ข่าวสอบราคาจังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน มกราคม 2560

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ)

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยางชีพ) เพื่อใช้ในพันธกิจของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 720 ชุด แต่และชุดประกอบด้วย 1. ข้าวสารข้าวขาว บรรจุ 5 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง 2.บะหมื่กึ่งสำเร็จรูป 1 ห่อ ขนาด 50 กรัม จำนวน 5 ห่อ 3.น้ำมันพืช ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร จำนวน 1 ขวด 4.น้ำปลาแท้อย่างดี ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 700 มล. จำนวน 1 ขวด 5.ปลากระป๋อง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 145 กรัม จำนวน 4 กระป๋อง 6.น้ำตาลทราย 1 ถุง บรรจุไม่น้อยยกว่า 1 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง 7.เส้นหมื่ขาวอบแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กรัม จำนวน 1 ห่อ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056-512956 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางรวงทอง มาลากาญจน์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ น้ำยาตรวจวิเคราะห์กลุ่มไทรอยด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์คือน้ำยาตรวจวเคราะห์กลุ่มไทรอยด์ด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. Tryoid stimujating Hormone(tsh) จำนวน 4,800 Test 2. free Thyroxine (FT4) จำนวน 4,800 Test 3. Free Trilodothyronine (FT3) จำนวน 4,400 Test

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 19 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uth.moph.go.th หรือ www.gprocuremet.go.th

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

ข่าวที่ 3

สอบราคาซืื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในเลือดทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในเลือดทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 1. Creatinine Kinase MB (CR-MB) จำนวน 2,600 Test 2. High Sensitivity Troponin l (hsTrop-l) จำนวน 2,600 Test 3. Beta Human Chorionic Gonadotropin(B-HC) จำนวน 1,000 Test 4.Cortisol จำนวน 1,000 Test 5. Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) จำนวน 2,000 Test 6. Antibody Hrpatitis B Surface (Anti-HBs) จำนวน 2,000 Test 7. Antibody Hrpatitis C virus (Anti-HBC) จำนวน 1,000 Test 8.Human lmmunodeficiency virus Antigen / Antibody (HIV Ag/Ab) จำนวน 4,000 Test

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 9 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 23 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uth.moph.go.th หรือ www.gprocuremet.go.th

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

ข่าวที่ 4

สอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองแหน

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองแหนหมู่ที่ 6 ตำบล ประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ คสล.(ตามแบบ ของอบต. ประดู่ยืน) ช่วงพิกัด N 1711358 E 0564058 ขนาดสันฝาย กว้าง 16.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อมช่องระบายทราย พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 708,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 11 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง (ชั้น 2 ) ที่ว่าการอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 25 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง (ชั้น 2 ) ที่ว่าการอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.-บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-9603, 0-8996-1867-2 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.praduyuen.go.th หรือ www.gprocuremet.go.th

ผู้ประกาศ

นายสมนึก เรากสิกรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน

ข่าวที่ 5

สอบราคาจ้างงานถมดินยกระดับขยายพื้นที่ใช้สอย

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการงานถมดินยกระดับพื้นที่บริเวณ อบต.ลานสักตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1.งานถมดินสระ ขนาดปากสระกว้าง 35 เมตร ยาว 60 เมตร ก้นสระกว้าง 27 เมตร ยาว 52 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร วัดจากระดับพื้นทาง ปริมาตรดินถมสระให้ได้ไม่น้อยกว่า 8,010 ลบ.ม. 2.งานถมดินยกระดับพื้นที่ขนาด สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ขนาดพื้นที่เดิมความยาว 65 เมตร และ 75 เมตร กว้าง 55 เมตร และ 40 เมตร ขนาดพื้นที่ดินถมความยาว 60 เมตร และ 70 เมตร กว้าง 50 เมตร และ 35 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาตรดินถมยกระดับพื้นที่ให้ได้ไม่น้อยกว่า 7,608 ลบ.ม. 3.ถมดินร่องน้ำขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร ลึก 2.50 เมตร ปริมาตรดินถมให้ได้ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. รวมทั้งสามงานดินถมให้ได้ไม่น้อยกว่า 15,993 ลบ.ม. หรือต้องไม่น้อยกว่า 1,230 เที่ยวบรรทุกสิบล้อ 4.งานวางท่อ คสล. ช่องทางระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 195 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 24 มกราคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก เวลา 11.00 - 12.00 น.

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,893,000.-บาท(หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 11 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 25 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง (ชั้น 2 ) ที่ว่าการอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ)

ผู้ประกาศ

นายมานิตย์ รัตนมณีพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก

ข่าวที่ 6

สอบราคาโครงการซ่อมแซมคันคลองน้ำวิ่ง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการซ่อมแซมคันคลองน้ำวิ่ง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก (ลักษณะงานโดยสังเขป) ขุดลอกลำคลองซ่อมแซมคันคลอง (ช่วงที่ชำรุดเสียหาย) และปรับปรุงคันคลองน้ำวิ่ง (ตอนบน) โดยการถมดินและลงลูกรังบดอัดแน่น จำนวน 2 ข้าง ระยะทาง 1,250 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ ที่ อบต.ทุ่งนางามกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 26 มกราคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม เวลา 08.30 - 12.00 น.

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,500,000.-บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 13 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม และในวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอลานสัก ชั้น 2 )

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 27 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง (ชั้น 2 ) ที่ว่าการอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,500.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0981 (ในวันและเวลาราชการ) เวลา 08.30 - 15.00 น.

ผู้ประกาศ

นางดวงเดือน ชโลธร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม

ข่าวที่ 7

สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายบริเวณภายในเขตเทศบาลตำบลลานสัก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย สถานที่ดำเนินการ บริเวณภายในเขตเทศบาลตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 850,000. บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 18 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันเวลาราชการ ณ กองคลัง เทศบาลตำบลลานสัก และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานที่กลางห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอลานสัก ชั้น 2

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ สถานที่กลางห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอลานสัก ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลลานสัก ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลานสัก www. lansakcity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-2201 ต่อ 21 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางพงศ์ธร จิวานุพันธ์

นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก

ข่าวที่ 8

สอบราคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 17 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ณ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ในวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 ตั้งเต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ uthaitaneeatc@hotmail.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2621 ต่อ 22 ในวันและเวลาราชาการ

ผู้ประกาศ

นายประเวศ วรางกูร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

ข่าวที่ 9

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมนสายทุ่งยาว - วังหิน แยกเข้าสะพานทุ่งมน ตำบลไผ่เขียว

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมน สายทุ่งยาว - วังหิน แยกเข้าสะพานทุ่งมน ตำบลไผ่เขียว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 190 เมตร ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต. ไผ่เขียว และป้ายโครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 15.00 - 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 16.00 - 16.30

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 419,000.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 26 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ในวันและเวลาราชการ และ สถานที่กลาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำดภอที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 26 มาราคม 2560 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5604-9700 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่ 10

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน อบต. ไผ่เขียว หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน อบต.ไผ่เขียว หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 311 เมตร ลูงรังไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.ไผ่เขียวและป้ายโครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 15.00 - 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 16.00 - 16.30

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 862,700.-บาท (แปดแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 26 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ในวันและเวลาราชการ และ สถานที่กลาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 26 มาราคม 2560 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5604-9700 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่ 11

สอบราคาจัดซื้อโคมไฟ ชนิด LED หลังเต่าพร้อม อุปกรณ์ ขนาด 60 W พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 8 จำนวน 285 ชุด

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อโคม LED ชนิดหลังเต่า ขนาด 60 W พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน 285 ชุด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,750,000.-บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี (ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง ระหว่างวันที่ 31 มาราคม 2560 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ WWW.SAKAEKRANG.GO.TH หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-4523ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเพลินเพชร หมั่นมาก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง

ข่าวที่ 12

สอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา Enoxaparin inj.60 mg/0.6 ml

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา Enoxaparin inj. 60 mg/0.6 ml จำนวน 2,400 หลอด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 27 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ได้ทีกลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถาม ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1081 ต่อ 167 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.uth.moph.co.th

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่13

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกลุ่มบ้านนายชัยยะ สาโรจน์ หมู่ที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงก่อสร้างถนน คสล. สายกลุ่มบ้านนายชัยยะ สาโรจน์ หมู่ที่ 1 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า มีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างถนน คสล.สายกลุ่มบ้านนายชัยยะ สาโรจน์ เริ่มต้นจากบริเวณถนน คสล.เดิม - บริเวณกลุ่มบ้านนายชัยยะสาโรจน์ ถนนกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 450 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับเกลี่ย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.หลุมเข้า

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 921,000.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 26 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,000.- บาท(สองพันบาทถ้วน)ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2560 - 8 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ตไซต์ www. lumkao.go.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5650-3533

ผู้ประกาศ

นายสมพล โพขวาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า

ข่าวที่14

สอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนขุย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุัทยธานี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปลาไหล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. พร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน

 

ราคากลาง

โครงการที่ 1 เป็นเงิน 530,000.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โครงการที่ 2 เป็นเงิน 203,000.-บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) โครงการที่ 3 เป็นเงิน 942,000.-บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน ยกเว้นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเมืองอุทัยธานี ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ชั้น 1 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันพันบาทถ้วน) โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โครงการที่ 3 ในราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-1098 หรือ www.mongpaiban.go.th ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุรศักดิ์ วงษ์นาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน

ข่าวที่15

สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและโคมไฟประหยัดพลังงานแบบ LED บริเวณข้างวัดอุโปสถารามและบริเวณแม่น้ำหน้าวัดอุโปสถาราม จำนวน 1 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและโคมไฟประหยัดพลังงานแบบ LED บริเวณข้างวัดอุโปสถารามและบริเวณริมแม่น้ำหน้าวัดอุโปสถาราม โดยดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์แบบ LED ขนาด 50 - 100 วัตต์ พร้อมแท่น จำนวน 28 ชุด เดินสาย NYY ขนาด 3 x 2.5 มม. พร้อมท่อร้อยสาย PE ยาวประมาณ 350 เมตร และติดตั้งตู้ควมคุมไฟฟ้า LED ระบบอัตโนมัติทามเมอร์ดิจิตอล 24 ชั่งโมง จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองอุทัยธานี เลขที่ A24/2559 จำนวน 1 โครง

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 604,500.-บาท (หกแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วย)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.- บาท ไดที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th หรือที่ www. Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่16

ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและโคมไฟประหยัดพลังงานแบบ LED บริเวณข้างวัดอุโปสถารามและบริเวณแม่น้ำหน้าวัดอุโปสถาราม จำนวน 1 โครงการ

รายละเอียดอื่นๆ

ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและโคมไฟประหยัดพลังงานแบบ LED บริเวณข้างวัดอุโปสถารามและบริเวณริมแม่น้ำหน้าวัดอุโปสถาราม โดยดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์แบบ LED ขนาด 50 - 100 วัตต์ พร้อมแท่น จำนวน 28 ชุด เดินสาย NYY ขนาด 3 x 2.5 มม. พร้อมท่อร้อยสาย PE ยาวประมาณ 350 เมตร และติดตั้งตู้ควมคุมไฟฟ้า LED ระบบอัตโนมัติทามเมอร์ดิจิตอล 24 ชั่งโมง จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองอุทัยธานี เลขที่ A24/2559 จำนวน 1 โครง

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 604,500.-บาท (หกแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วย)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.- บาท ไดที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th หรือที่ www. Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี