ข่าวสอบราคา  จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน มีนาคม 2559

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาซื้อเครื่องตรวจเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

 

รายละเอียดอื่นๆ

ซื้อเครื่องตรวจเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 4 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 2 - 16 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลอุทัยธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา

ในวันที่ 2 - 16 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลอุทัยธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

ผู้ประกาศ

นางรจนา  ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

1. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลและเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
2. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 2 - 14 มีนาคม 2559 ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา

ในวันที่ 2 - 14 มีนาคม 2559 ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

ผู้ประกาศ

นางรจนา  ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 3

สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือดแบบอัตโนมัติ

 

รายละเอียดอื่นๆ

เครื่องวัดความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 2 - 16 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา

ในวันที่ 2 - 16 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

ผู้ประกาศ

นางรจนา  ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

สอบราคาซื้อยา Celecoxib cap 200 mg

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 480 x 100 เม็ด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 3 - 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา

ในวันที่ 3 - 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางรจนา  ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยวิชิต

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยป่าปก ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ ปริมาณงานกว้าง 5 เมตร ยาว 298 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,490 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สถานที่ดำเนินโครงการ

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 820,500 บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 3 - 16 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ระหว่างวันที่ 3 - 16 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร.0-5653-9199 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

ร้อยตำรวจตรี มานพ เชื้อเมืองพาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ข่าวที่ 6

สอบราคาซื้อนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 137 รายการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป

 

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา

ได้ที่ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2559 โทร.0-5654-6027 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิชัย ยุชังกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา

ข่าวที่ 7

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

 

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 830,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 7 - 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th  โทร.0-5651-1062 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนภดล จารุพงศ์

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 8

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

 

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 774,500 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 7 - 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th  โทร.0-5651-1062 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนภดล จารุพงศ์

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 9

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเต่า อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

 

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 539,700 บาท (ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 7 - 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th  โทร.0-5651-1062 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนภดล จารุพงศ์

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 10

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

 

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 798,200 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 7 - 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th  โทร.0-5651-1062 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนภดล จารุพงศ์

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 11

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

 

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 691,100 บาท (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 7 - 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th  โทร.0-5651-1062 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนภดล จารุพงศ์

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 12

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 6 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

 

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 798,200 (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 7 - 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th  โทร.0-5651-1062 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนภดล จารุพงศ์

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 13

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สายซอย 5 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,995,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 7 - 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง (ฝ่ายจัดเก็บรายได้) ระหว่างวันที่ 7 - 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.muangkarung.go.th โทร.0-5654-2273 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายธนภัสสร์ ดุลยาธิการ

ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง

ข่าวที่ 14

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 6 บ้านไร่ใหญ่ ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 247.50 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 49.50 ลูกบาศก์เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 771,200 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 8 - 22 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง และในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ระหว่างวันที่ 8 - 22 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.nongluang-uthai.go.th โทร.0-5651-0895, 0-5651-0896 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายไพโรจน์ คงสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ข่าวที่ 15

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บรถยนต์บรรทุก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 3.50 หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร 

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 9 - 22 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. และในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,500 บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 9 - 22 มีนาคม 2559 โทร.0-5659-7045 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายคมกริช ภักดิ์วิไลเกียรติ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 16

สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเหล็ก

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น.

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 9 - 22 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารตำบลหนองไผ่แบน

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน ระหว่างวันที่ 9 - 22 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร.0-5651-1062 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนภดล จารุพงศ์

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 17

สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเหล็ก

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น.

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 9 - 22 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารตำบลหนองไผ่แบน

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน ระหว่างวันที่ 9 - 22 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร.0-5651-1062 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนภดล จารุพงศ์

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 18

สอบราคาจัดซื้อ เสา คอร.

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 2 รายการ  ได้แก่ เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 90 ต้น  และเสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36x0.36x4.50 เมตร จำนวน 106 ต้น

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 969,480 บาท (เก้าแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องรับ-เปิดซอง ห้องประชุมชั้น 2 อาคารชั่วคราว ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับ-เปิดซอง ห้องประชุมชั้น 2 อาคารชั่วคราว ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แผนกบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานเช่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 14 - 22 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5651-2027

ผู้ประกาศ

นายวิทยา ธรรมจารี

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 19

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์

 

รายละเอียดอื่นๆ

น้ำยาตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ด้วยเครื่องอัตโนมัติ Complete Blood Count จำนวน 40,000 test

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 11 - 25 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 28  มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา

ในวันที่ 11 - 25 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางรจนา  ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 20

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 2 บ้านเนินตูม (สายเชื่อมถนนสาย 333 หลังโรงงานน้ำปลาโค้วไฮ้หลี) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินไม่น้อยกว่า 1,300 ตร.ม. (แบบมีไหล่ทาง)

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 730,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 21 - 31 มีนาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง และในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 700 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง ระหว่างวันที่ 21 - 30 มีนาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ www.sakaekrang.go.th  โทร.0-5651-4523

ผู้ประกาศ

นายเพลินเพชร หมั่นมาก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง

ข่าวที่ 21

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

ซอย 8 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองการุ้ง - หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 934,700 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 21 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 4 เมษายน 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 5 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 900 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 22

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 4 ตำบลสุขฤทัย - หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 822,700 บาท (แปดแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 21 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 4 เมษายน 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 5 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 800 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 23

สอบราคาซื้อยา Intermittent Peritoneal dialysis soln 1.5%

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 2,400 ถุง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 21 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา

ในวันที่ 21 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.uth.moph.go.to

ผู้ประกาศ

นางรจนา  ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 24

สอบราคาซื้อรุภัณฑ์การแพทย์

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 13 รายการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 18 - 29 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลลานสัก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลานสัก

 

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลานสัก ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.lansakhospital.go.th โทร.0-5653-7133 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางรจนา  ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 25

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์อำนวยการจราจรและให้บริการประชาชน

 

รายละเอียดอื่นๆ

กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 13.00 - 13.30 น. ณ หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไร่

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 521,100 บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 22 มีนาคม - 4 เมษายน 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านไร่ และในวันที่ 5 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 09.30 - 15.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 7 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 600 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านไร่ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 4 เมษายน 2559 โทร.0-5653-9107 ต่อ 202 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอนิรุตติ์ ชัยกูล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่

ข่าวที่ 26

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

สายรอบสนามกีฬา (ช่วงที่ 1) กว้าง 6 เมตร ยาว 284 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. ณ บริเวณถนนสายสนามกีฬาเทศบาล ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 970,000 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 22 มีนาคม - 4 เมษายน 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านไร่ และในวันที่ 5 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 09.30 - 15.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 7 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านไร่ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 4 เมษายน 2559 โทร.0-5653-9107 ต่อ 202 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอนิรุตติ์ ชัยกูล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่

ข่าวที่ 27

สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

 

รายละเอียดอื่นๆ

กว้าง 24 เมตร ยาว 63 เมตร สูง 1.50 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 174 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1,193.64 ตร.ม.

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 10.30 - 11.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ใหม่) ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 22 มีนาคม - 4 เมษายน 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านไร่ และในวันที่ 5 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 09.30 - 15.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 7 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านไร่ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 4 เมษายน 2559 โทร.0-5653-9107 ต่อ 202 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอนิรุตติ์ ชัยกูล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่

ข่าวที่ 28

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 9,10 และหมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

 

ราคากลาง

หมู่ที่ 9 เป็นเงิน 295,000 บาท  หมู่ที่ 10 เป็นเงิน 158,000 บาท  และหมู่ที่ 11 เป็นเงิน 290,000 บาท

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 22 มีนาคม - 4 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก และในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 5 เมษายน 2559 หมู่ที่ 9 เวลา 09.00 น.  หมู่ที่ 10 เวลา 09.30 น. และหมู่ที่ 11 เวลา 10.00 น. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 4 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5651-0981 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางดวงเดือน ชโลธร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม

ข่าวที่ 29

สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 1 รายการ คือ ฟางแห้งอัดฟ่อน ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 18 กิดลกรัมต่อฟ่อน จำนวน 15,000 ฟ่อน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 22 มีนาคม - 5 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 7 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 5 เมษายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dld.go.th/pvlo_uta หรือ โทร.0-5697-0112 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นาประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 30

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 2,4 ตำบลหนองไผ่แบน - หมู่ที่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 937,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 11 เมษายน 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 900 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 31

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 16 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 933,900 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 11 เมษายน 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 900 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 32

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 13 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน - ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 929,400 บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 11 เมษายน 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 900 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 33

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 2 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต - หมู่ที่ 4 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 958,300 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 11 เมษายน 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 900 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 34

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 9,10 ตำบลหนองบ่มกล้วย - หมู่ที่ 8,5 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 935,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 11 เมษายน 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 900 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 35

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 9,10 ,17 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก - อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 929,200 บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 11 เมษายน 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 900 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 36

สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมน

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมน ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 773,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 29 มีนาคม - 12 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว และในวันที่ 18 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 800 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 12 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร.0-5659-5040 ต่อ 19 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่ 37

สอบราคาซื้อวัสดุรองชั้นทางเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนลาดยางบูรณาการ ผิวจราจรแบบดับเบิ้ลเซอร์เฟรสทรีตเม้นท์

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก, หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนางาม และ หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนางาม

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,659,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 มีนาคม - 20 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม และในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 20 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5651-0981 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางดวงเดือน ชโลธร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม