ข่าวสอบราคาจังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน มกราคม 2561

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 และหมู่ 16 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 และหมู่ 16 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 700,800.-บาท (เจ็ดแสนแปดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่) เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่ากรอำเภอบ้านไร่)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.-บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.khokkwai.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5698-4272 ,089-961-8660 (กองคลัง)

ผู้ประกาศ

นายจำนงค์ แก้วพะเนียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย

ข่าวที่ 2

สอบราคาจ้างเหมาโครงการงาน จำนวน 1 โครงการ

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมา ตามโครงการงาน ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ สายภายในตำบลหนองจอก จำนวน 16 หมู่บ้าน รวม 79 สายทาง จำนวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้ ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 9,840 ลูกบาศก์เมตร (หรือไม่น้อยกว่า 820 เที่ยว) จำนวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดตามรูปแบบและรายละเอียดรายการมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก กำหนด

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สถานที่ ดำเนินงานฯและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,760,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก และในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซสื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เริ่มเปิดซองเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,000.-บาท(สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-2010 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอาทิตย์ ภูมีพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

ข่าวที่ 3

สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบสายภายในเขตตำบลหนองจอก จำนวน 16 หมู่บ้าน รวม 79 สายทาง จำนวน 1 โครงการ

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ สายภายในเขตตำบลหนอกจอก จำนวน 16 หมู่บ้าน รวม 79 สายทาง โดยมีปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า 9,840 ลูกบาศก์เมตร (หรือไม่น้อยกว่า 820 เที่ยว ) โดยดำเนินการตามรายละเอียดรูปแบบรายการและดำเนินการภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ อบต.หนองจอก กำหนด

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,760,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจดูรายละเอียดๆด้ที่เว็บไซต์ www.nongiok.uthai.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-2089 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอาทิตย์ ภูมีพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก