ข่าวสอบราคาจังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2559

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,214,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 - 15.30 น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www. moac-info.net/utnaithani และ www. moac-uti.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-0733-4 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนุภาษ สันตยานนท์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

สอบราคาจ้างเหมาจัดการแสดง แสง เสียง งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2559

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาจัดการแสดงแสง เสียง งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2559 ในคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2559 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 นาที ตามข้อกำหนดประกอบการจ้าง

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,800,000.- (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 500.- (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.uthaicity.go.th หรือที่ www.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันแะเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 3

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 29 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสน่ห์

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

วันที่ 29 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น.ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ชั้น2) อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9115 หรือ www.gprocurement.go.th.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-7133 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุชิน คันศร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน

ข่าวที่ 4

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนเติบศิริ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ(สวนสุขภาพ)

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนเติบศิริ บริเวณหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนสุขภาพ) พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมช้าง จำนวน 1 โครงการ โดยดำเนินการดังนี้ 1. ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมช้าง พร้อมโคมไฟสูง 8 เมตร ชนิดกิ่งคู่เสาไฟผลิตจากเหล็กลายข้าวหลามตัด พร้อมกิ่ง จำนวน 6 ต้น 2. ติดตั้งประติมากรรมช้าง ผลิตจากอลูมิเนียมหล่อ จำนวน 12 ชุด พร้อมโคมไฟ LED 90 วัตต์ จำนวน 12 โคม 3. ก่อสร้างงานขอบคันคอนกรีต 4.ก่อสร้างงานพื้นทางเท้าเกาะกลางถนน ตามเเบบเเปลนเทศบาลเมืองอุทัยธานี เลขที่ A21/2559 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณกองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,052,900.- (หนึ่งล้านห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 ดูรายละเอียดได้ที่ที่เว็บไซด์ www.uthaicity.go.th หรือที่www.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงคลองฉนวน จำนวน 1 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี บริเวณชั้น 4 จำนวน 1 โครงการ โดยดำเนินการดังนี้ 1. ติดตั้งหลังคาและตะเเกรงเหล็กกันนก รอบแนวชายคา ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาล 2.ปูกระเบื้องเซรามิค พื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม.

 

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณกองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 953,000(เก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 1,000.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลเมืองอุทัยธานี วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 ดูรายละเอียดได้ที่ที่เว็บไซด์ www.uthaicity.go.th หรือที่www.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 6

สอบราคาจ้างเหมาซัก อบ เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทัพทัน

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาซัก อบ เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทัพทัน ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยยายน 2560 ด้วยเงนนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลทัพทัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ งานพัสดุทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทัพทัน หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5654-0026-30 ต่อ 102 ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 หรือเว็บไซด์โรงพยาบาลทัพทัน www.thapthanhospital.go.th ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายมนู ศุกลสกุล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 7

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ กล้องถ่ายภาพประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 29 กัยายน 2559 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมปัญญา โรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปัญญา โรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ งานพัสดุทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทัพทัน หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5654-0026 ต่อ 102 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายมนู ศุกลสกุล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 8

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) 2. หลังคารถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 722,000.-บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดอุทัยธานี ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 - 16.00 น.หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5697-0112 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th

ผู้ประกาศ

นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ

ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 9

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 1.โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 31 กล้อง และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในอาคารและบริเวณสำนักงานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี 2.โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 32 กล้อง และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในอาคารและบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานีหลังใหม่

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 26 ตุลาคม 2559สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.uthaicity.go.th และกรมบัญชีกลาง www.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราขการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 10

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสน่ห์

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น2) อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9000 ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th

ผู้ประกาศ

นายธีร์สุทธิ ปีตวิบลเสถียร

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 11

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 1. ตู้อบเด็กสำหรับทารกเเรกคลอด 2. ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องกระตุไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 11 ตุภลาคม 2559 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านไร่ อำเภบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านไร่ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ โรงพยาบาลบ้านไร่ www.banraihospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-9000 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุชิน คันศร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน รักษาการในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 12

สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและรั้วรอบบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและรั้วรอบบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 821,000.-บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุัทยธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.uthaithani.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5657-1390 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเติมพันธุ์ คำปุ้ย

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 13

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลจัดภาพ dicon หรือส่งเข้าระบบ Pacs จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงสูงความเสี่ยงสูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง 4 เครื่องวัดความดันโลหิตเเบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสน่ห์

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น.ผู้ได้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (ชั้น2) อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9000 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.gprocuret.go.th

ผู้ประกาศ

นายสุชิน คันศร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน รักษาการในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 14

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาอาคารเอนกประสงค์ตำบลบ้านบึง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บริเวณ อบต. บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 23 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 907,000.- บาท (เก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 - 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ/การจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคา ชุดละ 4,500.-บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-9172 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอดุลย์ แห้วเพ็ชร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

ข่าวที่ 15

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบต่ำกว่า 2,400 ซีซี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระสูบต่ำกว่า

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

 

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 18 ตุุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี เลจที่ 74 หมูที่ 1 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินเลขที่ 74 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.ldd.go.th หรือ www.gprocuremeent.go.th หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2624 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายตระกูล นามโลมา

ผู้อำนวยการพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ข่าวที่ 16

สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ วอทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น.ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,534,297.15.-บาท(หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี เลขที่ 27 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเเก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00.น เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่งานพัสดุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี เลขที่ 7 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเเก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ utac.ac.th หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2621ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประเวศ วรางกูร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

ข่าวที่ 17

ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาจัดการแสดง แสง เสียง งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2559

รายละเอียดอื่นๆ

ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาจัดการแสดงแสง เสียง งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2559 ในคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2559 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 นาที ตามข้อกำหนดประกอบการจ้าง

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,800,000.- (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 500.- (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.uthaicity.go.th หรือที่ www.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันแะเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 16

สอบราคาเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บริเวณที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บริเวณที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,331 ตารางเมตร

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ถือว่ารับทราบแล้ว จะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบมิได้

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 688,600.- (หกแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ (ฝ่ายบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00.น เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ (ฝ่ายบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี) ได้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 0-5659-9085 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวชนาการต์ นิลกนิษฐ

ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 17

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบปะมาณ 2560 ตามรายการ ดังนี้
1. เครื่องกัด CNC Machining Center จำนวน 1 เครื่อง
2. กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) จำนวน 2 ชุด
3. ชุดฝึกสาธิตในระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุกลางวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00.น เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ งานพัสดุกลางวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.uthai.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5651-4300 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวชนาการต์ นิลกนิษฐ

ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 18

สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และรั้วรอบบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (ใหม่) ครั้งที่ 2

 

รายละเอียดอื่นๆ

ปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และรั้วรอบบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (ใหม่) ครั้งที่ 2

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น 821,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 26 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ในวันราชการ ณ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00.น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.uthaithani.go.th/MainMenu/cost/cost.htm หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5657-1390 ต่อ 18021 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเติมพันธุ์ คำปุ้ย

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 19

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หลังเก่า และหลังใหม่

 

รายละเอียดอื่นๆ

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หลังเก่า และหลังใหม่ พร้อมทั้งบริเวณโดยรอบอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ใหม่) ครั้งที่ 2

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 27 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ในวันราชการ ณ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00.น เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.uthaithani.go.th/MainMenu/cost/cost.htm หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5657-1390 ต่อ 18021 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเติมพันธุ์ คำปุ้ย

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 20

สอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล สายบ้านโนนเหล็ก - หาดสูง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ส้ม จำนวน 2 ช่วง กว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการ 4,500 ตารางเมตร ตามรูปเเบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบนและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.30 น. ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,870,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ส่วนการคลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน ยกเว้นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเมืองอุทัยธานี ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ชั้น 1 ระหว่าง เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 19.00.น เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-1089 หรือ www.nongpaiban.go.th ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุรศักดิ์ วงษ์นาค

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน

ข่าวที่ 21

สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ขนาด 10 ห้อง จำนวน 1 หลัง สำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ขนาด 10 ห้อง จำนวน 1 หลัง สำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาเเข้ง จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 10 .00 - 12.00 น. ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 704,000.- บาท (เจ็ดแสนสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 15.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุม ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ชั้น 1.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ฝ่ายการพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ในราคาชุดละ 700.-บาท (เจ็ดร้อยบาท)วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 15.00 น.ดูข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และ www.dnp.go.th ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5622-1140 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิรัช จตุพนาพร

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12

ข่าวที่ 22

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 600,000.- บาท (หกเเสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต (งานการเงินและบัญชี ชั้น 2 ที่ทำการปกครองอำเภอ) ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต (งานการเงินและบัญชี)ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5651-8002ในวันและเวลาราชการ หรือทาง www.gprocurement.go.th

ผู้ประกาศ

นางสาวจิรภา ทองศิริ

นายอำเภอห้วยคต ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 23

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักประจำตำแหน่งปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักประจำตำแหน่งปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 697,000.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 4

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 31ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2135

ผู้ประกาศ

นายศรัทธา คชพลายุกต์

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 24

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโรงนอนกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงนอนกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,156,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 31ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังใหม่)วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-3155

ผู้ประกาศ

นายศรัทธา คชพลายุกต์

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 25

สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.uth.moph.go.th

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 26

สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ที่ศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี, ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)เมืองพระชนกจักรี หมู่ที่ 5 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี , ศูนย์เก็บเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี หมู่ที่ 5 ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี และอาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 10 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 27

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลาน คศล. บริเวณที่วาการอำเภอทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 974,000.-บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน ชั้น 2 (ห้องการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 1 พฤสจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน ชั้น 2 (ห้องการเงินและบัญชี) วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.uthaithani.go.th หรือ ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1164 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอนุชา พัสถาน

นายอำเภอทัพทัน ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 28

สอบราคาจ้าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Para Asphaltic Concrete ถนนสาย 3007 แยกทางหลวงหมายเลข 3265 - บ้านท่าน้ำ สายหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี กว้าง 6 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.04 จำนวน 1 สาย

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 620,000.- บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 26 ตุลาคม 25559 เวลา 08.30 - 16.30 น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ชั้น 1) และในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ชั้น 1)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 700.- บาท ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5650-2707 ต่อ 14 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thasung.com

ผู้ประกาศ

สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง

ข่าวที่ 29

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 บ้านห้วยอีจ่าง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,626,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน (ห้องการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน(ห้องการเงินและบัญชี) วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 30

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายประสาท แรงสาริกิจ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,037,000 (สองล้านสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน (ห้องการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน(ห้องการเงินและบัญชี) วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 31

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 1 บ้านดอนลำโพง ถึง หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระดี่ ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน1,994,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน (ห้องการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน(ห้องการเงินและบัญชี) วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 32

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1-5 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1-5 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน1,570,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

 

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน (ห้องการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน(ห้องการเงินและบัญชี) วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 33

ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รายละเอียดอื่นๆ

ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 1.โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 31 กล้อง และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในอาคารและบริเวณสำนักงานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี 2.โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 32 กล้อง และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในอาคารและบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานีหลังใหม่

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 26 ตุลาคม 2559สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.uthaicity.go.th และกรมบัญชีกลาง www.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราขการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี