ข่าวสอบราคาจังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงผิวถนนทางเดินเท้าคูเมือง โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงผิวถนนทางเดินเท้าคูเมือง โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,240 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตำบลเมืองการุ้งกำหนด)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 14.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองการุ้ง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,991,000.-บาท(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง ระหว่างวันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.muangkarung.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-0810 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายธนภัสสร์ ดุลยาธิการ

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง

ข่าวที่ 2

สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเเต่งเรียบสายภายในเขตตำบลหนองจอก จำนวน 16 หมู่บ้าน รวม 79 สายทาง จำนวน 1 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบสายภายในเขตตำบลหนองจอก จำนวน 16 หมู่บ้าน รวม 79 สายทาง จำนวน 1 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,760,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 2,000.-บาท(สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongiok.uthai.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-2089 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอาทิตย์ ภูมีพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก