ข่าวสอบราคาจังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนรักการดี ข้างบ้านเลขที่ 370 พร้อมระบบระบายน้ำประปาและระบบไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง จำนวน 1 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนรักการดี ข้างบ้านเลขที่ 370 พร้อมท่อระบายน้ำ ประปาและระบบไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง จำนวน 1 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,840,000.-บาท(หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ1,000.- บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www. uthaicity.go.th หรือที่ www.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,992,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 5- 23 พฤษภาคม 2560 ระหว่างวันที่ 08.30 - 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคารชุดละ 1,500.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ระหว่างวันที่ 5 - 23 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.nongluang-uthai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0895 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายไพโรจน์ คงสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ข่าวที่ 3

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนวงศาโรจน์ ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 267/29 ถึงบ้านเลขที่ 245/25 พร้อมระบบระบายน้ำ ระบบประปาและระบบไฟฟ้าส่องสว่างรายทางจำนวน 1 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวงศาโรจน์ ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 267/29 ถึงบ้านเลขที่ 245/25 พร้อมท่อระบายน้ำระบบประปาและระบบไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง จำนวน 1 โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองอุทัยธานี เลขที่ A63/2559

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างถือว่ารับทราบ รายละเอียดการก่อสร้างดังกล่าวทั้งหมดเเล้ว

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,025,000.-บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 5- 22 พฤษภาคม 2560 ระหว่างวันที่ 08.30 - 16.30 น. ณ กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (ชั้น 2) ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (ชั้น 2)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคารชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 5 - 23 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th หรือ www.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

การจ้างออกแบบโครงการพัฒนาเขาสะแกกรังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา-วัฒนธรรม โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

 

รายละเอียดอื่นๆ

จ้างออกแบบโครงการพัฒนาเขาสะแกกรังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา-วัฒนธรรม

 

กำหนดดูสถานที่

ติดต่อขอดูสถานที่ก่อสร้างได้ที่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในระหว่างวันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ราคากลาง

ในวงเงินเฉพาะค่าก่อสร้าง จำนวน 45,326,000 บาท (สี่สิบห้าล้านสามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ระหว่างวันที่ 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานการเงินและับัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี หากพ้นวันเวลาที่กำหนดจะไม่รับซองเสนองานโดยเด็ดขาด

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ติดต่อขอรับเอกสารเสนองานจ้างออกแบบฯ ได้ที่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในระหว่างวันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056-512135 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th และ www.uthaithani.go.th

ผู้ประกาศ

นายศรัทธา คชพลายุกต์

ปลัดจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 4 รายการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 4 รายการดังนี้ 1.แผ่นโลหะดามกระดูกต้นแขนส่วนบน ส้นเท้า ต้นแขนส่วนปราย ต้นขาส่วนล่าง ข้อศอกชนิดมีรูเกลียว (Locking Plate) จำนวน 35 ชิ้น 2.สกรูยึดแผ่นโลหะต้นแขนส่วนบน ส้นเท้า ต้นแขนส่วนปราย ต้นขาส่วนล่าง ข้อศอกชนิดมีรูเกลียว (Locking Screw) ขนาด 3.5 มิลลิเมตร จำนวน 300 ชิ้น 3.สกรูยึดแผ่นโลหะต้นแขนส่วนบน ส้นเท้า ต้นแขนส่วนปราย ต้นขาส่วนล่าง ข้อศอกชนิดมีรูเกลียว (Locking Screw) ขนาด 2.7 มิลลิเมตร จำนวน 250 ชิ้น 4.สกรูยึดแผ่นโลหะต้นแขนส่วนบน ส้นเท้า ต้นแขนส่วนปราย ต้นขาส่วนล่าง ข้อศอกชนิดมีรูเกลียว (Cortex Screw) ขนาด 3.5 มิลลิเมตร 40 ชิ้น

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุ่งรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1081 ในวันและเวลาราชกาาร ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th และ www.uth.moph.go.th

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 6

สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการผลิตสารปรับปรุงดิน น้ำหมักชีวภาพพร้อมวัสดุบรรจุสารปรับปรุงดิน บรรจุน้ำหมักชีวภาพและด้ายเย็บกระสอบตามโครงการฝึกอบรมเกษตรกร และประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 14 รายการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการผลิตสารปรับปรุงดิน น้ำหมักชีวภาพพร้อมวัสดุบรรจุสารปรับปรุงดิน บรรจุน้ำหมักชีวภาพและด้ายเย็บกระสอบตามโครงการฝึกอบรมเกษตรกร และประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 14 รายการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.-บาท(สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบิหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 7

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านคลองลำปาง (สายทางหลังโรงเรียนวังเกษตร -วัดบึงยาว) ตำบลไผ่เขียว

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองลำปาง(สายทางหลังโรงเรียนวังเกษตร-วัดบึงยาว)ตำบลไผ่เขียวขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 208...เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.80 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ไผ่เขียวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 454,600.-บาท(สี่เเสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560ในวันและเวลาราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 2 มิถุุนายน 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2 )

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5604-9655 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่ 8

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลไผ่เขียว

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งพัฒนา สายทางหลวง 3456 - วัดปิยะมงคล ตำบลไผ่เขียว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 405.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ไผ่เขียว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 - 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 -16.30 น

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 860,800.-บาท(แปดแสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560ในวันและเวลาราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว และในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานที่กลาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2 )

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 2 มิถุุนายน 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2 )

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 800.- บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5604-9655 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่ 9

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเขาพระ (สายทางบ้านนายสายทิ้ง อุดมเสก - ถนน รพช. สายตลุกดู่) ตำบลไผ่เขียว

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเขาพระ (สายทางบ้านนายสายทิ้ง อุดมเสก - ถนน รพช. สายตลุกดู่) ตำบลไผ่เขียว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ไผ่เขียว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 - 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 -16.30 น

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 542,000.-บาท(ห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560ในวันและเวลาราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว และในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานที่กลาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2 )

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 2 มิถุุนายน 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2 )

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5604-9655 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่10

สอบราคางานจ้างก่อสร้างโรงแพ็คบรรจุข้าวอินทรีย์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคางานจ้างก่อสร้างโรงแพ็คบรรจุข้าวอินทรีย์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 หลัง ดังนี้ 1.โรงแพ็คบรรจุข้าวอินทรีย์พร้อมอุปกรณ์ขนาด 4 เมตร (พื้นที่ 64 ตารางเมตร) กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลป่าอ้อ ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ป่าอ้อ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 2.โรงแพ็คบรรจุข้าวอินทรีย์พร้อมอุปกรณ์ขนาด 6 เมตร (พื้นที่ 81 ตารางเมตร) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวอินทรีย์ ดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านบ่อยาว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. จุดที่ 1 ณ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลป่าอ้อ ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ป่าอ้อ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธาน จุดที่ 2 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวอินทรีย์ ดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านบ่อยาว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,462,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่่ 5 มิถุนายน 2560ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 6 มิถุุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันท 23 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.moac-info.net/uthaithani และ www.moac-uti.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-0733-4 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนุภาษ สันตยานนท์

เกษตรและสหกร์จังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่11

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอถังสูงรูปทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอถังสูงรูปทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 577,000.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต (งานการเงินและบัญชี ชั้น 2 ที่ทำการปกครองอำเภอ) ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 2 มิถุุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต (งานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-8002 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

ผู้ประกาศ

นายจักรพงษ์ รัชนีกุล

นายอำเภอห้วยคต ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่12

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง cape seal สายแยกทางหลวงหมายเลข 3221 - บ้านหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง cape seal สายแยกทางหลวงหมายเลข 3221 - บ้านหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,00 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่องค์การบริส่วนจังหวัดอุทัยธานี กำหนด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,104,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบิหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 6 มิถุุนายน 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่13

สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายมานพ โพธิ้วิเศษ ถึงบ้านนายปรีชา เอี่ยมฉิน หมู่ที่ 5 ตามแบบอบต.น้ำซึมกำหนด

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายมานพ โพธิ์วิเศษ ถึงบ้านนายปรีชา เอี่ยมฉิน หมู่ที่ 5 ตามแบบ อบต.น้ำซึม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. หมู่ที่ 4 ต.น้ำซึม และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 เป็นต้นไป

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 670,000.- บาท(หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำภเอ อ.เมือง จ. อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.namsum.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5650-3527 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนิวัฒน์ พุ่มมณี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม

ข่าวที่14

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเกสร ศรีพงษ์สุุทธิ์ ถึงนานางจรรยา จรบุรี หมู่ที่ 2 ตามแบบอบต.น้ำซึมกำหนด

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเกสร ศรีพงษ์สุทธ์ ถึงนานางจรรยา จรบุรี หมู่ที่ 2 ตามแบบ อบต.น้ำซึม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. หมู่ที่ 4 ต.น้ำซึม และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 เป็นต้นไป

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 810,000.-บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำภเอ อ.เมือง จ. อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.namsum.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5650-3527 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนิวัฒน์ พุ่มมณี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม

ข่าวที่15

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านนายประวิทย์ หมู่ที่ 6 ตามแบบอบต.น้ำซึมกำหนด

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านนายประวิทย์ หมู่ที่ 6 ตามแบบ อบต.น้ำซึม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. หมู่ที่ 4 ต.น้ำซึม และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 เป็นต้นไป

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 701,000.-บาท(เจ็ดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำภเอ อ.เมือง จ. อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.namsum.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5650-3527 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนิวัฒน์ พุ่มมณี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม

ข่าวที่16

สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายสมพงษ์ ถึงสถานีสูบน้ำบ้านท่าทอง หมู่ที่ 4 ตามแบบอบต.น้ำซึมกำหนด

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายสมพงษ์ ถึงสถานีสูบน้ำบ้านท่าทองหมู่ที่ 4 ตามแบบ อบต.น้ำซึม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. หมู่ที่ 4 ต.น้ำซึม และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 เป็นต้นไป

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 884,000-.บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำภเอ อ.เมือง จ. อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.namsum.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5650-3527 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนิวัฒน์ พุ่มมณี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม

ข่าวที่17

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง ตำบลดอนขวาง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 3 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง ตำบลดอนขวาง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่31 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น

ผู้ประกาศ

นายอุทิศ อรุณศิริ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

ข่าวที่18

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางลูกรัง จำนวน 3 โครงการ ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางลูกรัง จำนวน 3 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ บริเวณที่ก่อสร้าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 900,000.- (เก้าแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล และในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.- (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา -08.30 - 16.30 น. และวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongnangnuan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0988 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนิรุธ คฤหปาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล

ข่าวที่19

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ตำบลหนองไผ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 จำนวน 9 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง) เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง) เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง) เวลา 08.00 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.- (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0974 ต่อ 14

ผู้ประกาศ

นายสมควร สุทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ข่าวที่ 20

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต หมู่ที่ 6 บ้านบางกุ้ง ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต หมู่ที่ 6 บ้านบางกุ้ง ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 739,000.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอห้วยคต) เวลา 09.30 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่องค์การบริหารส่วยตำบลห้วยคต ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0991 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางณัฐนรี ดีเทียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต