ข่าวสอบราคา  จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาซื้อวัสดุรองชั้นทางเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนลาดยางบูรณาการ ผิวจราจรแบบดับเบิ้ลเซอร์เฟรสทรีตเม้นท์ จำนวน 1 สาย

 

รายละเอียดอื่นๆ

สายหมู่ที่ 2 (ต่อของเดิม) ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 695.00 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 493,800 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 29 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม และในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5651-0981 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางดวงเดือน ชโลธร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม

ข่าวที่ 2

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สายทางเข้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. พร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 764,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 2 - 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน และในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน ระหว่างวันที่ 2 - 18 พฤษภาคม 2559 โทร.0-5698-1089 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุรศักดิ์ วงษ์นาค

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน

ข่าวที่ 3

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 7 ตำบลหนองยาง - หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 909,900 บาท (เก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 3 - 19 พฤษภาคม 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 900 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 3 - 19 พฤษภาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ พร้อมวัสดุบรรจุปุ๋ยอินทรีย์ บรรจุปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ และด้ายเย็บกระสอบ

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 11 รายการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 638,782 บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 3 - 19 พฤษภาคม 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 3 - 19 พฤษภาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. อบต.วังหิน

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 640,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 12 - 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน และในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ระหว่างวันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.wanghin-Uthai.go.th โทร.0-5653-5087-8 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายธีรชัย บัวประทุม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ข่าวที่ 6

สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านวังพง

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 2 บ้านวังพง ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,065,000 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 12 - 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน และในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ระหว่างวันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.wanghin-Uthai.go.th โทร.0-5653-5087-8 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายธีรชัย บัวประทุม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ข่าวที่ 7

สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านใหม่วังหิน

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 4 บ้านใหม่วังหิน ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 857,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 12 - 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน และในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ระหว่างวันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.wanghin-Uthai.go.th โทร.0-5653-5087-8 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายธีรชัย บัวประทุม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ข่าวที่ 8

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

ถนนสายบ้านชุมทหาร - สี่แยกไก่ดิ้น ความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต และในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 3,500 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ระหว่างวันที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2559 โทร.0-5651-0991 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางณัฐนรี ดีเทียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต

ข่าวที่ 9

สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

1.โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำฝายท่าเสา หมู่ที่ 1 บ้านหนองขาลาย ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 75 เมตร ยาวเฉลี่ย 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร
2.โครงการขุดขยายสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะคลอง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 15 เมตร ยาวเฉลี่ย 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร
3.โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแว่น ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ กว้างเฉลี่ย 160 เมตร ยาวเฉลี่ย 230 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

 

ราคากลาง

รวม 3 โครงการ เป็นเงิน 1,966,500 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 13 - 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง และในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ระหว่างวันที่ 13 - 30 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.nongluang-uthai.go.th หรือ โทร.0-5651-0895,056-510896 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายไพโรจน์ คงสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ข่าวที่ 10

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเก่า - หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 913,600 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 13 - 27 พฤษภาคม 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 900 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 13 - 27 พฤษภาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 11

สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

1.ชุดโลหะดามกระดูกหัวชนิดรูมีเกลียวล็อก จำนวน 78 ชิ้น
2.สกรูยึดแผ่นโลหะหัวล็อก จำนวน 450 ชิ้น

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 16 - 26 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา

ในวันที่ 16 - 26 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือ www.uth.moph.go.th

ผู้ประกาศ

นางรจนา  ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 12

สอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เสา คอร. ขนาด 12.320 เมตร จำนวน 80 ต้น และเสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36x0.36x4.50 เมตร จำนวน 106 ท่อน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 964,048.60 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสี่พันสี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. ห้องรับ - เปิดซอง ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 16 - 25 พฤษภาคม 2559  โทร.0-5651-2027 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิทยา ธรรมจารี

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 13

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 3 คลองโพ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 869,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 17 - 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ และในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ ระหว่างวันที่ 17 - 27 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.sawangiang.go.th  หรือ โทร.0-5659-9052 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายบุญนาค บูรณพันธ์

นายกเทศมนตรีตำบลสว่างแจ้งสบายใจ

ข่าวที่ 14

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สายทางเข้าโรงเรียนเกษตร - วัดบึงยาว หมู่ที่ 8 บ้านคลองลำปาง ตำบลไผ่เขียว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 730 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 15.00 - 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,570,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 25 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว และในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ โทร.0-5659-5040 ต่อ 19 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่ 15

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 2 ตำบลสะแกกรัง เชื่อมต่อถนนเทศบาลเมืองอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 961,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 25 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 8 มิถุนายน 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 900 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 16

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 1,3,4,6,7,8,4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 25 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ และในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โทร.05651-0974 ต่อ 14

ผู้ประกาศ

นายสมควร สุทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ข่าวที่ 17

สอบราคาจ้างงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าสักธรรมชาติ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. เส้นทางจักรยาน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าสักธรรมชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก เวลา 11.00 - 12.00 น. หากผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคาไม่มารับฟังคำชี้แจง และไม่ไปดูสถานที่ด้วยตนเองถือว่าผู้นั้นได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรค และปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,376,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2559 ในวันราชการ เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 10 มิถุุนายน 2559 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอลานสัก) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,000 บาท

ผู้ประกาศ

นายมานิตย์ รัตนมนีพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก

ข่าวที่ 18

สอบราคาจ้างโครงการขุดสระกักเก็บน้ำบริเวณที่สาธารณะดอนขนุน ที่ 4 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

ขุดสระกักเก็บน้ำขนาดปากบนกว้าง 50 เมตร ความยาว 120 เมตร ปากล่างกว้าง 38 เมตร ความยาว 108 เมตร ความลึก 4 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 13.00 -14.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง กรณีไม่มาภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดให้ถือว่าท่านรับทราบรายละเอียด ตามประกาศดังกล่าวแล้ว

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 798,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง และในวันสุดท้ายวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 14 มิถุุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,000 บาท

ผู้ประกาศ

นายสมภาร พิมพ์จันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง