ข่าวสอบราคาจังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน เมษายน 2560

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,294,000.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ภึงวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ (ชั้น 2 ) อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ (ชั้น 2 )

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ1,000.- บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wanghin-uthai.co.th

ผู้ประกาศ

นายธีรชัย บัวประทุม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ข่าวที่ 2

สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข 2527 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข 2527 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังสูง 3.50 เมตร ความกว้าง 20.00 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 400,000.-บาท(สี่แสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการอำเภอทัพทัน ชั้น 2 ห้องการเงินและบัญชี วันที่ 3 - 19 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 ผูุ้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายศุภโชค วินัยพานิช

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)รักษาราชการแทนนายอำเภอทัพทัน

ข่าวที่ 3

สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังสูง 3.50 เมตร ความกว้าง 20.00 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,055,424 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 11 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการอำเภอทัพทัน ชั้น 2 ห้องการเงินและบัญชี วันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 ผูุ้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายศุภโชค วินัยพานิช

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)รักษาราชการแทนนายอำเภอทัพทัน

ข่าวที่ 4

สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารจังหวัดอุทัยธานี ที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,995,780.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 4 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และในวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 25 เมษายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 10.00 น เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.-บาท(สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันท 4 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

สอบราคาจัดจ้างโครงการซ่อมแซมคันคลองน้ำวิ่ง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมคันคลองน้ำวิ่ง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1 ,500,000.-บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 7 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก (การเงินแลบัญชี) ชั้น 2 ที่ทำการอำเภอลานสัก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 13.30 น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการหรือการจ้างระดับอำเภอ ชั้น 2 ที่ทำการอำเภอลานสัก

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก (งานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก ในวันที่ 7 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-7096

ผู้ประกาศ

นายอลงกต วรกี

นายอำเภอลานสัก ปฏิบัติราชการเเทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 6

สอบราคาจัดจ้างโครงการขุดลอกแก้มลิงบ้านหนองแหน หมู่ที่ 6 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกแก้มลิงบ้านหนองแหน หมู่ที่ 6 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 928,000.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 7 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก (การเงินแลบัญชี) ชั้น 2 ที่ทำการอำเภอลานสัก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 13.30 น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการหรือการจ้างระดับอำเภอ ชั้น 2 ที่ทำการอำเภอลานสัก

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก (งานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก ในวันที่ 7 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-7096

ผู้ประกาศ

นายอลงกต วรกี

นายอำเภอลานสัก ปฏิบัติราชการเเทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 7

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงข่ายท่อระบายน้ำ หน้าสำนักงานประปาส่วนภูมิภาค - สะพานประชารวมใจ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉางอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงข่ายท่อระบายน้ำหน้าสำนักงานประปาส่วนภูมิภาค - สะพานประชารวมใจ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,716,800.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 7 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องเสมียนตราอำเภอหนองฉาง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 19 เมษายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 10.00 น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ อำเภอหนองฉาง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง(งานการเงินและบัญชี) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง ในวันที่ 7 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-1241

ผู้ประกาศ

นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์

นายอำเภอหนองฉาง ปฏิบัติราชการเเทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 8

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างงานเสริมผิวจราจร แอสฟัลติก คอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร ถนนอุทัยธรรมสุทร 2

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างงานเสริมผิวจราจร แอสฟัลติก คอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจรถนนอุทัยธรรมสุนทร 2 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์กำหนด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,300,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 10 เมษายน 2560 ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารอำเภอสว่างอารมณ์ และในวันที่ 11 เมษายน 25690 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ เวลา 09.00 - 15.00 น

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 26 เมษายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 10.00 น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อำเภอสว่างอารมณ์ ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ วันที่ 10 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-4201

ผู้ประกาศ

นายสมคิด พวงชื่น

นายกเทศมนตรีตำบลสว่างอารมณ์

ข่าวที่ 9

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายหนอง - หนองผักกาด หมู่ที่ 6-7 ตำบลประดูยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองแหน - หนองผักกาด หมู่ที่ 6-7 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 7.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 3,320 ลบ.ม พร้อมลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,817 ลบ.ม (ตามแบบ อบต.ประดู่ยืนกำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างโดยให้มาพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,300,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 11 - 26 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 27 เมษายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 10.00 น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อและการจ้าง อำเภอลานสัก ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน วันที่ 11 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2560 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.praduyuen สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-9603

ผู้ประกาศ

นายสมนึก เรากสิกรรม

นายกองค์การบริส่วนตำบลประดู่ยืน

ข่าวที่10

สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังภายในตำบลไผ่เขียว

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังภายในตำบลไผ่เขียว จำนวน 26 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,893,800.-บาท(หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว วันที่ 12 - 28 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ และ ณ สถานที่กลาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2 ) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 2560 ตั้งเเต่เวลา 09.30 น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2 )

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว วันที่ 12 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5604-9655

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่11

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การแปรรูปขยะรีไซเคิลและฝึกอาชีพ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การแปรรูปขยะรีไซเคิลและฝึกอาชีพ ขนาด 15*24 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 - 10.00 น. ณ บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อยวัยเรียนเทศบาลตำบลหนองฉาง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,532,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำลหนองฉาง และในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอหนองฉาง(ชั้น 2)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอหนองฉาง(ชั้น 2) เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,500.-บาท(หนึ่งพันห้าร้อยบาท) ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลหนองฉาง วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-2333 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายดำรงค์ นพรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองฉาง

ข่าวที่12

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นไทร หมู่ที่ 3 ตำบลหาดทนง - หมู่ที่ 7 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นไทร หมู่ที่ 3 ตำบลหาดทนง - หมู่ที่ 7 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 - 10.00 น. ณ บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อยวัยเรียนเทศบาลตำบลหนองฉาง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,348,600.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี วลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,300.-บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0959 หรือทางเว็บไซต์ www.hadthanong.go.th

ผู้ประกาศ

นายม้วน เขียวอุบล

นายกเทศมนตรีตำบลหาดทนง

ข่าวที่13

สอบราคาซื้อ Sevoflurane liquid for inhalation 100 %

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อ Sevoflurane liquid for inhalation 100 % จำนวน 150 ขวด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 19 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุ่งรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุ่งรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี วันที่ 19 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1081 หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.uth.mopn.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 14

สอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเทโพ กว้าง 7 เมตร ยาว 14 เมตร (ตามแบบที่ อบต.เกาะเทโพ กำหนด) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 11.30 น. พร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 620,000.-บาท(หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 20 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ และในวันสุดท้ายวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างอง์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้น 1 ( ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างอง์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้น 1 ( ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 700 บาท(เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 20 เมษายน 2560 ถึงวันที่4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 10.00 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-0125ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.kohthepo.go.th.

ผู้ประกาศ

นางสาวมะลิ อินทร์เอม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ

ข่าวที่15

สอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ เพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำและส่งน้ำ จำนวน 3 เครื่อง 2. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 1.5 เเรงม้า ไฟฟ้า 220 โวลท์ จำนวน 5 เครื่อง 3.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร /นาที จำนวน 3 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,592,500.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 24 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 24 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 10.00 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่16

สอบราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาในท้องที่อำเภอต่างๆในเขตจังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือใช้กับเครื่องจักรกล ที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาในท้องที่อำเภอต่าง ๆในเขตจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,946,606.-บาท(หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยหกบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 24 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 24 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 10.00 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าว 17

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้านหนองโสน - บ้านหนองระแหงเหนือ(ตอนสุดท้าย) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 255 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 545,000 บาท(ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านดงจันทร์ - บ้านเนินพะยอม (ตอนที่ 5) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 557,000.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายบ้านหนองระแหงเหนือ - บ้านหนองโสน (ตอนสุดท้าย) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 557,000.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านนางสมจิตร - บ้านนายสมชาย (ตอนสุดท้าย) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 331,000.-บาท(สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง)ตั้งแต่เวลา 08.30 น เป็นต้นไป

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง)ตั้งแต่เวลา 08.30 น เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ วันที่ 24 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0974 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมควร สุทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่