ข่าวสอบราคาจังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน กันยายน 2559

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสร้างสรรค์ 11

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสร้างสรรค์ 11

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 590,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารอำเภอสว่างอารมณ์ และวัีนที่ 7-19 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

-

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ ระหว่างวันที่ 6 - 19 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรัพท์หมายเลข 0-5654-4201 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมคิด พวงชื่น

นายกเทศมนตรีตำบลสว่างอารมณ์

ข่าวที่ 2

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี สาขาอำเภอบ้านไร่

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี สาขาอำเภอบ้านไร่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 6 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ งานบริหารทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1544 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุทิน กลมอ่อน

ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 3

สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 ตัน

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 ัน เพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
- เป็นราคารวยมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

896,000.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 6 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการและในวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

สอบราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกล ที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาในท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

1,969,950.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 6 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการและในวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนเดิน วิ่ง ออกกำลังกายเทิดพระเกียรติ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนเดิน วิ่ง ออกกำลังกายเทิดพระเกียรติ

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 26 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 13.00 น.ถึงเวลา 16.00 น.ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายระเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 579,000.- บาท (ห้าเเสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารอำเภอสว่างอารมณ์และวันที่ 13 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 23 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ ระหว่างเวลา 09.00 น.ถึง 15.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอสว่างอารมณ์(ชั้น 2)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,500.- บาท(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-4201ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมคิด พวงชื่น

นายกเทศมนตรีตำบลสว่างอารมณ์

ข่าวที่ 6

สอบราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 30 ชุด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 6 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 นณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5656-4456 ในวันและเวลาราชการ น.หรือทางเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th และ www.uth.moph.go.th

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 19 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

-

ผู้ประกาศ

นางรจนา ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 7

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงคลองฉนวน จำนวน 1 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงคลองฉนวน จำนวนว 1 โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองอุทัยธานี เลขที่ A30/2559 ราคากลางของงานก้อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 19 กันยายน 2559 ตั้งเเต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,305,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 8 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 21 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.- บาท ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซค์ www.uthaicity.go.th หรือที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 8

สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 (ต่อจากเดิม) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 370.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,220.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตำบลการุ้ง กำหนด จำนวน 1 สาย

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น.สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้งหากผู้เสนอราคาไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่าผู้เสนอราคายอมรับสภาพพื้นที่ที่จะก่อสร้างทุกกรณี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,055,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 12 - 13 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น . เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,100.- บาท วันที่ 12 - 23 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง (www.muangkarung.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5654-2273 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายธนภัสสร์ ดุลยาธิการ

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง

ข่าวที่ 9

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การรบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,764,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 12 - 23 กันยายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น . เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,700.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 12 - 23 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 10

สอบราคาจัดซื้อวัสดุแคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน เพื่อใช้ในโครงการลาดยางผิวจราจรถนนบูรณาการร่วมกันขององค์การรบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อวัสดุแคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันเพื่อใช้ในโครงการลาดยางผิวจราจรถนนบูรณาการร่วมกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 3 สายทาง 1.สายหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11 ตำบลลานสัก - หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 2.สายถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลานสัก - สามแยกเนินมะค่า หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี - แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน css-1 จำนวน 14.40 ตัน - แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน crs-2 จำนวน 43.20 ตัน 3. สายบ้านใหม่ - บ้านสารี หมู่ที่ 8 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี - แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน css-1 จำนวน 9.00 ตัน - แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน crs-2 จำนวน 27.00 ตัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,874,200.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 12 - 23 กันยายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และในวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น . เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 12 - 23 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 11

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ คือ 1. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเครื่องย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 2 - 14 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น . ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี วันที่ 2 - 14 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.uth.moph.ho.th

ผู้ประกาศ

นางรจนา ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 12

สอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 35 ข้อ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 2 - 13 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น . ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี วันที่ 2 - 13 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

ผู้ประกาศ

นางรจนา ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 13

สอบราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 9 - 22 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น . ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี วันที่ 9 - 22 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.uth.moph.ho.th

ผู้ประกาศ

นางรจนา ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 14

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยเเล้ง ปี 2558 ในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อป้องกันและเเก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 ในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานีแบบมีไฟฟ้า จำนวน 7 บ่อ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,749,580.- บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 9 - 19 กันยายน 2559 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 วันที่ 9 - 19 กันยายน 2559 เวลา 09.30 - 15.30 น. หรือสนใจสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5657-1725 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสันต์ สร้อยแสง

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 15

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยเเล้ง ปี 2558 ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อป้องกันและเเก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่แบบมีไฟฟ้า จำนวน 1 บ่อ และเเบบไม่มีไฟฟ้า 2 บ่อ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 836,020.- บาท(แปดแสนสามหมื่นหกพันยี่สิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 9 - 19 กันยายน 2559 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 วันที่ 9 - 19 กันยายน 2559 เวลา 09.30 - 15.30 น. หรือสนใจสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5657-1725 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสันต์ สร้อยแสง

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 16

สอบราคาค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนผิวการจราจรลาดยางสองชั้นแบบบูรณาการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางสองชั้นแบบบูรณาการ หมู่ที่ 8 สายบ้านหาดทรายงาน ถึง บ้านเขาวง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร(งบบูรณาการองค์การบริหารส่วนตำบลระบำร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี) โดยจัดซื้อวัสดุรองชั้นทาง 1. ลูกรัง จำนวน 2,304 ลูกบาศก์เมตร 2. หินคลุก จำนวน 1,920 ลูกบาศก์เมตร 3. หินย่อย3/4 จำนวน 94 ลูกบาศก์เมตร 4. หินย่อย 3/8 จำนวน 47 ลูกบาศก์เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,097,571.45.- บาท(หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 13 - 22 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ และวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.30 - 10.30 ณ ศูนย์รวบร่วมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,500.- ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ วันที่ 13 - 22 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0987 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายไกรศร วันละ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ

ข่าวที่ 17

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบางใหญ่ สายหน้าบ้านผู้ช่วยชาติ (ช่วงที่1) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม (แบบมีไหล่ทาง) ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง ของ อบต. สะเเกกรัง กำหนด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 668,000.- บาท (หกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 14 - 27 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี เวลา 09.00 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 600.-บาทได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง วันที่ 14 - 27 กันยายน 2559 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ WWW.SAKAEKRANG.GO.TH หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-4523 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเพลินเพชร หมั่นมาก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง

ข่าวที่ 18

สอบราคาจัดซื้อโคมไฟ ชนิด LED หลังเต่าพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 30 W พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 152 ชุด

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อโคมไฟชนิด LED หลังเต่า ขนาด 30W พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน 152 ชุดโดยมีรายละเอียดดังนี้ วัสดุอุปกรณ์ ต่อหนึ่งชุด ประกอบด้วย 1. หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 30W ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั้งโมง บาลาส สตาร์เตอร์ ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 2.โคมไฟชนิด หลังเต่า มีขนาด 660 (L) 270 (W) 150 (H) เป็นวัสดุชนิดอลูมิเนียม 3. ขายึดโคม เป็นเหล็กกลมขนาด 1.5 นิ้ว (ชุบกาวไนย์ คาดน้ำเงิน ยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร) 4. น็อตยึดขาโคมไฟ ความยาวไม่น้อยกว่า 8 (ชุบกาวไนย์) จำนวน 2 ตัว

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 900,000.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 14 - 27 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี เวลา 09.00 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 900.-บาทได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง วันที่ 14 - 27 กันยายน 2559 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ WWW.SAKAEKRANG.GO.TH หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-4523 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเพลินเพชร หมั่นมาก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง

ข่าวที่ 19

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดอาคารสถานที่ดูแลต้นไม้ สนามหญ้าสวนหย่อม และขับยานพาหนะ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 )รวม 12 เดือน จำนวน 4 รายการ 1. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ จำนวน 4 คน 2. จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้าสวนหย่อม จำนวน 5 คน 3. จ้างเหมาบริการขับยานพาหนะ จำนวน 2 คน 4. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน
 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 14 - 27 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ 78 หมู่ 2 ตำบลหนองไผ่แบบ อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์ฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

วันที่ 14 - 27 กันยายน 2559 และสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ 78 หมู่ 2 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.dsd.go.th/uthaithani หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-1119 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 20

สอบราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ใช้ในการออกปฏิบัติพัฒนาท้องที่อำเภอต่างๆในเขตจังหวัดอุทัยธานี
 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,995,570.- (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 14 - 27 กันยายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 28 กันยายน 2559 ณสถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.- บาท ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 14 - 27 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 21

สอบราคาจัดซื้อวัสดุแคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันเพื่อใช้ในโครงการลาดยางผิวจราจรถนนบูรณาการร่วมกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อวัสดุแคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันเพื่อใช้ในโครงการลาดยางผิวจราจรถนนบูรณาการร่วมกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 4 สายทาง มีรายละเอียดต่อไปนี้ 1.) สายหมู่ที่ 12 บ้านหนองเข้ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี - แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน css-1 จำนวน7.03 ตัน - แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน crs 2 จำนวน 21.10 ตัน 2.) สายบ้านหาดทรายงาม - บ้านเขาวง หมู่ที่ 8 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี - แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน css-1 จำนวน 6.00 ตัน - แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน crs-2 จำนวน 18.00 ตัน 3.) สายบ้านป่าบัว - บ้านไรพริก หมู่ที่ 9 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 4.) สายบ้านหนองขาม - บ้านไร่พริก หมู่ที่ 4 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีี - แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน css-1 จำนวน 12.00 ตัน - แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน crs-2 จำนวน 34.00 ตัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,961,400.- (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 14 - 27 กันยายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.- บาท ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 14 - 27 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 22

สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 15 - 27 กันยายน 2559 เวลา 09.30 - 12.00 และ13.00 - 16.00 น. ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี เลขที่ 368 หมู่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ส่วนบริหารงานทั่วไป งานพัสดุชั้น 3 วันที่ 15 - 27 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5697-0128 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจำรูญ ควรสวัสดิ์ สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร

ข่าวที่ 23

สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี จำนวน 3 อัตรา และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานฯขอสงวนสิทธิ์เพิ่มลดจำนวนอัตราจ้างพนักงานขับรถยนต์ตามวงเงินที่กรมสรรพากรจัดสรรให้ในปีงบประมาณ 2560)
 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 15 - 27 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 และ13.00 - 16.00 น. ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี เลขที่ 368 หมู่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ส่วนบริหารงานทั่วไป งานพัสดุชั้น 3 วันที่ 15 - 27 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5697-0128 ต่อ133 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจำรูญ ควรสวัสดิ์ สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร

ข่าวที่ 24

สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนภายในตำบลหูช้าง หมู่ที่ 1-13 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนภายในตำบลหูช้างหมู่ที่ 1-13 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,143,600.- (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

วันที่ 20 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันที่ 21 กันยายน 2559 กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านไร่ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ชั้น 2 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านไร่ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500.- ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง วันที่ 20 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-2264 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง

ข่าวที่ 25

สอบราคางานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง (บริเวณหน้าโรงเรียน)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ทำการปรับปรุงทางหลวง (บริเวณหน้าโรงเรียน) โดยทำการติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนผิวทางเพื่อเสริมความปลอดภัย
ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0102 ตอนดินแดง-ไผ่งาม ระหว่าง กม.21+364-กม.53+300 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณ 4 แห่ง กำหนดเวลาทำการ 60 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,975,596.60 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสตางค์)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงการทางอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 26

สอบราคางานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง (บริเวณหน้าโรงเรียน)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ทำการปรับปรุงทางหลวง (บริเวณหน้าโรงเรียน) โดยทำการติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนผิวทางเพื่อเสริมความปลอดภัย
ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ที่ กม.3+690
ทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0100 ตอนอุทัยธานี-ทัพทัน ที่ กม.3+795
ทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกหม้อ-ท่าซุง ที่ กม.0+520
ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0200 ตอนหนองบัว-อุทัยธานี ที่ กม.30+510 ปริมาณงาน 4 แห่ง กำหนดเวลาทำการ 60 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,975,596.60 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสตางค์)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงการทางอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 27

สอบราคางานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง (บริเวณหน้าโรงเรียน)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ทำการปรับปรุงทางหลวง (บริเวณหน้าโรงเรียน) โดยทำการติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนผิวทางเพื่อเสริมความปลอดภัย
ทางหลวงหมายเลข 3282 ตอนควบคุม 0101 ตอนบ้านไร่-ไร่ใหม่ ระหว่าง กม.5+550-กม.17+050 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง กำหนดเวลาทำการ 60 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,975,596.60 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสตางค์)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงการทางอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 28

สอบราคางานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง (บริเวณหน้าโรงเรียน)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ทำการปรับปรุงทางหลวง (บริเวณหน้าโรงเรียน) โดยทำการติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนผิวทางเพื่อเสริมความปลอดภัย
ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอนการุ้ง-อุทัยธานี ระหว่าง กม.117+365-กม.157+415 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง กำหนดเวลาทำการ 60 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,975,596.60 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสตางค์)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงการทางอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 29

สอบราคางานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง (บริเวณหน้าโรงเรียน)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ทำการปรับปรุงทางหลวง (บริเวณหน้าโรงเรียน) โดยทำการติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนผิวทางเพื่อเสริมความปลอดภัย
ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอนบ้านไร่-การุ้ง ตอน 3 ระหว่าง กม.92+600-กม.110+005 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง กำหนดเวลาทำการ 60 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,975,596.60 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสตางค์)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงการทางอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 30

สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย

 

รายละเอียดอื่นๆ

ทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอนบ้านไร่-การุ้ง ตอน 2 ระหว่าง กม.91+125-กม.98+025 (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทางยาว 1.338 กม. ปริมาณงาน 1,338 เมตร กำหนดเวลาทำการ 60 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,938,762 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงการทางอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 31

สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย

 

รายละเอียดอื่นๆ

ทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอนอุทัยธานี-สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 3 ระหว่าง กม.173+047-กม.174+450 (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทางยาว 1.170 กม. ปริมาณงาน 1,170 เมตร กำหนดเวลาทำการ 60 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,965,600 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงการทางอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 32

สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย

 

รายละเอียดอื่นๆ

ทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอนอุทัยธานี-สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 2 ระหว่าง กม.171+625-กม.173+047 (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทางยาว 1.170 กม. ปริมาณงาน 1,170 เมตร กำหนดเวลาทำการ 60 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,965,600 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงการทางอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 33

สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย

 

รายละเอียดอื่นๆ

ทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอนอุทัยธานี-สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 1 ระหว่าง กม.169+328-กม.171+625 (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทางยาว 1.170 กม. ปริมาณงาน 1,170 เมตร กำหนดเวลาทำการ 60 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,965,600 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงการทางอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 34

สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 ม.

 

รายละเอียดอื่นๆ

ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tepered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,787,975 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงการทางอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 35

สอบราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ บ้านทุ่งสงบ

 

รายละเอียดอื่นๆ

ก่อสร้างสระเก็บน้ำบ้านทุ่งสงบ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,795,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 20-30 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี เลขที่ 74 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี เลขที่ 74 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 20-30 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056982624 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายตระกูล นามโลมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ข่าวที่ 36

สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 ม.

 

รายละเอียดอื่นๆ

ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tepered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,518,125 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงการทางอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 37

สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางตามแบบมาตรฐาน

 

รายละเอียดอื่นๆ

ทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางตามแบบมาตรฐาน และข้อกำหนดของกรมทางหลวง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุทัยธานี ตอน 1 ปริมาณ 2,524 ต้น กำหนดเวลาทำการ 60 วัน
 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,615,360 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงการทางอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 38

สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 ม.

 

รายละเอียดอื่นๆ

ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tepered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,059,800 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงการทางอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 39

สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 ม.

 

รายละเอียดอื่นๆ

ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tepered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,136,450 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงการทางอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 40

สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 ม.

 

รายละเอียดอื่นๆ

ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tepered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,059,800 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงการทางอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 41

สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 ม.

 

รายละเอียดอื่นๆ

ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tepered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,774,675 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงการทางอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 42

สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 ม.

 

รายละเอียดอื่นๆ

ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tepered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,059,800 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงการทางอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 43

สอบราคาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

 

รายละเอียดอื่นๆ

ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา ขนาดความจุ 1260 ลบ.ม./บ่อ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตำบลหนองกระทุ่ม) อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 823,200 บาท (แปดแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดิน เลขที่ 74 หมู่ที่ 1 ต.หนองพังค่า อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี เลขที่ 74 หมู่ 1 ต.หนองพังค่า อ.เมือง จ.อุทัยธานี ในวันที่ 23 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056982624 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายตระกูล นามโลมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ข่าวที่ 44

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 7 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปัญญา โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ งานพัสดุทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 7 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-0026 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายมนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 45

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 6 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี เลขที่ 74 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี เลขที่ 74 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 6 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซค์ www.ldd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2624 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายตระกูล นามโลมา สถานีที่พัฒนาที่ดินอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ข่าวที่ 46

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี มีคอนโซลหลังคนขับปูพื้น และกรุผนังโดยรอง แยกที่นั่ง หลังคาสูง มีพนักพิง สามารถปรับเอน นอนได้หลา่ยระดับ เครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 10 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี เลขที่ 74 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี เลขที่ 74 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 10 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซค์ www.ldd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2624 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายตระกูล นามโลมา สถานีที่พัฒนาที่ดินอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ข่าวที่ 47

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 13 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลานสัก ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลานสัก ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 13 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซค์ www.lansakhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-7133 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุชิน คันคร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี