ข่าวสอบราคาจังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน ธันวาคม 2559

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระกักเก็บน้ำสาธารณะดอนขนุน ขนาด 4 ไร่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระกักเก็บน้ำสาธารณะดอนขนุน ขนาด 4 ไร่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ให้มีขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,323 ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อระบายน้ำเข้า-ออก ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง กำหนดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 1 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 551,700.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ถึงวันที 20 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง (ห้องการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง (ห้องการเงินและบัญชี) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-7054 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรังจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรังจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พ้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านบึง และกำหนดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที 27 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ/การจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 5,000.- ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2559 หรือสอบถามทางหมายเลข 0-5653-9172 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอดุลย์ แห้วเพ็ชร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

ข่าวที่ 3

สอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 405,000.- (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องรับ - เปิดซอง ห้องประชุมเล็กชั้น 3 อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น.เป็นต้นไปณ ห้องรับ - เปิดซอง ห้องประชุมเล็กชั้น 3 อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แผนกบริหารงานทั่ไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2027 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิทยา ธรรมจารี

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

สอบราคาจ้างเหมาทำลายมูลฝอยติดเชื้อ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาทำลายมูลฝอยติดเชื้อ(ประมาณ 250 กิโลกรัมต่อวัน) เป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อใช้ในกิจการฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุ่งรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุ่งรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่าวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uth.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

สอบราคาจ้างเหมาแรงงานปลูกป่าหวายตามแนวพระราชดำริฯ จำนวน 300 ไร่

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาแรงงานปลูกป่าหวายตามแนวพระราชดำริฯ จำนวน 300 ไร่ บริเวณพื้นที่โครงการอันเนื่ืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 แปลง ๆ ละ 100 ไร่ ในบริเวณพื้นที่ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราขชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลหนองกลับ อำหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ โครงการันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดนครสวรรค์

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,050,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ฝ่ายการพัสดุ ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ระหว่างวันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.00 น.ดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และ www.dnp.go.th ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5622-1140 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ข่าวที่ 6

สอบราคาจ้างแบบบ้านพักครู 203/27

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างแบบบ้านพักครู 203/27

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 822,900.-บาท (แปดแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ตั้งเเต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.utt2.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5604-9810 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนที เจริญงามโชติสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย

ข่าวที่ 7

สอบราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1.ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าแบบไบโพล่ารชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 20 ชุด 2. ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าแบบไบโพล่าร์ชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 30 ชุด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2559 ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุ่งรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุ่งรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่าวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2559 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uth.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 8

สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพืนฐานและวิชาชีพเฉพาะ (สาขาช่างกลเกษตร)

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฎิบัติราชการวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะ (สาขาช่างกลเกษตร) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานพัสดุกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ระหว่าวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.utac.ac.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2621 ต่อ 22 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประเวศ วรางกูร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

ข่าวที่ 9

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 1. โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) จำนวน 31 กล้อง และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในอาคารและบริเวณสำนักงานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี ตามรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์แนบท้ายเอกสารสอบราคา 2. โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) จำนวน 32 กล้อง และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในอาคารและบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี หลังใหม่ ตามรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์แนบท้ายเอกสารสอบราคา

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 11 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www. uthaicity.go.th และกรมบัญชีกลาง www. gprocurement.go.th หรือสอบถามททางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 10

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมพร้อมกลบหลุมบ่อลูกรังถนนลูกรังที่เกิดจากอุทกภัย ภายในตำบลคอกควาย จำนวน 16 หมู่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซม พร้อมกลบหลุมบ่อถนนลูกรังที่เกิดจากอุทกภัยภายในตำบลคอกควาย จำนวน 16 หมู่ รายละเอียดดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำพุ จำนวน 612 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 บ้านทองหลาง จำนวน 60 ลบ.ม. / หมู่ที่ 3 บ้านดง จำนวน 1,188 ลบ.ม. / หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย จำนวน 552 ลบ.ม. / หมู่ที่ 5 บ้านน้อย จำนวน 1,284 ลบ.ม. / หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ จำนวน 504 ลบ.ม. / หมู่ที่ 7 บ้านห้วยคต จำนวน 348 ลบ.ม. / หมู่ที่ 8 บ้านไร่ใหม่ จำนวน 468 ลบ.ม. / หมู่ที่ 9 บ้านคุ้มเกล้า จำนวน 360 ลบ.ม. / หมู่ที่ 10 บ้านห้วยลึก จำนวน 480 ลบ.ม. / หมู่ที่ 11 บ้านปางสวรรค์ จำนวน 1,356 ลบ.ม. / หมู่ที่ 12 บ้านน้ำดี จำนวน 408 ลบ.ม. / หมู่ที่ 13 บ้านป่าคาเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 504 ลบ.ม. / หมู่ที่ 14 บ้านเจดีย์ จำนวน 324 ลบ.ม. / หมู่ที่ 15 บ้านคุ้มเกล้า จำนวน 276 ลบ.ม. / หมู่ที่ 16 บ้านน้ำทรัพย์ จำนวน 144 ลบ.ม.

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 6 มกราคม 2560 ณ สถานที่ก่อสร้างโดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เวลา 13.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ถือว่าผู้เสนอราคาได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคต่างๆดีแล้ว หากมี ปัญหาอุปสรรคในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควายไม่ได้

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 997,000.-บาท(เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย และในวันที่ 5 มกราคม 2560 ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่) เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยถือเอาการประทับตราลงรับของเจ้าหน้าที่รับซองป็นสำคัญหากผู้เสนอราคารายใดยื่นซองสอบราคาและยังมิได้ประทับตรา

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-56-984-272 , 089,961,8660 (กองคลัง)

ผู้ประกาศ

นายจำนงค์ แก้วพะเนียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย

ข่าวที่ 11

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลคอกควาย จำนวน 6 หมู่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลคอกควาย จำนวน 6 หมู่ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดง, หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย, หมู่ที่ 5 บ้านน้อย, หมู่ที่ 8 บ้านไร่ใหม่, หมู่ที่ 10 บ้านห้วยลึก, หมู่ที่ 12 บ้านน้ำดี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 6 มกราคม 2560 ณ สถานที่ก่อสร้างโดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เวลา 13.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ถือว่าผู้เสนอราคาได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคต่างๆดีแล้ว หากมี ปัญหาอุปสรรคในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควายไม่ได้

 

ราคากลาง

หมู่ที่ 3 บ้านดง 120,000 บาท,หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย 120,000 บาท, หมู่ที่ 5 บ้านน้อย 120,000 บาท, หมู่ที่ 8 บ้านไร่ใหม่ 120,000 บาท, หมู่ที่ 10 บ้านห้วยลึก 120,000 บาท , หมู่ที่ 12 บ้านน้ำดี 120,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 720,000 บาท ( เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย และในวันที่ 5 มกราคม 2560 ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่) เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยถือเอาการประทับตราลงรับของเจ้าหน้าที่รับซองป็นสำคัญหากผู้เสนอราคารายใดยื่นซองสอบราคาและยังมิได้ประทับตรา

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ทุุกโครงการ ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-56-984-271 , 089,961,8660 (กองคลัง) www.khokkwai.go.th

ผู้ประกาศ

นายจำนงค์ แก้วพะเนียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย

ข่าวที่ 12

สอบราคาจัดซื้อ เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อ เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 996,812 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องรับ - เปิดซอง ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องรับ - เปิดซอง ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แผนกบริหารงานทั่ไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2027 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิทยา ธรรมจารี

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 13

สอบราคาจ้างเหมาโครงการงาน จำนวน 1 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการงานซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ สายภายในตำบลหนองจอก จำนวน 16 หมู่บ้าน รวม 79 สายทาง โดยมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 9,072 ลูกบาศก์เมตร (หรือไม่น้อยกว่า 756 เที่ยว ) จำนวน 1 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สถานที่ ก่อสร้างและรับฟังคำชี้เเจงรายระเอียด เพิ่มเติม ในวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,547,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก และในวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ศููนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ศููนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก วันที่ 27 ธันวาคม ถึงวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-2010 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอาทิตย์ ภูมีพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

ข่าวที่ 14

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ น้ำยาตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ด้วยเครืองตรวจอัตโนมัติ complete blood count

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์คือน้ำยาตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ complete blood count จำนวน 40,000 trst

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมยเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uth.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 15

สอบราคาจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวา ความสามารถในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆไม่น้อยกว่า 5 ตัน /15 นาที ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวา ความสามารถในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆไม่น้อยกว่า 5 ตัน/15 นาทีใช้เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 16

สอบราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 590,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 17

สอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบต่างๆ จำนวน 3 รายการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบต่างๆ จำนวน 3 รายการ 1.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำและส่งน้ำ จำนวน 3 เครื่อง 2.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้าไฟฟ้า 220 โวลท์ จำนวน 5 เครื่อง 3.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร/นาที

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,592,500 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 18

ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบต่างๆ จำนวน 3 รายการ

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบต่างๆ จำนวน 3 รายการ 1.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำและส่งน้ำ จำนวน 3 เครื่อง 2.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้าไฟฟ้า 220 โวลท์ จำนวน 5 เครื่อง 3.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร/นาที

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,592,500 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี