ข่าวสอบราคาจังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน เมษายน 2561

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,4,5,6 และ 7 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,4,5,6 และ 7 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 17 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 18 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุด 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-9172 ต่อ 18ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอดุลย์ แห้วเพ็ชร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

ข่าวที่ 2

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) หมู่ที่ 2,7,8-1 และ 9 จำนวน 4 สาย ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) หมู่ที่ 2,7,8-1 และ 9 จำนวน 4 สาย ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 10 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์่ จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,968,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 17 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุด 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต http://www.nongluang-uthai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5604-0220 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายไพโรจน์ คงสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง