน 3,485,000 บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา
ผู้ประกาศ นายชวลิต ปราบพาล นายอำเภอหนองขาหย่าง
ข่าวที่ 16

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการขุดลอกลำคลองส่งน้ำวังขนาน-คลองอ้ายโต  หมู่ที่ 1,5 บ้านบุญลือ ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี
  ราคาประมูล เป็นเงิน 2,253,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผาเจริญก่อสร้าง
ผู้ประกาศ นายณัชนนท์ สนประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 17

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการขุดลอกในพื้นที่อำเภอทัพทัน และอำเภอบ้านไร่ จำนวน 5 โครงการ
โครงการที่ 1 ขุดลอกเหมือง หมู่ที่ 5 เชื่อมสายเหมืองมูลนิธิ หมู่ที่ 5,3,1,4 บ้านดอนโปร่ง - หนองบัวแดง ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน
โครงการที่ 2 ขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวแดง ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน
โครงการที่ 3 ขุดลอกลำห้วยป่าอู หมู่ที่ 1-7 บ้านทัพหลวง - ป่าอู ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่
โครงการที่ 4 ขุดลอกลำห้วยหนองจอก หมู่ที่ 15 บ้านสุขสำราญ ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่
โครงการที่ 5 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำพุปอน หมู่ที่ 9 บ้านแม่ระมาดพัฒนา ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่
  ราคาประมูล โครงการที่ 1 เป็นเงิน 1,645,000  บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 เป็นเงิน 1,255,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 3 เป็นเงิน 1,934,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
โครงการที่ 4 เป็นเงิน 1,935,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 5 เป็นเงิน 1,553,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล โครงการที่ 1 หจก.บุษวะดีการโยธา
โครงการที่ 2 หจก.พัฒนาเกริกเกียรติ
โครงการที่ 3 หจก.ส.ชำนาญ คอนสตรัคชั่น
โครงการที่ 4 หจก.ส.ชำนาญคอนสตรัคชั่น
โครงการที่ 5 หจก.พันล้านการโยธา
ผู้ประกาศ นายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 18

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ โรงพยาบาลทัพทัน จำนวน 1 คัน
  ราคาประมูล -
  ผู้ชนะการประมูล บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
ผู้ประกาศ นายปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 19

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปีงบประมาณ 2558 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเขาขวาง หมู่ที่ 8 บ้านเขาขวาง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่
  ราคาประมูล เป็นเงิน 1,797,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล หจก.พันล้านการโยธา
ผู้ประกาศ นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 20

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 2 ห้อง
  ราคาประมูล เป็นเงิน 120,951.23 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์)
  ผู้ชนะการประมูล หจก.โชคอุกกฤษฎ์การโยธา
ผู้ประกาศ นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 21

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ

  รายละเอียดอื่นๆ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 1.รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง  2.รถยนต์เอนกประสงค์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2900 ซีซี
  ราคาประมูล รายการที่ 1 เป็นเงิน 1,280,790 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
รายการที่ 2 เป็นเงิน 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล รายการที่ 1 บริษัทสยามนิสสันอุทัยธานี 44 จำกัด  รายการที่ 2 บริษัทอีซุซุอุทัยธานี จำกัด
ผู้ประกาศ นายยรรยง รัตนปัญญาโชติ รักษาราชการแทน ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 22

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่)
  ราคาประมูล เป็นเงิน 7,178,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรัฐ
ผู้ประกาศ นายธีรชาติ ฉัตรตระกูล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 23

ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อ

  รายละเอียดอื่นๆ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารห้องประชุมสะแกกรัง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
  ราคาประมูล เป็นเงิน 539,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล บริษัท คอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มท์ บิวเดอร์ จำกัด
ผู้ประกาศ นายธีรชาติ ฉัตรตระกูล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 24

ประกาศผลผู้ชนะสอบราคา

  รายละเอียดอื่นๆ จ้างเหมาปรับปรุงที่ตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
  ราคาประมูล เป็นเงิน 315,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิณารัตน์ก่อสร้าง
ผู้ประกาศ นายธีรชาติ ฉัตรตระกูล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 25

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา

  รายละเอียดอื่นๆ จ้างเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารปฏิบัติการงานชันสูตร ฝ่ายทันตกรรม และห้องประชุมโรงพยาบาลทัพทัน วงเงินราคากลาง 4,840,300 บาท
  ราคาประมูล เป็นเงิน 4,823,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล บริษัท สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จำกัด
ผู้ประกาศ นายพงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 26

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อ

  รายละเอียดอื่นๆ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลทัพทัน จำนวน 5 เครื่อง
  ราคาประมูล เป็นเงิน 2,178,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล บริษัท พิจิตร เดนตัล 2005 จำกัด
ผู้ประกาศ นายพงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 27

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง (e-bidding)

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยาน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง  (ครั้งที่ 2)
  ราคาประมูล เป็นเงิน 3,755,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา
ผู้ประกาศ นายธวัช พรหมอยู่ นายอำเภอหนองฉาง
ข่าวที่ 28

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง (e-bidding)

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการก่อสร้างลานตากข้าว คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก
  ราคาประมูล เป็นเงิน 1,751,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมี่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซากุระ คอนสตรัคชั่น
ผู้ประกาศ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอลานสัก
ข่าวที่ 29

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อ

  รายละเอียดอื่นๆ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ครั้งที่ 2) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลทัพทัน
  ราคาประมูล เป็นเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล บริษัท ดีเอ็มไอ เอ็กซเรย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ประกาศ นายสมจิตร ทัศจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 30

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 1,4 และ 10 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง
  ราคาประมูล เป็นเงิน 2,550,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.การช่าง อุทัยธานี
ผู้ประกาศ นายธวัช พรหมอยู่ นายอำเภอหนองฉาง
ข่าวที่ 31

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต แบบ Overiay สายทางสามแยกทางหลวง 3438 (กม.53+300) - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หมู่ที่ 10 ตำบลระบำ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,520 เมตร หนา 0.04 เมตร อบต.ระบำ อ.ลานสัก ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+2520 (ระยะทาง 2,520 เมตร) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
  ราคาประมูล เป็นเงิน 4,600,000 บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.สร้างสรรค์ เอ็นจิเนียริ่ง
ผู้ประกาศ นายไกรศร วันละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
ข่าวที่ 32

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการ่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 2,4,7,8,9,11 ตำบลลานสัก หมู่ที่ 4,6,7 ตำบลป่าอ้อ หมู่ที่ 2,5,7,11,19 ตำบลน้ำรอบ หมู่ที่ 1,8,11,15 ตำบลระบำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคาประมูล ลานตากพืชผลทางการเกษตร ตำบลลานสัก ราคาประมูล 6,100,000 บาท, ตำบลป่าอ้อ ราคาประมูล 3,660,000 บาท, ตำบลน้ำรอบ ราคาประมูล 5,877,500 บาท และตำบลระบำ 4,880,000 บาท
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วน ซากุระคอนสตรัคชั่น
ผู้ประกาศ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอลานสัก
ข่าวที่ 33

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร ที่ โรงพยาบาลทัพทัน ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จำนวน  1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคาประมูล 10,704,000 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสี่พันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์เงินการโยธา
ผู้ประกาศ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 34

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ขนาด 5 ไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง
  ราคาประมูล 2,367,000 บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวยชัย
ผู้ประกาศ นายธวัช พรหมอยู่ นายอำเภอหนองฉาง
ข่าวที่ 35

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการขุดลอกคลองทับเสลาพร้อมเรียงหินและดาดคอนกรีตชุมชนหนองขุนชาติ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง
  ราคาประมูล 4,250,000 บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวยชัย
ผู้ประกาศ นายธวัช พรหมอยู่ นายอำเภอหนองฉาง
ข่าวที่ 36

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
  ราคาประมูล 11,978,000 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติวรกานต์
ผู้ประกาศ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 37

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง (e-bidding)

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวจักรยานในชุมชน
  ราคาประมูล 26,589,936 บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะขนส่งอุทัยธานี
ผู้ประกาศ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 38

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง (e-bidding)

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานทางขนส่งเพื่อรองรับการเกษตร สายแยก ทล.3456 ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
  ราคาประมูล 13,293,000 บาท (สิบสามล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะขนส่งอุทัยธานี
ผู้ประกาศ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 39

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง (e-bidding)

  รายละเอียดอื่นๆ โครงกาขุดสระเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 6 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก
  ราคาประมูล 1,905,680 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซากุระคอนสตรัคชั่น
ผู้ประกาศ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 40

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง (e-bidding)

  รายละเอียดอื่นๆ โครงกาขุดลอกอ่างห้วยเปล้า หมู่ที่ 6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
  ราคาประมูล 2,440,000 บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ชำนาญคอนสตรัคชั่น
ผู้ประกาศ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 41

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง (e-bidding)

  รายละเอียดอื่นๆ โครงกาขุดลอกเปิดทางน้ำท่ามะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
  ราคาประมูล 742,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สบายดีก่อสร้าง 555
ผู้ประกาศ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 42

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง (e-bidding)

  รายละเอียดอื่นๆ โครงกาขุดลอกเปิดทางน้ำคลองคีรีวงศ์ หมู่ที่ 15 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
  ราคาประมูล 785,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรแทรคเตอร์ก่อสร้าง
ผู้ประกาศ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 43

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง (e-bidding)

  รายละเอียดอื่นๆ โครงกาจ้างขุดลอกอ่าง 100 ปี หมู่ที่ 12 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
  ราคาประมูล 2,550,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ชำนาญคอนสตรัคชั่น
ผู้ประกาศ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 44

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 ในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี แบบมีไฟฟ้า จำนวน 7 บ่อ
  ราคาประมูล 1,748,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล หจก.พันล้านการโยธา
ผู้ประกาศ นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 45

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ แบบไม่มีไฟฟ้า จำนวน 2 บ่อ และแบบมีไฟฟ้า จำนวน 1 บ่อ
  ราคาประมูล 835,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล หจก. พันล้านการโยธา
ผู้ประกาศ นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 46

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสบไม่ต่ำกว่า 2,4 00 ซีซี. จำนวน 1 คัน
  ราคาประมูล 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
ผู้ประกาศ นายมนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 47

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลทัพทัน ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  ราคาประมูล 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
ผู้ประกาศ นายมนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 48

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ สอบราคาจ้างเหมาซักอบเสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทัพทัน จำนวน 11 เดือน
  ราคาประมูล 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล บริษัท ลอนดรีเซฟ แอนด์ คลีน จำกัด
ผู้ประกาศ นายมนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ข่าวที่ 49

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองโพ ถึงบ้าน นายชลอ มุจริทร์ ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
  ราคาประมูล 2,000,000 บาท(สองล้านบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล หจก.พันล้านการโย
ผู้ประกาศ นายเสวก พุทธรักษา นายอำเภอเมืองอุทัยธานี
ข่าวที่ 50

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง (e-bidding)

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
  ราคาประมูล 14,975,000.-บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดิศัย
ผู้ประกาศ นางสาวพรพิมล เพ็ญสุข หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ข่าวที่ 51

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง (e-bidding)

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 963 ตารางเมตร ที่ โรงพยาบาลทัพทัน ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี จำนวน 1 หลัง
  ราคาประมูล 9,230,000.-บาท (เก้าล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์เงินการโยธา
ผู้ประกาศ นายสุชิน คันสร นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 52

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง (e-bidding)

  รายละเอียดอื่นๆ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลเเคบ จำนวน 1 คัน
  ราคาประมูล 737,000.-บาท (เจ็ดเเสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล บริษัท เอฟ นครสวรรค์ (2002) จำกัด
ผู้ประกาศ นายสุชิน คันสร นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 53

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้าง (e-bidding)

  รายละเอียดอื่นๆ สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันคลองน้ำวิ่ง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่12 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
  ราคาประมูล 1,493,000.-บาท(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนกัลวราการโยธา
ผู้ประกาศ นายอลงกต วรกี นายอำเภอลานสัก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 54

ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมา

  รายละเอียดอื่นๆ สอบราคาจ้างเหมาซัก อบเสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทัพทัน จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนผ้าแห้งประมาณ 90,000 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 15 บาท
  ราคาประมูล 1,350,000.-บาท(หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล บริษัท ลอนดรีเซฟ แอนด์ คลีน จำกัด
ผู้ประกาศ นายสุชิน คันศร นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักาาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่55

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองใต้ฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลพรวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
  ราคาประมูล 586,000.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอนก อนันต์ คอนสตรัคชั่น โดย นายระเด่น นาควิสุทธ์
ผู้ประกาศ นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 56

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองหนองเห็ด หมู่ที่ 5 ตำบลพรวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
  ราคาประมูล 586,000.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เอนก อนันต์ คอนสตรัคชั่น โดย นายระเด่น นาควิสุทธิ์
ผู้ประกาศ นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 57

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองตาแล หมู่ที่ 6 ตำบลพรวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
  ราคาประมูล 978,000.-บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เอนก อนันต์ คอนสตรัคชั่น โดย นายระเด่น นาควิสุทธิ์
ผู้ประกาศ นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 58

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
  ราคาประมูล 954,000.- บาท(เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา โดยนายอภิรัตน์ ชินพีระเสถียร
ผู้ประกาศ นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 59

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
  ราคาประมูล 1,957,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอนก อนันต์ คอนสตรัคชั่น โดยนายระเด่น นาควิสุทธิ์
ผู้ประกาศ นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 60

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
  ราคาประมูล 1,604,200.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช รุ่งเรืองผล โดย นายสุชาติ มางสลัด
ผู้ประกาศ นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 61

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
  ราคาประมูล 1,594,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอนก อนันต์ คอนสตรัคชั่น โดย นายระเด่น นาควิสุทธ์
ผู้ประกาศ นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 62

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
  ราคาประมูล 1,050,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช รุ่งเรืองผล โดย นายสุชาติ มางสลัด
ผู้ประกาศ นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 63

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคัมภีร์ ประสพเนตร หมู่ที่ 8 บ้านหนองอีเติ่ง ตำบลเนินเเจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สายทาง
  ราคาประมูล 1,064,200.-บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสี่พันสองรร้อยบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิงห์เมืองอุทัย 9
ผู้ประกาศ นายเสวก พุทธรักษา นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ปฏิบัติราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 64

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเตย หมู่ที่ 9 บ้านเขาพะแวงเหนือ ตำบลเนินเเจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สายทาง
  ราคาประมูล 1,880,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแปดหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.การช่าง อุทัยธานี
ผู้ประกาศ นายเสวก พุทธรักษา นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ปฏิบัติราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 65

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายลำเหมืองอีปม หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
  ราคาประมูล 1,958,000.-บาท (หนึ่งเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชยอำนวยชัย
ผู้ประกาศ นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 66

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววัดเขาหินเถิน หมู่ที่ 5 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ
  ราคาประมูล 1,800,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา
ผู้ประกาศ นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 67

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายทดแทนฝายใหญ๋ หมู่ที่ 2 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ
  ราคาประมูล 3,400,000.- บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา
ผู้ประกาศ นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 68

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา หมู่บ้านเขาพะเเวง หมู่ที่ 7 บ้านเขาพะเเวงเหนือ ตำบลเนินเเจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สายทาง
  ราคาประมูล 1,919,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มวาย ซับพลาย(88)
ผู้ประกาศ นายเสวก พุทธรักษา นายอำเภอเมืองอุทัยธานี
ข่าวที่ 69

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด ตำบลเนินเเจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สายทาง
  ราคาประมูล 990,000.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.การช่างอุทัยธานี
ผู้ประกาศ นายเสวก พุทธรักษา นายอำเภอเมืองอุทัยธานี
ข่าวที่ 70

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างร้าน ก. การชุบ ถึงบ้านนางวีระ สุศิริ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน 1 สายทาง
  ราคาประมูล 965,000.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.การช่างอุทัยธานี
ผู้ประกาศ นายเสวก พุทธรักษา นายอำเภอเมืองอุทัยธานี
ข่าวที่ 71

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการย้อนรอยเสด็จประพาสต้น จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ราคาประมูล 4,978,710.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล บริษัท ไรท์แมน จำกัด
ผู้ประกาศ นายศรัทธา คชพลายุกต์ ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 72

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไผ่ วรรคภาค ถึงบ้านนายทองหย่อน ฟักเขียว หมู่ที่ 5 บ้านวังตอยาง ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
  ราคาประมูล 1,424,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่่นสี่พันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวยชัย
ผู้ประกาศ นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 73

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการซ่อมแซมปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางเข้าวัดหนองพังค่า หมู่ที่ 3 ถึงร้านซ่อมรถช่างเชียร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สายทาง
  ราคาประมูล 1,585,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนขวางก่อสร้าง
ผู้ประกาศ นายเสวก พุทธรักษา

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 74

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก โรงสีสามเกษตร ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแก โรงสีมั่งคงธัญญา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สายทาง
  ราคาประมูล 2,517,000.- บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ้ดพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล บริษัท จริงใจ (1996) จำกัด
ผู้ประกาศ นายเสวก พุทธรักษา

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 75

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบัญญติ มาถึง บ้านนายเหว่า ทิพย์รังศรี หมู่ที่ 4 บ้านประดาหัก ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
  ราคาประมูล 2,460,000.- บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวยชัย
ผู้ประกาศ นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 76

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคาประมูล 3,680,000.-บาท(สามล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนต์ เจ การโยธา
ผู้ประกาศ นางสาวสุธีร์ ญาณชโลทร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 77

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บ้านหนองปลามัน) ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคาประมูล 509,335.-บาท(ห้าแสนเก้าพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมรพัส แพทย์พินิจ คอนสตรัคชั่น
ผู้ประกาศ นายเสวก พุทธรักษา นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 78

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่ม บ้านนายเข็ม ภาชนะปรีดา กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคาประมูล 768,000.-บาท(เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบลาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พจน์ธนวัฒน์การโยธา
ผู้ประกาศ นายวีรวิทย์ โพธิ์เขียว นายอำเภอห้วยคต ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 79

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกระสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคาประมูล 5,300,000.-(ห้าล้านสามแสนบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดชิล
ผู้ประกาศ นายวุฒิชัย กางกรณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
ข่าวที่ 80

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไม้เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคาประมูล 9,600,000.-บาท (เก้าล้านหกแสนบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล บริษัท เค แอล พี กรุ๊ป จำกัด
ผู้ประกาศ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 81

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาจ่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ซอยชุมตาคลี หมู่ที่ 5 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคาประมูล 840,000.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.การช่าง อุทัยธานี
ผู้ประกาศ นายวีรวิทย์ โพธิ์เขียว นายอำเภอห้วยคตปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 82

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคาประมูล -
  ผู้ชนะการประมูล บริษัทที่ชนะการเสนอราคา
ผู้ประกาศ นายสุชิน คันศร นายเเพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 83

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาจ้างโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคาประมูล 4,850,000.- บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล บริษัท สตาร์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ จำกัด
ผู้ประกาศ นายอำนวย เกิดแก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 84

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ ตำบลสว่างอารณ์ อำเภอสว่างอารณ์ จังหวัดอุทัยธานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคาประมูล 980,000.- บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอนก อนันต์ คอนสตรัคชั่น
ผู้ประกาศ ร้อยตรี ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 85

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคาประมูล 538,750.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันเจ้ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด
ผู้ประกาศ นายสุชิน คันศร นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักาาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 86

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคาประมูล 989,000.-บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วุฒิชัย คอนสตรัคชั่น
ผู้ประกาศ ร้อยตรี ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 87

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคาประมูล 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล บริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น จำกัด
ผู้ประกาศ นายวิชาญ แป้นทอง ผุู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไร่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 88

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านล่อมอ้ายหมอง-บ้านหนองไผ่แบน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคาประมูล 1,299,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง
ผู้ประกาศ นายเสวก พุทธรักษา นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 89

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยถนนสายหนองน้ำคัน-บ้านท่าทอง กิจกรรมงานไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 1994(MD-6)ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคาประมูล 1,449,014.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสิบสี่บาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล บริษัท ดี.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
ผู้ประกาศ นายเสวก พุทธรักษา นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 90

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมอทองเก่า-เขาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคาประมูล 550,000.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล กิจการร่วมค้า รักษ์บ้าน-เอ็น.เอ๊ส.กรุ๊ป
ผู้ประกาศ นายวีรวิทย์ โพธิ์เขียว นายอำเภห้วยคต ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 91

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาจระเข้ หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคาประมูล 543,000.-บาท (ห้าแสนสี่หมืสามพัน่นบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล กิจการร่วมค้า รักษ์บ้าน-เอ็น.เอ๊ส.กรุ๊ป
ผู้ประกาศ นายวีรวิทย์ โพธิ์เขียว นายอำเภห้วยคต ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 92

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมอทองเก่า-เขาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคาประมูล 505,000.-บาท (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา (ให้บริการ)
ผู้ประกาศ นายวีรวิทย์ โพธิ์เขียว นายอำเภห้วยคต
ข่าวที่ 93

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  รายละเอียดอื่นๆ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาจระเข้ หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคาประมูล 505,000.-บาท (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)
  ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา (ให้บริการ)
ผู้ประกาศ นายวีรวิทย์ โพธิ์เขียว นายอำเภห้วยคต