ข่าวสอบราคาจังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 1 รายการ ตามแบบมาตาฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ โรงพยาบาลบ้านไร่

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10. 00 น. ณ ห้องประชุมมงคลศิริโรงพยาบาลบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หามายเลข 0-5653-9000 ต่อ 114 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายมนู ศุกลสกุล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารขององค์การบริการส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 11 เดือนๆ ละ 4,000 ฉบับ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1). มีจำนวนหน้าไม่ต่ำกว่า 12 หน้า (3คู่) (2.) โดยหน้าที่พิมพ์สี่สี จำนวน 4 หน้า ได้แก่ หน้า1 หน้า 6 หน้า 7 และหน้า 12 (3.) โดยหน้าที่พิมพ์ด้วยหมึกขาวดำ จำนวน 8 หน้า ได้แก่ หน้า 2 หน้า 3หน้า 4หน้า 5 หน้า 8 หน้า 9 หน้า10 และหน้า 11 (4.)เนื้อกระดาษปอนด์ 80 แกรม (5.) ขนาดกระดาษ ความกว้างไม่น้อยกว่า 31 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร (6.) รูปแบบรายการ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนดในเเต่ละเดือน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 572,000.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 200.- (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์กาบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่28 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันแะเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 3

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลขที่รับ 17566 วันที่ 3 พ.ย. 59)

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 จากแยกทุ่งพลวง ถึงหมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง (ช่วงที่ 1) ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,038,000 บาท (สองล้านสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน (ห้องการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน (ห้องการเงินและบัญชี) โทร 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเทคนิคคลินิก จำนวน 8 รายการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. หรือ www.uth.moph.go.th

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

สอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกและและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้นรวมสกรู

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้นรวมสกรู จำนวน 70 ชิ้น

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น.ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น. ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.uth.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 6

สอบราคาซื้อสารยึดกรดูก ชนิดมียาปฏิชีวนะผสม

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อสารยึดกระดูก ชนิดมียาปฏิชีวนะผสม จำนวน 260 ชุด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น.ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น. ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.uth.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 7

สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.utt๑.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1918 หรือ 091-028-9709 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายบรรพต เหมือนทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

ข่าวที่ 8

สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา13.30 น.ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 9

สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในเลือดทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในเลือดทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 8 รายการ คือ1.Creatinine Kinase (CK-MB) จำนวน 2,4000 เทสต์ 2. High Sensitivity Troponin I (hsTrop-I) จำนวน 2,400 เทสต์ 3. Human Chorionic Gonadotropin (B-HCG) จำนวน 1,000 เทสต์ 4. Cortisol จำนวน 1,200 เทสต์ 5. Hepatitis B Surface Antigen (HBs Ag) จำนวน 2,400 เทสต์ 6. Antibody Hepatitis B Surface (Anti-HBs) จำนวน 800 เทสต์ 7. Antibody Hepatitis C virus (Anti-HCV) จำนวน 1,800 เทสต์ 8. Human Immunodeficiency Virus Antigen / Antibody (HIV Ah/Ab จำนวน 4,800 เทสต์

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา13.30 น.ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือ www.uth.moph.go.th

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 10

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมือง อำเภอเมืองอุทัยานี จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมือง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 - 11.00 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 529,600.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภออุทัยธานี (ฝ่ายบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภออุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี (ฝ่ายบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 พฤศิกายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2310 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาววชิรา แจ้งจิต

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 11

สอบราคาจ้างซ่อมแซมคอกสัตว์รั้วตาข่าย 3,000 เมตร จำนวน 1 แห่ง สำหรับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาเเข้ง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างซ่อมแซมคอกสัตว์รั้วตาข่าย 3,000 เมตร จำนวน 1 แห่ง สำหรับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10. - 12.00 น. ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,233,000.-บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ชั้น1

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ฝ่ายการพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 12 ราคาชุดละ 700 บาท วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 15.00 น. ดูข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www. gorocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง หรือ และ www.dnp.go.th ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5622-1140 ในวันและเวลราชการ

ผู้ประกาศ

นายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ข่าวที่ 12

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1. ขวดเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียจากเลือด จำนวน 8,000 ขวด 2.น้ำยาตรวจวัดฮีโมโกลบินเอวันซี จำนวน 5,600 เทสต์

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรัษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา13.30 น.ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา จะต้องยื่นซองสอบราคาก่อนกำหนดวันเปิดซองสอบราคา

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 1500 น. หรือ www.uth.moph.go.th

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 13

สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระกักเก็บน้ำสาธารณะดอนขนุน ขนาด 4 ไร่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระกักเก็บน้ำสาธารณะดอนขนุน ขนาด 4 ไร่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,323 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำเข้าออก ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวางกำหนดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 1 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 551,700.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง (ห้องการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่11 พฤศจิกายน 2559 เวลา11.00 น.ณ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง (ห้องการเงินและบัญชี) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www. uthaithani.go.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-7054 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 14

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1-5 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (ครั้งที่ 2)

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1-5 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,528,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน (ห้องการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา10.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน (ห้องการเงินและบัญชี) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www. uthaithani.go.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 15

สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง /ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง/ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,214,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www. utt๒.go.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 081-2330741ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายมานพ ษมาวิมล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ข่าวที่ 16

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง/ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 787,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กองคลัง (งานพัสดุ) องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอหนองฉาง (ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองฉาง)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-2533 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายธาดา อำพิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า

ข่าวที่ 17

สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำนหน่ายไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าหนองฉาง-บ้านหนองมะสังข์ ฝั่งซ้าย (จุดที่ 2) อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าหนองฉาง-บ้านหนองมะสังข์ ฝั่งซ้าย (จุดที่ 2) อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 924,079.15 (เก้าแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดสิบเก้าบาทสิบห้าสตางค์)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 -10.00 น. ณ แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้ากองก่อสร้างและบริหารโครงการ กฟน.3

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

.ณ แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้ากองก่อสร้างและบริหารโครงการ กฟน.3 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา10.15 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้ากองก่อสร้างและบริหารโครงการ กฟน.3 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิทยา ธรรมจารี

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 18

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านใหม่วังหิน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านใหม่วังหิน ตำบลวังหิน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,153,300.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 14 - 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารรการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ชั้น 2) เวลา 10.00 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.wanghin-uthai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-5087-8 ต่อ 14 โทรสาร 0-5653-5067 ในวันและเวลาาชการ

ผู้ประกาศ

นายธีรชัย บัวประทุม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ข่าวที่ 19

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามรายการดังนี้ 1. เครื่องกัด CNC Machining Center จำนวน 1 เครื่อง 2. ชุดฝึกสาธิตในระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 4 - 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.uthai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-4300 ในวันและเวลาาชการ

ผู้ประกาศ

นายบุญเลิศ โรจน์บุนส่งศรี

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ข่าวที่ 20

สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ ตามรายการ ดังนี้ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของ นักเรียนสายอาชีพ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 17 คน จำนวน 1 ชุด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 4 - 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.uthai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-4300 ในวันและเวลาาชการ

ผู้ประกาศ

นายบุญเลิศ โรจน์บุนส่งศรี

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ข่าวที่ 21

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเหมือง บ้านผู้ใหญ่เพียร-บ้านกำนันพเยาว์ หมู่ที่ 8 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุัทยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเหมือง บ้านผู้ใหญ่เพียร-บ้านกำนันเยาว์ หมู่ที่ 8 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 867,000.-บาท(แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 11 - 23 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ ฝ่ายบริหารงานปกครอง (งานการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ ฝ่ายบริหารงานปกครอง (งานการเงินและบัญชี) วันที่ 11 - 23 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www. gprocurement.go.th ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9085 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 22

สอบราคาจ้างก่อสร้าง ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 จำนวน 2 หลัง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 จำนวน 2 หลัง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 983,200.-บาท(เก้าแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทัศพิทยาคาร) 114 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 114 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.utt2.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-1173 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอดุลย์ ทัศนียานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)

ข่าวที่ 23

สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็ป ตามรายการ ดังนี้ 1.รถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 15-27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย และในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย 243 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-3077 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายโสรส เชตุสวรรณ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย

ข่าวที่ 24

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,214,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 17-30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุทัยธานี (กลุ่มงานการเงิน บัญชี และตรวจสอบภาย) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี (กลุ่มงานการเงิน บัญชี และตรวจสอบภาย) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 วันที่ 17 - 30 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthailocal.go.th หรือ www. gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1965ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์

ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 25

สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ตามรายการ ดังนี้ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1.มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ 1 ตัน 2.เป็นรถช่วงยาว 3.เป็นกระบะสำเร็จรูป 4.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 5.พร้อมพ่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลหนองสระ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร เเละหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ติดข้างประตูรถยนต์ โดยพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นให้ใช้สีอื่นแทน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 523,000.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 16 - 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองสระ และในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ (ศูนย์รวมข่าวสารการจักซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทัพทัน) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่กลาง (ศูนย์รวมข่าวสารการจักซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทัพทัน)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองสระ วันที่ 16 - 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongsra.go.th และ www. gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5697-3120 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมควร แกล้วกสิกิจ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสระ

ข่าวที่ 26

สอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบท่อประปา และหอถังสูง ชุมชนที่ 2 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบท่อประปา และหอถังสูง ชุนชนที่ 2 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 - 13.30 น. ณ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 751,000.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-56597-0105 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี www.alro.go.th/uthaithani หรือ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www. gprocurement.go.th

ผู้ประกาศ

นายสุริยน พัชรครุกานนท์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 27

สอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบท่อประปา และหอถังสูง ชุมชนที่ 3 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบท่อประปา และหอถังสูง ชุนชนที่ 3 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 - 13.30 น. ณ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,498,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-56597-0105 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี www.alro.go.th/uthaithani หรือ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www. gprocurement.go.th

ผู้ประกาศ

นายสุริยน พัชรครุกานนท์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 28

สอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบท่อประปา และหอถังสูง ชุมชนที่ 5 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบท่อประปา และหอถังสูง ชุนชนที่ 5 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 - 13.30 น. ณ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 794,000.-บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-56597-0105 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี www.alro.go.th/uthaithani หรือ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www. gprocurement.go.th

ผู้ประกาศ

นายสุริยน พัชรครุกานนท์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 29

สอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบท่อประปา และหอถังสูง ชุมชนที่ 8 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบท่อประปา และหอถังสูง ชุนชนที่ 8 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 - 13.30 น. ณ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 757,000.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-56597-0105 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี www.alro.go.th/uthaithani หรือ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www. gprocurement.go.th

ผู้ประกาศ

นายสุริยน พัชรครุกานนท์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 30

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา เป็นรถช่วงยาว เป็นกระบะสำเร็จรูป พร้อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์ กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที 7 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th หรือ www.Gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 31

สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อชุดเครี่องมือเปิดกระโหลกศีรษะ จำนวน 1 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 17 - 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี วันที่ 17 - 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uth.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้วว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 32

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนแสงจันทร์ 2 ต่อเนื่องถนนเทศบาล 3

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนแสงจันทร์ 2 ต่อเนื่องถนนเทศบาล 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักขนาด 1.00 *1.00 เมตร และท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์ 0.80 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักขนาด 1.20*1.20 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 190 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองฉาง)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวา 09.30 - 10.00 น. ณ บริเวณถนนแสงจันทร์ 2 ต่อเนื่องถนนเทศบาล 3 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 640,000.-บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองฉาง และในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องข้อมูลข่าวสาร ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง (ชั้น 2 )

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอหนองฉาง (ชั้น 2) เวลา 09.30 น เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 600.-บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลหนองฉาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-2333 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายดำรงค์ นพรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองฉาง

ข่าวที่ 33

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านเขาปฐวี - บ้านสวนขวัญ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาว่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านเขาปฐวี - บ้านสวนขวัญ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจร กว้าง 8 เมตร ยาว 870 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,960 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,543,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 1,500.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 34

สอบราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 670,000.-บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการและในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคา และประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้นที่ 2 ในวันและเวลาราชการ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการและในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคา และประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้นที่ 2 ในวันและเวลาราชการ เผยแพร่เมื่อ 9/12/2559

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. เผยแพร่เมื่อ 9/12/2559

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 35

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหินโหง่น - โรงเรียนบ้านหินโหง่น อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหินโหง่น - โรงเรียนบ้านหินโหง่น อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน1,953,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการและในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคา และประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้นที่ 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 36

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านพุสำโรง - บ้านหนองสองห้อง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านพุสำโรง - บ้านหนองสองห้อง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 1,050 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน1,999,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการและในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคา และประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้นที่ 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 37

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 720,000.-บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaipoly.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5697-0097 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายทวีศักดิ์ เกษมุติ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

ข่าวที่ 38

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารงานควบคุมและห้องพักเวรเจ้าพนักงานชาย

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารงานควบคุมและห้องพักเวรพนักงานชาย จำนวน 1 หลัง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,533,775.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ที่ทำการฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.egp.go.th และ www.uthaitani.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1588 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายณรงค์ คงปิ่น

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 39

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 1. เครื่องคัดแยกเมล็ดกรวด จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องวัดความชื้น จำนวน 6 เครื่อง 3. เครื่องบรรจุข้าวสูญญากาศ จำนวน 6 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.moac-info.net/uthaithani และ www.moac-uti.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-0733-4 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 40

สอบราคาซื้อเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง พร้อมระบบประมวลผล

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง พร้อมระบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น. ผู้ได้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uth.moph.go.th หรือ www.gorocuremrnt.go.th หรืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 41

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1. ชุดเครื่องกระแทกนิ่วด้วยพลังงานลม จำนวน 1 เครื่อง 2. ชุดเครื่องรอนิ่วภายในไตด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น. ผู้ได้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uth.moph.go.th หรือ www.gorocuremrnt.go.th หรืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี