ข่าวสอบราคาจังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 7 จุด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

จำนวน 7 จุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 736,400 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 3-15 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง และในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทัพทัน)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุด 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ในวันที่ 3-15 พฤษภาคม 2561ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongklangdong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5697-3007 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายองอาจ เกษศิลป์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

ข่าวที่ 2

สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 7 จุด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

จำนวน 7 จุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 687,300 บาท (หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 21-30 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง และในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทัพทัน)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุด 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ในวันที่ 31-30 พฤษภาคม 2561ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongklangdong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5697-3007 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายองอาจ เกษศิลป์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

ข่าวที่ 3

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาโนน (ตอนสุดท้าย) หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาโนน (ตอนสุดท้าย) หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

กำหนดดูสถานที่

-

ราคากลาง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 792,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น เป็นต้นไป

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุด500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ Tamponnongpai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0974 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมควร สุทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่