ข่าวสอบราคาจังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน มิถุนายน 2560

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายเอกสารสารสอบราคา เลขที่ 5/2560

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.- บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www. uthaicity.go.th หรือที่ www.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

สอบราคาจ้างเหมาจัดทำระบบสายพานลำเลียงผักตบชวาโดยใช้ต้นกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 เเรงม้า จำนวน 1 ชุด

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาจัดทำระบบสายพานลำเลียงผักตบชวาโดยใช้ต้นกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 เเรงม้า จำนวน 1 ชุด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.- บาท(สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 3

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายทางข้ามคอนกรีตเสริมเหล็กจุดไร่ นายสายวน เทียมจันทร์ คลองสาธารณะโป่งนวล หมู่ที่ 15 บ้านโป่งเก้ง ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายทางข้ามคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดไร่ นายสายวน เทียมจันทร์ คลองสาธารณะโป่งนวล หมที่ 15 บ้านโป่งเก้ง ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ ปริมาณงานก่อสร้าง กว้าง 18.00 เมตร ก้นกว้าง 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 672,846.-บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน (ห้องการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน (ห้องการเงินและบัญชี) วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.uthaiuthai.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอนุชา พัสถาน

นายอำเภอทัพทัน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

สอบราคาราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,9 และหมู่ที่ 13 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,9และหมู่ที่ 13 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าลานมันวัชลี หมู่ที่ 1 คอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 170 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวนเงิน 399,650 บาท โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านซับสุราษฎร์ หมู่ที่ 2 คอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 170 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวนเงิน 399,650 บาท โครงการที่ 3 ก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้านหนองหูลิง หมู่ที่ 9 คอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 230 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวนเงิน 540,700 บาท โครงการที่ 4 ก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้านบ่อกระโดน หมู่ที่ 13 คอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 230 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวนเงิน 540,700 บาท

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,880,700.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ยกเว้นวันที่ 2 มิถุนายน 2560 กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านไร่ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.-บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-2264 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง

ข่าวที่ 5

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ตัดซอย 6 ตะวันออก หมู่ที่ 4,5 ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อบกว่า 1,200 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร รวมเป็นพื้นที่ 1,708 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตำบลเมืองการุ้งกำหนด)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 775,000.-บาท(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง และในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 800.-บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง (ฝ่ายจัดเก็บรายได้) ภายในวันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.muangkarung.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-2273 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายธนภัสสร์ ดุลยาธิการ

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง

ข่าวที่ 6

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,6000 ซีซี พร้อมเครื่องปรับอากาศ วิทยุเทป และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน จำนวน 1 คัน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายเอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2560

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 7 - 19 มิถุนายน 2560 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 21มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี วันที่ 7 - 20 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 7

สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อเพื่อจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน รายละเอียดดังนี้ 1.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 2.ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 3. ขับเคลื่อน 2 ล้อ 4.แบบดับเบิ้ลเเคบ 5. เป็นกระบะสำเร็จรูป 6. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 7. เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 9 - 22 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา และในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น . ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างฯระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอ ทัพทัน) ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 10.30 น ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา ระหว่างวันที่ 9 - 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0976 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายไพวัลย์ ไม้สนธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา

ข่าวที่ 8

สอบราคาซื้อยา Celecoxib 200 mg capsule

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อยา Celecoxib 200 mg capsule จำนวน 37,500 เม็ด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 12 - 23 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ได้ที่งานพัสดุและบำรุ่งรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 13.30 น ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 12 - 23 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1081 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 9

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายทางข้ามคอนกรีตเสริมเหล็กจุดไร่ นายสายวน เทียมจันทร์ คลองสาธารณะโป่งนวล หมู่ที่ 15 บ้านโป่งเก้ง ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายทางข้ามคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดไร่ นายสายวน เทียมจันทร์ คลองสาธารณะโป่งนวล หมที่ 15 บ้านโป่งเก้ง ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ ปริมาณงานก่อสร้าง กว้าง 18.00 เมตร ก้นกว้าง 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 672,846.-บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน (ห้องการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน (ห้องการเงินและบัญชี) วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.uthaiuthai.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอนุชา พัสถาน

นายอำเภอทัพทัน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่10

สอบราคาการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดัับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ล จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 787,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 19 - 29 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารสวนตำบลหนองนางนวล และในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300.-บาท(สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongnangnuan.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5651-0988 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนิรุธ คฤหปาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล

ข่าวที่11

สอบราคาโครงก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,200,000.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 19 - 29 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารสวนตำบลหนองนางนวล และในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอทัพทัน)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอทัพทัน)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา ระหว่างวันที่ 19 - 29 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongyaida.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0976 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายไพวัลย์ ไม้สนธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา

ข่าวที่ 12

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งยาว(สายทุ่งยาว - วังหิน แยกเข้าซอย 4 ) ตำบลไผ่เขียว

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งยาว (สายทุ่งยาว - วังหิน แยกเข้าซอย 4) ตำบลไผ่เขียว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ไผ่เขียว กำหนด และป้ายโครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 190,500.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ และ สถานที่กลาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2 )ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์) (ชั้น 2 )

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5604-9655 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่ 13

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งยาว(สายทุ่งยาว - วังหิน แยกเข้าซอย 6 ) ตำบลไผ่เขียว

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งยาว (สายทุ่งยาว - วังหิน แยกเข้าซอย 6) ตำบลไผ่เขียว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ไผ่เขียว กำหนด และป้ายโครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 190,500.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ และ สถานที่กลาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2 )ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์) (ชั้น 2 )

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5604-9655 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่ 14

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ (สายทุ่งสงบ - วังบุญ - เชื่อมถนน คสล.) ตำบลไผ่เขียว

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ (สายทุ่งสงบ - วังหิน - เชื่อมถนน คสล.) ตำบลไผ่เขียว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 154 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ไผ่เขียว กำหนด และป้ายโครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 326,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ และ สถานที่กลาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2 )ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์) (ชั้น 2 )

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5604-9655 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่ 15

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 25 บ้านบ้านโค้งตาคลี (สายทางบ้านโค้งตาคลี - บ้านหนองบำหรุ) ตำบลไผ่เขียว

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 25 บ้านโค้งตาคลี (สายบ้านโค้งตาคลี - บ้านหนองบำหรุ) ตำบลไผ่เขียว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 420 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ไผ่เขียว กำหนด และป้ายโครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,126,900.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ และ สถานที่กลาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2 )ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์) (ชั้น 2 )

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5604-9655 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่ 16

สอบราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่าง ๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่าง ๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 17

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ณ บริเวณสภาตำบลแก่นมะกรูด ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ณ บริเวณสภาตำบลแก่นมะกรูด ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 8 ห้อง รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 760,000.-บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 18

สอบราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาในท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกล ที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาในท้องที่อำเภอต่าง ๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 19

การจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาเขาสะแกกรังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา-วัฒนธรรม โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างและสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาเขาสะแกกรังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา-วัฒนธรรม ในวงเงินเฉพาะค่าก่อสร้างจำนวน 45,326,000บาท(สี่สิบห้าล้านสามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 45,326,000.-บาท(สี่สิบห้าล้านสามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หากพ้นวันเวลาที่กำหนดจะไม่รับซองโดยเด็ดขาด

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2135 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th และ www.uthaithani.go.th

ผู้ประกาศ

นายศรัทธา คชพลายุกต์

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี