ข่าวสอบราคาจังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลุกหมู หมู่ที่ 4 (สายบ้านตลุกหมู หมู่ที่ 4 - บ้านห้วยอีจ่าง) ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลุกหมู หมู่ที่ 4 - บ้านห้วยอีจ่าง) ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.15 พร้อมทำหูช้างเชื่อมทางแยก จำนวน 60 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,188 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 603,8000 บาท (หกแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ต้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ข้อมูลบข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอทัพทัน)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.-บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ในวันที่ 1 - 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www. nongklandong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5697-3007 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายองอาจ เกษศิลป์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

ข่าวที่ 2

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 678,300.-บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยบาท)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocument.go.th และเว็บไซต์ www.treasury.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1292 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางปรีดา ทวีวงษ์

ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์

ข่าวที่ 3

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางน้ำล้นผ่าน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณฝายบุ่งฝาง หมู่ที่ 8,11,3 ตำบลเขากวางทอง - หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างน้ำล้นผ่าน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณฝายบุ่งฝาง หมู่ที่ 8,11,3 ตำบลเขากวางทอง - หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,033,000.-บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดวองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 1,000.- (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

สอบราคาซื้อออกซิเจนเหลว

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 234,000 ลูกบาศก์เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กองพัสดุและบำรุ่งรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี เวลา 09.00 - 15.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุ่งรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการดังนี้ 1.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค จำนวน 2 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กองพัสดุและบำรุ่งรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี เวลา 09.00 - 15.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุ่งรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uth.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 6

จ้างเหมาสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายพร้อมขุดลอกแก้มลิงบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างฝายพร้อมขุดลอกแก้มลิงบ้านใหม่ใ หมู่ที่ 8 ตำบล ประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ช่วงพิกัด N 1709347 E 0572109 โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ คสล. ขนาดสันฝาย กว้าง 16.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อมช่องระบายทราย 2.2 ขุดลอกแก้มลิงหน้าฝายพร้อมขนย้ายดิน ปากบนกว้าง 92.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร ก้นกว้าง 86.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตรหรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 19, 162 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบของ อบต. ประดู่ยืน)

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10. 00 ถึง 11.00 ณ สถานที่ ก่อสร้างโดยให้มาพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน เวลา 09.30 น.

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,484,000.-บาท( หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กองพัสดุและบำรุ่งรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี เวลา 09.00 - 15.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 (ในวันและเวลาราชการ) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.praduyuen.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-8996-1867-2, 0-5698-9603

ผู้ประกาศ

นายสมนึก เรากสิกรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน

ข่าวที่ 7

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโครงข่ายท่อระบายน้ำหน้าสำนักงานประปาส่วภูมิภาค - สะพานประชารวมใจ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโครงข่ายท่อระบายน้ำหน้าสำนักงานประปาส่วนภูมิภาค - สะพานประชากรรวมใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ -ก่อสร้างวางท่อลอดกลมขนาด 1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 88.00 เมตร -ก่อสร้างวางท่อลอดกลมขนาด 0.80 เมตร ความยาว 12.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองฉาง)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 09.30 - 10.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานประปาส่วนภูมิภาค - สะพานประชารวมใจ ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 854,000.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองฉางและในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง (ชั้น 2 )

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง (ชั้น 2 )

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 800.- บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลหนองฉางระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-2333 ต่อ 107 (ในวันและเวลาราชการ)

ผู้ประกาศ

นายดำรง นพรัตน์

นายกเทศมนตรีหนองฉาง

ข่าวที่ 8

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ - หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลวง ถึง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุัทยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ - หมู่ที่่ 8 ตำบลหนองหลวง ถึง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ ปริมาณงานก่อสร้าง ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,993,869 บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบเก้า)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน (ห้องการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครอง อำเภอทัพทัน(ห้องการเงินและบัญชี) ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1168 (ในวันและเวลาราชการ)

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยานี

ข่าวที่ 9

สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อ คสล. พร้อมเทรินคอนกรีต กำแพงปากท่อและลงลูกรังท่อ หมู่ที่ 24,17,16,11,,18,15, และหมู่ที่ 21 ตำบลไผ่เขียว

 

รายละเอียดอื่นๆ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว จะดำเนินการจัดจ้างโครงการวางท่อ คสล. พร้อมเทรินคอนกรีต กำแพงปากท่อและลงลูกรังหลังท่อ หมู่ที่ 24,17,16,11,18,15 และหมูที่ 21 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 15.00 - 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 16.00 - 16.30 น.

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 213,200.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี และในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ สถานที่กลาง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200 บาท(สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ทำการองค์์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5604-9700 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่10 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 1 โครงการซ่อมแซม ความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 1 บ้านดอนตาเสา ตำบลไผ่เขียว ขนาดกว้าง 2.10 เมตร*1.80 เมตร ความยาว 5 เมตร ทำมุม 0 องศากับแนวตั้งฉากแนวทาง งบประมาณ 163,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 2.โครงการซ่อมแซมความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว ขนาดกว้าง 1.80 เมตร*1.80 เมตร ความยาว 8 เมตร ทำมุม 0 องศากับแนวตั้งฉากแนวทาง งบประมาณ 212,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 15.00 - 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 16.00 - 16.30 น.

 

ราคากลาง

โครงการที่ 1 เป็นเงิน 163,000.-บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) โครงการที่ 2 เป็นเงิน 212,200.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี และในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ สถานที่กลาง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท(สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ทำการองค์์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5604-9700 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่11 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 1 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านไร่อ้อยพัฒนา (สายทางภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 21 บ้านไร่อ้อยพัฒนา - ทางเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 15 บ้านเกาะกลางตำบลไผ่เขียว ขนาดกว้าง 2.50 - 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 355 ตารางเมตร งบประมาณ 201,400.-บาท(สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 2.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนใหญ่ (สายทางแยกโรงเรียนบ้านทุ่งสงบ - สะพานบ้านดอนตาเสา ตำบลไผ่เขียว) ขนาดกว้าง 2.00 - 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 828 ตารางเมตร) งบประมาณ 466,000.-บาท(สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 15.00 - 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 16.00 - 16.30 น.

 

ราคากลาง

โครงการที่ 1 เป็นเงิน 201,400.-บาท(สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โครงการที่ 2 เป็นเงิน 466,000.-บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี และในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ สถานที่กลาง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 600 บาท(หกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ทำการองค์์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5604-9700 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่ 12

สอบราคาซื้อชุดสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ จำนวน 1 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2560 ตั้งเเต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 3 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.uth.moph.go.th

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 13

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ คือ รถบรรทุุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแคบ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปัญญา โรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่งานพัสดุทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-0026 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุชิน คันศร

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 14

สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คือ ตลับควบคุมน้ำเข้าออกตาด้วยระบบปรับความดันน้ำเข้าตาอัตโนมัติ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คือ ตลับควบคุมน้ำเข้าออกตาด้วยระบบปรับความดันน้ำเข้าตาอัตโนมัติ จำนวน 400 set

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560 หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uth.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 15

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดงสายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม(ช่วงสุดท้าย) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 281 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,405 ตร.ม.(แบบมีไหล่ทาง) ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง ของ อบต.สะแกกรัง กำหนด

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 839,000.-บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 800.- บาท(แปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรังระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sakaekrang.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-4523 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเพลินเพชร หมั่นมาก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง

ข่าวที่15

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 จากถนนทางหลวงสายเลขที่ 333-บ้านนางมารยาท จีนจรรยา ราคากลาง 495,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฉาง จากบริเวณถนนคสล.เดิม-ลานตากข้าว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฉาง ราคากลาง 156,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 ตำบลหนองฉาง จากที่นานางสงหวัง เทียนลำ - ถนน คสล.เดิม ราคากลาง 450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองฉาง จากบริเวณบ้านนานายนิคม สะอาด-บ้านนายสุนทร ไผ่บง ราคากลาง 125,000.-บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเก่า จากถนน คสล.เดิม-บ้านนางสาวเบญจมาศ ศรีจั่น ราคากลาง 468,000.- บาท(สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 6 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง และวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล(ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง) เวลา 09.30 - 11.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล(ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongchanglocal.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0753 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมหมาย อำภิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง

ข่าวที่ 16

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนลาดยางสายทางแยกวัดห้วยพระจันทร์ - โรงพยาบาลหนองฉาง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนลาดยาง สายทางแยกวัดห้วยพระจันทร์ - โรงพยาบาลหนองฉางผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 715 เมตร ไหล่ทางสองข้างๆละ 1 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,720 ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองฉางกำหนด พร้อมป้ายประกอบโครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง สายทางแยกวัดห้วยพระจัทร์ - โรงพยาบาลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 6 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล(ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล(ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongchanglocal.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0753 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมหมาย อำภิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง

ข่าวที่ 17

สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านคลองชะนีบน (จุดที่ 3 ) อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าบ้านคลองชะนีบน จุดที่ 3 อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 571,561.33 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 6 กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งเเต่ เวลา 10.15น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 6 กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 6 แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กองก่อสร้างและบริหารโครงการ และฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

สิบเอกศักดิ์ปรินทร์ บุญญเจริญชัย

รองผู้จัดการ(ด้านเทคนิค) ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่18

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลอุทัยเก่า อำเภอเมืองหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (บ้านวังพลับ) ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่ากำหนด) จำนวน 1 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่หมู่ที่ 5 ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,640,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอหนองฉาง (ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองฉาง)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 13 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอหนองฉาง (ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองฉาง)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. และในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอหนองฉาง (ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองฉาง) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www. uthaikeao.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-2533 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายธาดา อำพิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า