ข่าวสอบราคาจังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน มีนาคม 2560

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซี น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 9,000 กิโลกรัม พร้อมกระบะดรั้ม และเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.- บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th และกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอลถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

สอบราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาในท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตขังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกล ที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาในท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,972,520 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 16 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.- บาท (สองร้อยาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 3

สอบราคาจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตแบบใช้ลม ชนิดลากจูง ขนาด 7 bar พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตแบบใช้ลม ชนิดลากจูง ขนาด 7 bar พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 16 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.- บาท (สองร้อยาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

สอบราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,966,310.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 16 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.- บาท (สองร้อยาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์แรงต่ำในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง,อำเภอห้วยคต และอำเภอลานสัก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์เเรงต่ำ ในเขตอำเภอหนองฉาง,อำเภอห้วยคตและอำเภอลานสัก พื้นที่ 1. กฟส.หนองฉาง คือ ตำบลทุ่งโพ ตำบลเขาบางเเกรก ตำบลเขากวางทอง ตำบลหนองฉาง และตำบลหนองยาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 235 สาย วงเงิน 410,000.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พื้นที่ 2. กฟส.หนองฉาง คือ ตำบลหนองฉาง ตำบลหนองนางนวล ตำบลบ้านเก่า ตำบลทุ่งพุง ตำบลอุทัยเก่า และ ตำลบลหนองยาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 94 สาย วงเงิน 270,000.บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) พื้นที่่ 3. กฟย.ห้วยคต คือ ตำบลห้วยคต ตำบลสุขฤทัย ตำบลทองหลาง และ ตำบลวังหิน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 165 สาย วงเงิน 140,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) พื้นที่ 4. กฟย.ลานสัก คือ ตำบลป่าอ้อ ตำบลลานสัก และ ตำบลระบำ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 52 สาย วงเงิน 340,000.- บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) พื้นที่ 5. กฟย.ลานสัก คือ ตำบลน้ำรอบ ตำบลลานสัก ตำบลทุ่งนางาม และ ตำบลป่าอ้อ จำนวน 79 สาย วงเงิน 340,000.- บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 2 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ในวันเวลาทำการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เลขที่ 115 หมู่ 8 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยัธานี 61110 โทร. 0-5653-1995 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 หรือสามารถดูรายละเอียดการสอบราคาซื้อได้ที่ www.pea.co.th

ผู้ประกาศ

นางนฤมล ทองขาว

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ปฏิบัติงานแทน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง

ข่าวที่ 6

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลคอกควาย จำนวน 6 หมู่

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก จำนวน 6 หมู่ )โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านน้ำพุ วงเงิน 120,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) หมู่ที่ 2 บ้านทองหลาง วงเงิน 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ,หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ วงเงิน 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ,หมู่ที่ 11 บ้านปางสวรรค์ วงเงิน 120,000.- บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ,หมู่ที่ 15 บ้านคุ้มเกล้า วงเงิน 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ,หมู่ที่ 16 บ้านน้ำทรัพย์ วงเงิน 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกควายกำหนด) ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ สถานที่ก่อสร้างโดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เวลา 13.00 น.

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ยกเว้นวันที่ 16 มีนาคม 2560 ให้ยืนซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอำเภอ(ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่) เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอำเภอ(ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 หรือสอบถามทางโทร 0-5698-4272 , 089-961-8660(กองคลัง) www.khokkwai.go.th

ผู้ประกาศ

นายจำนงค์ แก้วพะเนียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย

ข่าวที่ 7

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดถ่ำเขาวง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดถ่ำเขาวง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1.ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. 2. ลานจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวกว้าง 10.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. 3.ป้ายโครงการแบบชั่วคราวและถาวร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 862,000.-บาท (แปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 2 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่ (ห้องการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่ ห้องการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-9105 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอดิเรก อุ่นโอสถ

นายอำเภอบ้านไร่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 8

สอบราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ คือ 1 Ezetimibe 10 mg.tablet จำนวน 21,000 เม็ด 2.Sitaglipti 100 mg tablet จำนวน 19,600 เม็ด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 7 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 15.00 น. หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.uth.moph.co.th

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 9

สอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมติดตั้ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมติดตั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ จัดซื้อเครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1000*450*400 เซนติเมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 908,000 บาท (เก้าแสนแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 7 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองฉางและในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง (ชั้น 2)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง (ชั้น 2)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองฉาง ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-2333 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายดำรงค์ นพรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองฉาง

ข่าวที่ 10

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระน้ำเพื่อทำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระน้ำเพื่อทำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 840,900 บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต (งานการเงินและบัญชี ชั้น 2 ที่ทำการปกครองอำเภอ) ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต (งานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-8002 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง www.gprocurement.go.th

ผู้ประกาศ

นายจักรพงษ์ รัชนีกุล

นายอำเภอเอราวัณ รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอห้วยคต

ข่าวที่ 11

สอบราคาซื้อ Salmeterol 25 mcg+Fluticasone 250 mcg metered - dose inhaler

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคายา Salmeterol 25 mcg+Fluticasone 250 mcg metered - dose inhaler จำนวน 1,200 หลอด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uth.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่12

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อครุภัทฑ์การแพทย์โดยใช้งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 90 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ 1. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องวัดปริมาตรความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร จำนวน 1 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น ณ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลานสัก

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลานสัก ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.uthaihealth.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-7133 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนพดล โพธิ์กระจ่าง

นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่13

สอบราคาครุภัทฑ์งานบ้านงานครัว โรงพยาบาลลายสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อครุภัทฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง โดยใช้งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 90 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น ณ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลานสัก

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลานสัก ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.uthaihealth.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-7133 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนพดล โพธิ์กระจ่าง

นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่14

ประมูลราคาให้เช่าศาลาแปดเหลี่ยมและห้องสุขาบริเวณลานสะเเกด้านติดศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

รายละเอียดอื่นๆ

ด้วยเทศบาลเมืองอุทัยธานี มีความประสงค์จะประมูลราคาให้เช่าศาลาแปดเหลี่ยมบริเวณลานสะแก และห้องสุขาด้านติดศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนท่าช้างอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อใช้เป็นสถานที่บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี ตามรายละเอียดดังนี้ 1.รายละเอียดห้องสุขาบริเวณลานสะแกด้านติดศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว -ห้องสุขาหญิง จำนวน 4 ห้อง -ห้องสุขาชาย จำนวน 4 ห้อง 2.รายละเอียดศาลาแปดเหลี่ยม เป็นอาคารสองชั้น ขนาดพื้นที่อาคาร 150 ตารางเมตร

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 28 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. โดยพร้อมกัน ณ กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 29 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธาน

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 30 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1200 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่15

สอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเทโพ กว้าง 7 เมตร ยาว 14 เมตร (ตามแบบที่ อบต.เกาะเทโพ กำหนด) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 27 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.30 น. โดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 620,000.-บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ และในวันสุดท้ายวันที่ 3 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 09.30 - 10.00 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้น 1 ( ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้น 1 (ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 700.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-0125 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.kohthepo.go.th

ผู้ประกาศ

นางสาวมะลิ อินทร์เอม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ

ข่าวที่16

สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ในการบำบัดรักษาโรค

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ 1. โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 30 ชุด 2. peek จำนวน 20 อัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 5 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ เว็บไซต์ www.uth.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิดไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่17

สอบราคาซื้อยา Donepezil HCL 10 mg tablet

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อยา Donepezil HCl 10 mg tablet จำนวน 11,760 เม็ด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 30 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1081 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิดไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่18

สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ คือ 1. Celecoxib 200 mg capsule จำนวน 37,500 เม็ด 2. Etoricoxib 90 mg tablet จำนวน 14,850 เม็ด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1081 ในวันและเวลาราชการ ตั้งเเต่เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิดไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่19

สอบราคาจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ติดตั้ง ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมติดตั้ง ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 598,333.30 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสตางค์)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 5 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.40 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th

ผู้ประกาศ

นายวิทยา ธรรมจารี

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 20

สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานและปรับปรุงคันคลองหมู่ที่ 8

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานและปรับปรุงคันคลองหมู่ที่ 8 (ลักษณะงานโดยสังเขป) 1.ก่อสร้างสะพานข้ามคลองน้ำวิ่ง ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร (ไม่มีทางเท้า) 2. ปรับปรุงคันคลอง โดยการก่อสร้างคอนกรีตดาด ระยะทางรวม 2 ด้าน 78 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ ที่ อบต. ทุ่งนางามกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,740,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 23 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม และในวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอลานสัก ชั้น 2 )

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 11 มษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอลานสัก ชั้น 2 )

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 1,500.-บาท(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2560 หรือสอบถามาทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0981 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางดวงเดื่อน ชโลธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม

ข่าวที่ 21

สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,000,000.-บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 24 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง และในวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.-บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองการุ้ง จังหวัดอุทัยธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-2273 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายธนภัสสร์ ดุลยาธิการ ปลัดเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง

ข่าวที่ 22

สอบราคาจ้างเหมาโครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายทัพทัน-หนองฉางถึงวัดทุ่งทอง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายทัพทัน - ถึงวัดทุ่งทอง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 485 เมตร พื้อที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,940 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสมพันธ์โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 925,000.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 29 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ในวันที่ 12 เมษายน 2560 (วันสุดท้าย) ขายเอกสารและยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง) เวลา 10.00 - 15.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ( ณ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.- บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thungpong.go.th และ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0867-8 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชัชวาล เหมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ข่าวที่ 23

สอบราคาจ้างเหมาโครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายทัพทัน-หนองฉาง หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายทัพทัน - หนองฉาง หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 510 เมตร พื้อที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,040 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสมพันธ์โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 976,000.-บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 29 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ในวันที่ 12 เมษายน 2560 (วันสุดท้าย) ขายเอกสารและยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง) เวลา 10.00 - 15.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ( ณ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thungpong.go.th และ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0867-8 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชัชวาล เหมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ข่าวที่ 24

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบสระน้ำ อบต.ท่าโพ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบสระน้ำ อบต.ท่าโพ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 840,000.- (แปดแสนสื่หมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 28 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ และในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560 ได้ที่ กองคลัง องค์การรบริหารส่วนตำบลท่าโพ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-5276ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางภารดี วชระพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ

ข่าวที่ 25

การจ้างออกแบบโครงการพัฒนาเขาสะแกกรังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา-วัฒนธรรม

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จำดำเนินการจ้างออกแบบโครงการพัฒนาเขาสะแกกรังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา-วัฒนธรรม ในวงเงินเฉพาะค่าก่อสร้างจำนวน 45,326,000 บาท (สี่สิบห้าล้านสามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดค่าจ้างออกเเบบ ไม่รวมถึงค่าสำรวจและวิเคราะห์ดินฐานราก ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 119

 

กำหนดดูสถานที่

ติดต่อขอดูสถานที่ก่อสร้างได้ที่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานการเงินเเละบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทศัพท์หมายเลข 0-5651-2135 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gorocuremenet.go.หรือ www.uthaithani.go.th

ผู้ประกาศ

นายศรัทธา คชพลายุกต์ ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการเเทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 25

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิมถึงบริเวณเขตพื้นที่นายอเนก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิมถึงบริเวณเขตพื้นที่นายอเนก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีรายละเอียดของงานจ้าง คือ เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความยาว 180 เมตร ขนาดความกว้าง 4 เมตร สูง(หนา) 0.15 เมตร หรือปริมาตรเทคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 108 ลบ.ม.พร้อมลงลูกรังบริเวณไหล่ทางและในบริเวณทางเชื่อม ปริมาณดินลูกรังถมต้องไม่น้อยกว่า 36 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา 13.00 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 398,000.- (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 28 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ และวันที่ 12 เมษายน 2560 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.00 เป้นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.- ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ วันที่ 28 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-5276 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางภารดี วชระพันธ์ นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลท่าโพ

ข่าวที่ 26

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร จำนวน 2 บ่อ ปริมาณน้ำที่ได้ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชั่วโมง บริเวณวัดหูช้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร จำนวน 2 บ่อ ปริมาณน้ำที่ได้ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชั่วโมง บริเวณวัดหูช้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 569,200.-บาท(ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันที่ 31 มีนาคม 2560 กำหนอยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านไร่ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ชั้น 2 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. เป้นต้นไป ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านไร่ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.- ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ระหว่างวันที่ วันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-2264 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง