ข่าวสอบราคาจังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาจัดซื้อวัสดุชั้นผิวทางเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง cape seal จำนวน 2 สายทาง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อวัสดุชั้นผิวทางเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง cape seal จำนวน 2 สายทาง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 1.สายบ้านเนินตูม - บ้านเนินสำโรง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 850 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร -แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน css-1 จำนวน 5.10 ตัน -แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน crs -2 จำนวน 5.61 ตัน -แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน css -1h จำนวน 8.80 ตัน -ปูนซเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 จำนวน 0.41 ตัน 2.สายบ้านพันสี - บ้านหนองกาหลง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร -แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน css-1 จำนวน 4.50 ตัน -แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน crs -2 จำนวน 4.95 ตัน -แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน css -1h จำนวน 7.77 ตัน -ปูนซเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 จำนวน 0.36 ตัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 781,000.-บาท(เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.- บาท(สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

สอบราคาจัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทางเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง cape seal จำนวน 2 สายทาง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทางเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง cape seal จำนวน 2 สายทาง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 1.สายบ้านเนินตูม - บ้านเนินสำโรง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 850 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร -ดินถม จำนวน 1,760.00 ลูกบาศก์เมตร -ลูกรัง จำนวน 704.00 ลูกบาศก์เมตร -หินคลุก จำนวน 1,425.00 ลูกบาศก์เมตร -หินย่อย จำนวน 66.00 ลูกบาศก์เมตร -หินฝุ่น จำนวน 36.00 ลูกบาศก์เมตร 2.สายบ้านพันสี - บ้านหนองกาหลง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร -หินคลุก จำนวน 750.00 ลูกบาศก์เมตร -หินย่อย จำนวน 59.00 ลูกบาศก์เมตร -หินฝุ่น จำนวน 32.00 ลูกบาศก์เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 818,000.-บาท(แปดเเสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.- บาท(สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 3

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

ด้วยเทศบาลตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ -ประเภทถนน 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดงขนุน สายทางเเยก ทช.อน.4003 - ที่นานายมานพ สุคนธ์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองสระกำหนด) ราคากลาง 1,479,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดงขนุน สายทาง ม.5-ม.6 ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวทางจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองสระกำหนด) ราคากลาง 412,000.-บาท(สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) -ประเภทลานคอนกรีต 1.โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองสระกำหนด) ราคากลาง 995,000.- บาท(เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลหนองสระ ยกเว้นวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ให้ยื่นซองใบเสนอราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอทัพทัน ชั้น 2)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทัพทัน ชั้น 2)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.- บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสระ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongsra.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5697-3120 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมควร แกล้วกสิกิจ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสระ

ข่าวที่ 4

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

รายละเอียดอื่นๆ

ด้วยเทศบาลตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ -ประเภทถนน 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดงขนุน สายทางเเยก ทช.อน.4003 - ที่นานายมานพ สุคนธ์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองสระกำหนด) ราคากลาง 1,479,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดงขนุน สายทาง ม.5-ม.6 ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวทางจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองสระกำหนด) ราคากลาง 412,000.-บาท(สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) -ประเภทลานคอนกรีต 1.โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองสระกำหนด) ราคากลาง 995,000.- บาท(เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลหนองสระ ยกเว้นวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ให้ยื่นซองใบเสนอราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอทัพทัน ชั้น 2)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทัพทัน ชั้น 2)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.- บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสระ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongsra.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5697-3120 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมควร แกล้วกสิกิจ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสระ

ข่าวที่ 5

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหลวงหมายเลข 3456 - บ้านบึงต้น) หมู่ที่ 22 บ้านบึงต้น ตำบลไผ่เขียว

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางหลวงหมายเลข 3456 - บ้านบึงต้น) หมู่ที่ 22 บ้านบึงต้น ตำบลไผ่เขียว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400. เมตร คอนกรีต หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาตรงานและแบบแปลนที่ อบต.ไผ่เบียว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,093,300.-บาท(หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วตำบลไผ่เขียว ในวันและเวลาราชการ และสถานที่กลาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.- บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5604-9655 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่ 6

สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1,2,4,11,13,15,17,21 และหมู่ที่ 22 ตำบลไผ่เขียว

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกภายในตำบลไผ่เขียว จำนวน 13 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 15.00 - 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 16.00 - 16.30 น.

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 643,700.-บาท(หกแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วตำบลไผ่เขียว ในวันและเวลาราชการ และสถานที่กลาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 600.- บาท(หกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5604-9655 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่ 7

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

ด้วยเทศบาลตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ -ประเภทถนน 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดงขนุน สายทางเเยก ทช.อน.4003 - ที่นานายมานพ สุคนธ์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองสระกำหนด) ราคากลาง 1,479,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดงขนุน สายทาง ม.5-ม.6 ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวทางจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองสระกำหนด) ราคากลาง 412,000.-บาท(สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) -ประเภทลานคอนกรีต 1.โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองสระกำหนด) ราคากลาง 995,000.- บาท(เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลหนองสระ ยกเว้นวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ให้ยื่นซองใบเสนอราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอทัพทัน ชั้น 2)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทัพทัน ชั้น 2)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.- บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสระ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongsra.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5697-3120 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมควร แกล้วกสิกิจ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสระ

ข่าวที่ 8

สอบราคาโครงการต่อเติมขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการต่อเติมขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีรายละเอียดของงานจ้าง คือ ขนาดกว้าง 8 เมตร ลึก 9 เมตร โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องพร้อมห้องน้ำ และติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพัทธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ กำหนด)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ (หากไม่ไปถือว่ารับทราบตามเงื่อนไข)

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 617,000.-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลท่าโพ และวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง ชั้น 2)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.- บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ ระหว่างวันที่ 8 - 23 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-5276 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางภารดี วชระพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ

ข่าวที่ 9

สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู แบบดับเบิ้ลเเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uth.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1081 ในวันและเวาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 10

สอบราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องชนิดความคมชัดสูง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องชนิดความคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uth.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1081 ในวันและเวาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 11

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน วงเงินงบประมาณ 1,489,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน http://uthaihealth.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1565 ต่อ 203 ในวันและเวาราชการ

ผู้ประกาศ

นายมนู ศุกลสกุล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่12

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 8 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน 36 เครื่อง จำนวนเงิน 90,000.-บาท 2.เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารก(Doptone)จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 75,000.-บาท 3.เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 375,000.-บาท 4.เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 86,000.-บาท 5.เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับได้ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 375,000.-บาท 6.หม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 1 ใบ จำนวนเงิน 97,000.-บาท 7.เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 38,000.-บาท 8.หม้อแช่พาราฟิน จำนวน 1 ใบ จำนวนเงิน 54,000.- บาท

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสว่างอามณ์

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสน่ห์ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9000 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.uthaihealth.go.th/uthaihealth

ผู้ประกาศ

นายธีร์สุทธิ ปีตวิบลเสถียร

นายแทพย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่13

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานสาธารสุขอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gorocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-8015 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายธีร์สุทธิ ปีตวิบลเสถียร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่14

สอบราคาจ้าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะสอบราคา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม.(Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket Wiith High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut -off พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540 ทางหลวงหมายเลข 3282 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านไร่ - ไร่ใหม่ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+804 - กม.19+379LT ปริมาตรงาน 46 ต้น กำหนดเวลาทำการ 75 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,937,784.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมาายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่15

สอบราคาจ้าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะสอบราคา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม.(Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket Wiith High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut -off พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540 ทางหลวงหมายเลข 3183ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองบัว - อุทัยธานี ระหว่าง กม.32+270 - กม.33+845 RT ปริมาตรงาน 46 ต้น กำหนดเวลาทำการ 90 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,925,318.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมาายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่16

สอบราคาจ้าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะสอบราคา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม.(Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket Wiith High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut -off พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540 ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่าง กม.178+470 - กม.179+230LT ปริมาตรงาน 20 ต้น กำหนดเวลาทำการ 60 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,189,490.-บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมาายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่17

สอบราคาจ้าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะสอบราคา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม.(Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket Wiith High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut -off พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540 ทางหลวงหมายเลข 3282 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านไร่ - ไร่ใหม่ ตอน 1 ระหว่าง กม.14+877 - กม.15+997 LT. ปริมาณงาน 33 ต้น กำหนดเวลาทำการ 75 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,437,007.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมาายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่18

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งมะขามหวาน หมู่ที่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม งบประมาณ 1,524,000.-บาท(หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลา SML หมู่ที่ 5 บ้านหนองรืน งบประมาณ 386,000.-บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น.ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างหรือรับฟังรายละเอียดต่างๆในการก่อสร้างตามกำหนดวันเวลาดังกล่าวข้างต้น ให้ถือเสมือนว่าผู้เสนอราคาได้รับทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคต่างๆดีแล้วหากมีปัญหาและอุปสรรคในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวลไม่ได้

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,910,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล และในวันที่ 16 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,500.-บาท(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongnangnuan.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล หมายเลขโทรศัพท์ 0-5604-0235 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนิรุธ คฤหปาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล

ข่าวที่19

สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 11สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://wed.go.th/uthaithani/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1105 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา

สหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่20

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ ดังนี้ 1.รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 821,000.-บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5697-0112 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://pvlo-uta.dld.go.th/โดยตรง หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

ผู้ประกาศ

นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ

ปศุสัคว์จังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่21

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศ์กเมตร พร้อมระบบกรองน้ำและวางท่อเมนท์ประปา หมู่ที่ 7 (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจงกำหนด)

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศ์กเมตร พร้อมระบบกรองน้ำและวางท่อเมนท์ประปา หมูที่ 7 (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเเจงกำหนด) จำนวน 1 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิิ่มเติม เวลา 13.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 592,000.-บาท(ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ในวันทำการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-1102

ผู้ประกาศ

นายสุเทพ ต่วนเทศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง

ข่าวที่22

สอบราคาจ้าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะสอบราคา งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรพร้อมกับงานวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อป้องกันการลื่นไถล ทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ ระหว่าง กม.20+863 - กม.22+234 ปริมาณงาน 1,673 ตร.ม. กำหนดเวลาทำการ 60 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,993,000.-บาท(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมาายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่23

สอบราคาจ้าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะสอบราคา งานจ้างเหมางานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพื่อเสริมความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง ที่ กม.11+327 (รร.ทัพทันอนุสรณ์) ที่ กม.14+980 (รร.บ้านหนองเมน) ที่ กม.27+575 (รร.บ้านเนินกว้าว) ปริมาณงาน 3 แห่ง กำหนดเวลาทำการ 60 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,209,825.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมาายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่24

สอบราคาจ้าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะสอบราคา งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายของงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน ควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ที่ กม.123+116 (บริเวณแยกเขาตะพาบ) ที่ กม.146+911 (บริเวณแยกหนองฉาง)ปริมาณงาน 2 แห่ง กำหนดเวลาทำการ 60 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,317,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมาายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่25

สอบราคาจ้าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะสอบราคา งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน, ป้ายสำนักงานและรั้ว หมวดทางหลวงอุทัยธานี ทางหลวงหายเลข 3220 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกเขาสะแกกรัง - เขาพะแวง ที่ กม.6+991 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง กำหนดเวลาทำการ 150 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 899,999.61 บาท(แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมาายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่26

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองหนองชุมเห็ด หมูที่ 5 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเหมืองหนองชุมเห็ด หมู่ที่ 5 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 588,000.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี) ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ดูรายเอียดได้ที่เว็บไซต์ http//:uthaithani.go.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9085 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ

นายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่27

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองใต้ฝาย หมูที่ 2 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเหมืองใต้ฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 588,000.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ (ฝ่ายบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี) ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ดูรายเอียดได้ที่เว็บไซต์ http//:uthaithani.go.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9085 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ

นายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่28

สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี จำนวน 3 อัตรา และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี จำนวน 1 อัตรา

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี เลขที่ 368 ม.3 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ส่วนบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ ชั้น 3 เลขที่ 368 ม.3 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5697-0128 ต่อ 133 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายมณฑล รอยตระกูล

สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร

ข่าวที่29

สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาที่ 1/2560 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ส่วนบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ ชั้น 3 เลขที่ 368 ม.3 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5697-0128 ต่อ 133 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายมณฑล รอยตระกูล

สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร

ข่าวที่30

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายต่อจากถนน คสล.เดิม(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 บ้านบางใหญ่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 281 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,405 ตร.ม. (แบบมีไหล่ทาง) ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง ของ อบต.สะแกกรัง กำหนด

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 4 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 818,000.-บาท(แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 800.-บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเเกกรัง ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ WWW.SAKAEKRANG.GO.TH หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-4523 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเหลินเพชร หมั่นมาก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง

ข่าวที่31

สอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์สอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรัษาโรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 250 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uth.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1081 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่32

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ 1-10 จำนวน 22 สาย ในเขตตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการซ่อมเเซมผิวจราจรถนน(ลงหินคลุก) หมู่ที่ 1-10 จำนวน 22 ในเขตตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองหลวงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 928,400.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,000.-บาท(สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ระหว่างวันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.nongluang-uthai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0895,056-0-0896

ผู้ประกาศ

นายไพโรจน์ คงสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ข่าวที่33

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันสระหลวงหมู่ที่ 6 บ้านทุ่งมะขามเตี้ย งบประมาณ 548,000.-บาท(ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชัด ทิพรัตน์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาไหล - หมู่ที่ 8 บ้านท่าข้ามสาคร งบประมาณ 547,000.-บาท(ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมานพ วิทยารัตน์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาไหล - หมู่ที่ 9 บ้านห้วยไผ่ขุย งบประมาณ 507,000.-บาท(ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,602,000.-บาท(หนึ่งล้านหกเเสนสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล และในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ระหว่างวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,500.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongnangnuan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5604-0235 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนิรุธ คฤหปาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล

ข่าวที่34

สอบราคาจัดซื้อวัสดุชั้รผิวทางเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านทุ่งนา - บ้านวังพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อวัสดุชั้นผิวทางเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านทุ่งนา - บ้านวังพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,235 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,880 ตารางเมตร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ -แอตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน css - 1 0eo;o 9.89 ตัน -แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน crs -2 จำนวน 10.87 ตัน -แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน css - 1h จำนวน 17.05 ตัน -ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 จำนวน 0.79 ตัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 796,000.-บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่35

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา หมู่บ้านเขาพะเเวง หมู่ที่ 7 บ้านเขาพะเเวงเหนือ ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สายทาง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา หมู่บ้านเขาพะแวง หมู่ที่ 7 บ้านเขาเขาพะแวงเหนือ ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,923,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ งานการเงินและบัญชี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 7 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอุทัยธานี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี (งานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.(ในวันราชการ) หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2310 (ในวันราชการ)

ผู้ประกาศ

นายเสวก พุทธรักษา

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่36

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางเข้า วัดหนองพังค่า หมู่ที่ 3 ถึงร้านซ่อมรถช่างเชียร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางเข้าวัดหนองพังค่า หมู่ที่ 3 ถึงร้านว่อมรถช่างเชียร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สายทาง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,592,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ งานการเงินและบัญชี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 7 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอุทัยธานี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี (งานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.(ในวันราชการ) หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2310 (ในวันราชการ)

ผู้ประกาศ

นายเสวก พุทธรักษา

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่37

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สายทาง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สายทาง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 998,200.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่ืนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ งานการเงินและบัญชี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 7 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอุทัยธานี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี (งานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.(ในวันราชการ) หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2310 (ในวันราชการ)

ผู้ประกาศ

นายเสวก พุทธรักษา

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่38

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายคัมภัร์ ประสพเนตร หมู่ที่ 8 บ้านหนองอีเติ่ง ตำบลเนินเเจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายคัมภีร์ ประสพเนตร หมู่ที่ 8 บ้านหนองอีเติ่ง ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สายทาง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,067,200.-บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเจ้ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ งานการเงินและบัญชี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอุทัยธานี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี (งานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.(ในวันราชการ) หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2310 (ในวันราชการ)

ผู้ประกาศ

นายเสวก พุทธรักษา

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่39

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเตย หมู่ที่ 9 บ้านเขาพะแวงเหนือ ตำบลเนินเเจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเตย หมู่ที่ 9 บ้านเขาพะเเวงเหนือ ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สายทาง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,884,500.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ งานการเงินและบัญชี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอุทัยธานี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี (งานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.(ในวันราชการ) หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2310 (ในวันราชการ)

ผู้ประกาศ

นายเสวก พุทธรักษา

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่40

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างร้าน ก.การชุบ ถึงบ้านนางวีระ สุศิริ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างร้าน ก.การชุบ ถึงบ้านนางวีระ สุศิริ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สายทาง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 971,000.-บาท(เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ งานการเงินและบัญชี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 7 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอุทัยธานี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี (งานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.(ในวันราชการ) หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2310 (ในวันราชการ)

ผู้ประกาศ

นายเสวก พุทธรักษา

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่41

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอหนองฉาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอหนองฉาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,124,000.-บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ ห้องเสมียนตราอำเภอหนองฉาง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ อำเภอหนองฉาง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง (งานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ในวันราชการ) หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-1241 (ในวันราชการ)

ผู้ประกาศ

นายรังสรรค์ วัฒนพานิช

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน นายอำเภอหนองฉาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่42

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,054,400.-บาท(หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี) ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://uthaithani.go.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9085 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ

นายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่43

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 ณ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,960,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี) ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://uthaithani.go.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9085 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ

นายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่44

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,607,200.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี) ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://uthaithani.go.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9085 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ

นายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่45

สอบราคาจัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านบางกุ้ง - บ้านจักษา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทางเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านบางกุ้ง - บ้านจักษา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ -ลูกรัง จำนวน 1,729.00 ลูกบาศก์เมตร -หินคลุก จำนวน 1,445.00 ลูกบาศก์เมตร -หินย่อย จำนวน 57.00 ลูกบาศก์เมตร -หินฝุ่น จำนวน 31.00 ลุกบาศก์เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 662,700.-บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่46

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองรัก ตำบลไผ่เขียว

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองรัก ตำบลไผ่เขียว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 355 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,130.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาตรงานและแบบแปลนที่ อบต.ไผ่เขียว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 4 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 15.00 - 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,356,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และ สถานที่กลาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2) ในวันที่ 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 6 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,300.-บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5604-9655 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่47

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟช้างพญาคเชนทร์ บริเวณริมถนนพหลโยธิน จำนวน 80 ต้น

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟช้างพญาคเชนทร์ บริเวณริมถนนพหลโยธิน จำนวน 80 ต้น ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองอุทัยธานี เลขที่ A33/2559

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองช่างเทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 818,900.-บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 7 กันยายน 2560 ตั้งแต่่เวลา 10.30 เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th หรือ www.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่48

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองอุทัยธานี จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1. อาคารโรงฆ่าสัตว์และบริเวณ กว้างประมาณ 8.50 เมตร ยาวประมาณ 21.50 เมตร พร้อมติดตั้งมุ้งลวดและปรับปรุงสายไฟฟ้าภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ 2.คอกพักสัตว์และบริเวณ กว้างประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ 12 เมตร 3.ห้องน้ำ กว้างประมาณ 1.60 เมตร ยาวประมาณ 3 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 4 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองช่างเทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 984,000.-บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 6 กันยายน 2560 ตั้งแต่่เวลา 10.30 เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th หรือ www.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่49

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 3 บ้านหนองกี่ ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองกี่ ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จำนวน 1 แห่ง

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลวงสองนาง หมู่ที่ 3 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,052,000.-บาท(หนึ่งล้านห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลวงสองนาง ยกเว้นวันที่ 4 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ให้ยื่นเอกสารสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 6 กันยายน 2560 ตั้งแต่่เวลา 10.30 เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0971 ต่อ 202

ผู้ประกาศ

นายสมเกียรติ แสงอุทัย

นายกเทศมนตรีตำบลพลวงสองนาง

ข่าวที่50

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โดยสภาพ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โดยสภาพ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องสีกาแฟ (ผลสุข) จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องสีเมล็ดกาแฟ (กะลา) จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องคั่วกาแฟ (ขนาด 10 กก.) จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่องชงกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 11 กันยายน 2560 ตั้งแต่่เวลา 09.30 เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.moac-info.net/uthaithani หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-0733-4 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนุภาษ สันตยานนท์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่51

สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำคลองเขาหินเทิน หมู่ที่ 16 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำคลองเขาหินเทิน หมู่ที่ 16 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,862,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก (งานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก (งานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-7096

ผู้ประกาศ

นายอลงกต วรกี

นายอำเภอลานสัก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่52

สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำคลองใหม่สามัคคี หมู่ที่ 19 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำคลองใหม่สามัคคี หมู่ที่ 19 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,862,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก (งานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่่เวลา 11.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก (งานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-7096

ผู้ประกาศ

นายอลงกต วรกี

นายอำเภอลานสัก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่53

สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำคลองห้วยเปล้า หมู่ที่ 6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำคลองห้วยเปล้า หมู่ที่ 6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,626,800.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก (งานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก (งานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-7096

ผู้ประกาศ

นายอลงกต วรกี

นายอำเภอลานสัก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่54

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถผู้รับบริการ และผู้พิการ สถานีอนามัยหาดทนง เทศบาลตำบลหาดทนง จำนวน 1 หลัง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอกรถผู้รับบริการ และผู้พิการ สถานีอนามัยหาดทนง เทศบาลตำบลหาดทนง จำนวน 1 หลัง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 508,900.-บาท(ห้าแสนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 5 กันยายน 2560 ตั้แต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.-บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0959 หรือทางเว็บไซต์ www.hadthanong.go.th

ผู้ประกาศ

นายม้วน เขียวอุบล

นายกเทศมนตรีตำบลหาดทนง

ข่าวที่55

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สถานีอนามัยหาดทนง เทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สถานีอนามัยหาดทนง เทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เว้นวันหยุดราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 5 กันยายน 2560 ตั้แต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.-บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 08.30 - 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0959 หรือทางเว็บไซต์ www.hadthanong.go.th

ผู้ประกาศ

นายม้วน เขียวอุบล

นายกเทศมนตรีตำบลหาดทนง

ข่าวที่56

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 1.เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียง (Traction Unit) สถานีอนามัยหาดทนง จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 350,000.-บาท(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 2.เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ พร้อมกระแสไฟฟ้า สถานีอนามัยหาดทนง จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 280,000.-บาท(สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 3.หม้อต้มแผ่นประคบร้อน ชนิด 12 แผ่น พร้อมแผ่นประคบความร้อนขนาดมาตรฐาน 12 แผ่น จำนวน 1 ชุด ราคา 110,000.-บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 4.รถเก็บน้ำหนัก พร้อมตุ้มน้ำหนัก สถานีอนามัยหาดทนง จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 33,000.-บาท(สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 773,000.-บาท(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เว้นวันหยุดราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 5 กันยายน 2560 ตั้แต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.-บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 08.30 - 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0959 หรือทางเว็บไซต์ www.hadthanong.go.th

ผู้ประกาศ

นายม้วน เขียวอุบล

นายกเทศมนตรีตำบลหาดทนง

ข่าวที่ 57

สอบราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาในท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาในท้องที่อำเภอต่างๆในเขตจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 637,000.-บาท(หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 58

สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน เพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.น้ำหนัดของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลกรัม 2.พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 982,000.-บาท(เก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.30น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 59

สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,844,312.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 60

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตามรูปแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,558,000.-บาท(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 61

สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,980,000.-บาท(หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 62

สอบราคาโครงการก่อสร้างฝายลำเหมืองอีปม หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างฝายลำเหมืองอีปม หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,960,000.-บาท(หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องเสมียนตราอำเภอหนองฉาง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง ใร

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ อำเภอหนองฉาง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง (งานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง ในวันที่ 21 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-1241

ผู้ประกาศ

นายรังสรรค์ วัฒนพานิช

ปลัดอำเภอ (เจ้าหนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักาาราชการเเทนนายอำเภอหนองฉาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 63

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไผ่ วรรณภาค ถึงบ้านนายทองหย่อน ฟักเขียว หมู่ที่ 5 บ้านวังตอยาง ตำบลเขากวางทอง อำเภเอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไผ่ วรรณภาค ถึงบ้านนายทองหย่อน ฟักเขียว หมู่ที่ 5 บ้านวังตอยาง ตำบลเขากวางทอง อำเภเอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,426,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องเสมียนตราอำเภอหนองฉาง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง ใร

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ อำเภอหนองฉาง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง (งานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง ในวันที่ 22 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-1241

ผู้ประกาศ

นายรังสรรค์ วัฒนพานิช

ปลัดอำเภอ(เจ้าหนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักาาราชการเเทนนายอำเภอหนองฉาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 64

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527 พร้อมขุดลอกหน้าฝาย ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527 ในพื้นที่หมู่ที่ 8 (รวม 8 จุด) ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ ปริมาตรงานก่อสร้างดังนี้ ขนาดตังฝายกว้าง 10.00 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ตามแบบกำหนด พร้อมทำการขุดลอกหน้าฝายขนาดกว้าง 10.00 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 1 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 886,000.-บาท(แปดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ (ห้องการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่ ห้องการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.Gprocurement.go.th ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-9105 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอดิเรก อุ่่นโอสถ

นายอำเภอบ้านไร่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่65

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527 ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 (รวม 4 จุด) ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ หมู่ที่ 1 บ้านเขาลูกโล่ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน โดยมีปริมาตรงานความกว้าง 15.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังสูง 3.0 เมตร ราคากลาง 662,000.-บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) หมู่ที่ 2 บ้านคลองตะขาบ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน โดยมีปริมาตรงานความกว้าง 6.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังสูง 2.5 เมตร ราคากลาง 352,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) หมู่ที่ 3 บ้านเก้าเลี้ยว ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน โดยมีปริมาตรงานความกว้าง 6.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังสูง 2.5 เมตร ราคากลาง 352,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) หมู่ที่ 4 บ้านอุดมสุข ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน โดยมีปริมาตรงานความกว้าง 6.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังสูง 2.5 เมตร ราคากลาง 352,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,718,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่ (ห้องการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่ ห้องการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.Gprocurement.go.th ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-9105 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอดิเรก อุ่่นโอสถ

นายอำเภอบ้านไร่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่66

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527 ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 (รวม 4 จุด) ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก ตำบลหูช้าง โดยดำเนินการก่อสร้างสันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ปริมาณงานสันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ราคากลาง เป็นเงิน 374,200.-บาท (สามเเสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) หมู่ที่ 2 บ้านซับสุราษฎร์ ตำบลหูช้าง โดยดำเนินการก่อสร้างสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนัง 3.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ราคากลาง เป็นเงิน 446,900.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง ตำบลหูช้าง โดยดำเนินการก่อสร้างสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนัง 3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร ราคากลาง เป็นเงิน 512,000.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) หมู่ที่ 6 บ้านชุมบางหลวง ตำบลหูช้าง โดยดำเนินการก่อสร้างสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนัง 3.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตร จำนวน 1 จุด ราคากลาง เป็นเงิน 456,900.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,800,300.-บาท (หนึ่งแปดแสนสามร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่ (ห้องการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่ ห้องการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.Gprocurement.go.th ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-9105 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอดิเรก อุ่่นโอสถ

นายอำเภอบ้านไร่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่67

สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นแสงจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นแสงจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 830,000.-บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องการเงินและบัญชี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง ห้องการเงินและบัญชี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-7054ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายพีระพล ตัณฑโอภาส

นายอำเภอหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่68

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร พื้นที่จำนวน 1,320 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเขาบางเเกรกกำหนด)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,376,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบางแกรก และในวันสุดท้ายวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอำเภอหนองฉาง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอำเภอหนองฉาง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบางแกรก (กองคลัง) ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-3328 ต่อ 12 ในวันและเวลาที่กำหนด และสามารถเขาไปดูรายละเอียด เว็บไซต์ www.kaobk.go.th

ผู้ประกาศ

นายไชยวัฒน์ ศุภกิจวัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบางแกรก

ข่าวที่69

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตพร้อมประตูระบายน้ำ สายคันห้วย หมู่ที่ 1 บ้านหนองขุนทอง งบประมาณ 612,000.-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดหนองมะกอก หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะกอก งบประมาณ 504,000.-บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน) 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวเขาหนองระแหง หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะขามป้อม งบประมาณ 518,000.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,634,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,634,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ถึงวันที 7 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,500.-บาท(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. และในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ศุูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongnangnuan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5604-0235 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนิรุธ คฤหปาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล

ข่าวที่70

สอบราคาจ้าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบึงทับแต้ ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (สิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายบุญเลี้ยง ยศเกตุ หมู่ที่ 8 ถึง ถนนลูกรังบริเวณเยื้องหน้าบ้านนายธนัณชัย มนัสตรง หมู่ที่ 8) ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ คพต.ถ.02 หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรูปเเบบรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง กำหนด

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,049,500.-บาท(หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ชั้น 1) และในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ชั้น 1)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.-บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง ในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5650-2707 ต่อ 14 หรือดูรายละเอียดได้ที่เเว็บไซต์ www.thasung.com

ผู้ประกาศ

สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง

ข่าวที่71

สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน
 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณโรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.

ผู้ประกาศ

นายพรเพชร นันทวุฒิพันธุ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาโสต นาสิกลาริงซ์วิทยา) รักาาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี