ข่าวสอบราคาจังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและโคมไฟประหยัดพลังงานแบบ LED บริเวณข้างวัดอุโปสถารามและบริเวณริมแม่น้ำหน้าวัดอุโปสถาราม จำนวน 1 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและโคมไฟประหยัดพลังงานแบบ LED บริเวณข้างวัดอุโปสถารามและบริเวณริมแม่หน้าวัดอุโปสถาราม โดยดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์แบบ LED ขนาด 50 - 100 วัตต์ พร้อมแท่น จำนวน 28 ชุด , เดินสาย NYY ขนาด 3 x 2.45 มม. พร้อมท่อร้อยสาย PE ยาวประมาณ 350 เมตร และติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า LED ระบบอัตโนมัติทามเมอร์ดิจิตอล 24 ชั่วโม จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองอุทัยธานี A24/2560 จำนวน 1 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 603,000 บาท (หกแสนสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ตั้งเเต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.- บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www. uthaicity.go.th หรือที่ www.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรัง จำนวน 2 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคจ้างเหมาโครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. โครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรังหมูที่ 2 สายประชาสามัคคี (บ้านนางวิริน พันธ์นาค - บ้านนางทับทิม บัวทอง) ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - กม. 0+545 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 545 เมตร ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. บดอัดผิวทางแน่นด้วยชุดเครื่องจักรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้าง 309,000.- บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) 2. โครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรังหมู่ที่ 8 สายบ้านหนองสะเเก - บ้านหนองปลาไหล ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. บดอัดผิวทางแน่นด้วยชุดเครื่องจักร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้าง 439,000.-บาท(สี่แสนสามหมื่นเก้าพันพันบาทถ้วน)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง) ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง) ตั้งแต่เวลา เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.-บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0974 ต่อ 14

ผู้ประกาศ

นายสมควร สุทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ข่าวที่ 3

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตำบลดอนขวาง อำเภเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 50 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,027,000.- บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.-บาท(สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

สอบราคาจัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทางเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal จำนวน 2 สายทาง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทางเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal จำนวน 2 สายทาง ดังมีรายละเอียดดังนี้ 1.สายที่ว่าการอำเภอลานสัก - บ้านเขาพระยาพายเรือ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร - หินคลุก จำนวน 900.00 ลูกบาศก์เมตร - หินย่อย จำนวน 78.00 ลูกบาศก์เมตร - หินฝุ่น จำนวน 42.00 ลูกบาศก์เมตร 2.สายบ้านปากเหมือง - บ้านซับป่าพลู อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร - หินคลุก จำนวน 1,800.00 ลูกบาศก์เมตร - หินย่อย จำนวน 156.00 ลูกบาศก์เมตร -หินฝุ่น จำนวน 84.00 ลูกบาศก์เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 955,000.-บาท(เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.-บาท(สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

สอบราคาจัดซื้อวัสดุชั้นผิวทางเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal จำนวน 2 สายทาง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อวัสดุชั้นผิวทางเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal จำนวน 2 สายทาง ดังมีรายละเอียดดังนี้ 1.สายที่ว่าการอำเภอลานสัก - บ้านเขาพระยาพายเรือ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร - แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน css - 1 จำนวน 6.00 ตัน - แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน crs - 2 จำนวน 6.60 ตัน - แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน css - 1h จำนวน 10.38 ตัน -ปูนซีเมนต์ปอร์ตเเลนด์ประเภท 1 จำนวน 0.48 ตัน 2.สายบ้านปากเหมือง - บ้านซับป่าพลู อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร - แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน css - 1 จำนวน 12.00 ตัน - แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน crs - 2 จำนวน 13.20 ตัน - แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน css - 1h จำนวน 20.67 ตัน - ปูนซีเมนต์ปอร์ตเเลนด์ประเภท 1 จำนวน 0.96 ตัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,520,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.-บาท(สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกา

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 6

สอบราคาจัดซื้อ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 2 รายการ 1.เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร 2. เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 998,395.60 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบสตางค์)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. ห้องรับ - เปิดซอง ห้องประชุมห้วยขาเเข้ง ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2027 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิทยา ธรรมจารี

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 7

สอบราคาโครงการขุดลอกลำเหมืองพร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ 2 (บ้านอุทัยเก่า) ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการขุดลองลำเหมืองพร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ 2 (บ้านอุทัยเก่า) ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้าง 0.60 เมตร ลึก 1.00 เมตร ความยาว 520.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่ากำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่งานก่อสร้างหมู่ที่ 2 ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง และกำหนดรับฟังคำชี้แจรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 644,000.-บาท(หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 12 - 25 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น. ณ องค์กาบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า และวันสุดท้ายที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอหนองฉาง (ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองฉาง)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอหนองฉาง (ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองฉาง)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.-บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. และในวันที่ 26 กรกฎาคม 25660 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอหนองฉาง (ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองฉาง) ติดต่อสอบถามทาง www.uthaikeao.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-2533 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายฤทธิชัย บุญยัง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า

ข่าวที่ 8

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามสระประปา หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 10 และโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมประปา หมู่ที่ 11 รวมจำนวน 3 โครงการ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามสระประปา หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 10 และโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมประปา หมู่ที่ 11 จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามสระประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองแห้ว ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน ยาว 393.50 เมตร พร้อมป้ายประสัมพัทธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มกำหนด เป็นเงิน 333,740.-บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 2.โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามสระประปา หมู่ที่ 10 บ้านเนินเคว่า ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน ยาว 260.00 เมตร พร้อมป้ายประสัมพัทธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มกำหนด เป็นเงิน 203,000.-บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) 3.โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมประปา หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งหล่ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน ยาว 48 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มกำหนด เป็นเงิน 37,200.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม และวันสุดท้ายวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ว่าการอำเภอทัพทัน (ชั้น 2)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

โครงการที่ 1 ราคาชุดละ 500.-บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) โครงการที่ 2 ราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โครงการที่ 3 ราคาชุดละ 100.บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongkrathum.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0977 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมกิจ นวกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

ข่าวที่ 9

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิมไปฝายพันตุ๋น หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิมไปฝายพันตุ๋น หมู่ที่ 2 อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีรายละเอียดของงานจ้าง คือ โดยดำเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความยาว 120 เมตร ขนาดความกว้าง 6 เมตร สูง (หนา) 0.15 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังถมต้องไม่น้อยกว่า 108 ลบ.ม.พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางและในบริเวณงานเชื่อม ปริมาณดินลูกรังถมต้องไม่น้อยกว่า 24 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ กำหนด)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 402,000.-บาท(สี่แสนสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ และวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.-บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-5276 ในวันเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางภารดี วชระพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ

ข่าวที่10

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อรถไถตัดหญ้าอเนกประสงค์ ขนาดเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 30 เเรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายเอกสารสอบราคา เลขที่ 7/2560

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคาศาลากลางจังหวัดอุุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคาศาลากลางจังหวัดอุุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.-บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www. uthaicity.go.th และกรมบัญชีกลาง www.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-2006 ในวันเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่11

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลานสักด้านทิศตะวันออก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 134.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,072.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 268.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ. 2-203 แผ่นที่ 14) (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลานสัก เลขที่แบบ A-05/2559) สถานที่ดำเนินการ บริเวณถนนข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลานสักด้านทิศตะวันออก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 560,000.- (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง เทศบาลตำบลลานสัก หรือวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานที่กลางห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอลานสัก ชั้น 2

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่ากรอำเภอลานสัก ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 600.-บาท(หกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลลานสัก ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lansakcity.go.th หรือ www.gorocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-2201 ต่อ 21 ในวันเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายพงศ์ธร จิวานุพันธ์

นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก

ข่าวที่12

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บริเวณที่ดินของ อบต.หูช้าง ขนาด 0.40x1.00 เมตร ยาว 669 เมตร ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,609,900.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง (ในวัน เวลาราชการ) ยกเว้นวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านไร่ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ชั้น 2 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เ็ป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านไร่ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000-. บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-2264 ต่อ 12 (ในวัน เวลาราชการ)

ผู้ประกาศ

นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง

ข่าวที่13

สอบราคาจ้างเหมาซัก อบเสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล

 

รายละเอียดอื่นๆ

งานจ้างเหมาซัก อบเสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล สำหรับโรงพยาบาลทัพทัน จำนวนประมาณ 90,000 กิโลกรัม

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,350,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ในเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เ็ป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5654 0026 - 30 ต่อ 102 ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม 2560 ในวันเวลาราชการ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5654 0026 - 30 ต่อ 102 ในเวลาราชการหรือเว็บไซต์โรงพยาบาลทัพทัน www.thapthanhospital.go.th

ผู้ประกาศ

นายสุชิน คันศร

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทันปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่14

สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลางหมู่บ้าน

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านน้อย ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ สถานที่ก่อสร้างโดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เวลา 13.00 น.

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 577,700.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ยกเว้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่) เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เ็ป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-4271, 089-9618-660 www.khokkwai.go.th ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจำนงค์ แก้วพะเนียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย

ข่าวที่15

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน(ลงหินคลุก) หมู่ที่ 1-10 จำนวน 22 สาย

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน(ลงหินคลุก) หมู่ที่ 1-10 จำนวน 22 สาย ในเขตตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองหลวงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เวลา 10.00 - 11.00 น.

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 928,400.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 27 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง และในวันที่ 15 สิงาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 2 ของที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,000.-บาท(สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.nonglang-uthai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0895 , 056-0-51-0896 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายไพโรจน์ คงสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ข่าวที่16

สอบราคาจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง ประเภทงานทางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าเกาะสังโค หมู่ที่ 1 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอดุทัยธานี กำหนดราคากลาง 930,300.- บาท(เก้าแสนสามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลพลวงสองนาง จังหวัดอุทัยธานี กำหนดราคากลาง 817,800.- บาท(แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

โครงการที่ 1 ราคากลาง 930,300.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) โครงการที่ 2 ราคากลาง 817,800.- บาท(แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลวงสองนาง ยกเว้นวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ให้ยื่นเอกสารสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

โครงการที่ 1 ราคาชุดละ 500.-บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) โครงการที่ 2 ราคาชุดละ 500.-บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0971 ต่อ 202

ผู้ประกาศ

นายสมเกียรติ แสงอุทัย

นายกเทศมนตรีพลวงสองนาง