ข่าวสอบราคาจังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน มีนาคม 2561

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,และ 9 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8, และ 9 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 และ 9 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,697,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุด 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.huaikhot.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0991 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางณัฐนรี ดีเทียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต

ข่าวที่ 2

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลาหมู่ที่ 6 ถึงบ้านนายอำนวย โชติกะคาม ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลาหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,661,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุด 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ในวันท 12 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thungpong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0867- 8 ในวบันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชัชวาล เหมะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ข่าวที่ 3

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่อยู่ในความรับผิดชอบ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่อยู่ในความรับผิดชอบ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 4 เมษายน 2561 ตั้งแต่วันที่ 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 10

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 9 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 10 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 ตั้แต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.huaikhot.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0991 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางณัฐนรี ดีเทียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต