ข่าวสอบราคา  จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน มิถุนายน 2559

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาซื้อรถยก FORK LIFT

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดซื้อรถยก FORK LIFT ขนาด 2.5 ตัน (2500 กิโลกรัม) จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 834,600 บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ในวันราชการ เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี (สำนักงานชั่วคราว)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 14 มิถุุนายน 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี (สำนักงานชั่วคราว)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

เริ่มแจกเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาทำการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี (สำนักงานชั่วคราว) โทร 0-5654-5050

ผู้ประกาศ

นายวิทยา ธรรมจารี

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก-หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก-หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 955,800 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 900 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 3

สอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน จำนวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูป ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังกรองน้ำ) หมู่ที่ 4 ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 570,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูป ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังกรองน้ำ) หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 570,000 บาท

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. พร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบนและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 2-15 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ส่วนการคลังที่ทำการองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน ยกเว้นวันที่ 15 มิถุนายน 2559 กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเมืองอุทัยธานี ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ชั้น 1 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน ระหว่างวันที่ 2-15 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-1089 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุรศักดิ์ วงษ์นาค

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน

ข่าวที่ 4

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำพลังงานไฟฟ้าหมู่ที่ 4 บ้านหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำพลังงานไฟฟ้าหมู่ที่ 4 บ้านหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยวางท่อเหล็กดำ มอก.JIS ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว หนา 4.5 มิลลิเมตร แทนท่อซีเมนต์ใยหิน (ของเดิม) ยาว 2,000 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ผู้ใดไม่ไปดูสถานที่ตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าผู้นั้นทราบสถานที่แล้ว

 

ราคากลาง

1,996,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 7-21 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง และในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. ยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้นที่ 2 ของที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ระหว่างวันที่ 7-21 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0895, 0-5651-0896 ในวันและเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.nongluang-uthai.go.th

ผู้ประกาศ

นายไพโรจน์ คงสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ข่าวที่ 5

สอบราคาโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (ดอนตาเหว่า) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโพ จำนวน 1 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (ดอนตาเหว่า) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัียธานี ความยาว 115 เมตร ความกว้าง 115 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร อัตราลาดเอียง 1:1.5 พร้อมขนเคลื่อนย้ายดิน ปริมาณดินขุดต้องไม่น้อยกว่า 12,884 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ (หากไม่ไปถือว่ารับทราบตามเงื่อนไข)

 

ราคากลาง

475,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 8-22 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ และวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ ระหว่างวันที่ 8-22 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-5276 ในวันเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นาภารดี วชระพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ

ข่าวที่ 6

สอบราคาโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (สระประมง) หมู่ที่ 1 ตำบลหมกแถว อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (สระประมง) หมู่ที่ 1 ตำบลหมกแถว อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานีี ความยาว 115 เมตร ความกว้าง 115 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร อัตราลาดเอียง 1:1.5 พร้อมขนเคลื่อนย้ายดิน ปริมาณดินขุดต้องไม่น้อยกว่า 12,884 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ (หากไม่ไปถือว่ารับทราบตามเงื่อนไข)

 

ราคากลาง

475,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 8-22 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ และวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ ระหว่างวันที่ 8-22 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-5276 ในวันเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นาภารดี วชระพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ

ข่าวที่ 7

สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 6 บ่อ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลบห้วยคตกำหนด โครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 6 บ่อ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง 2,5,6,8 และหมู่ที่ 9

 

กำหนดดูสถานที่

ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคตไม่ได้

 

ราคากลาง

1,920,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 13-27 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องส่วนกลางคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคตในวันและเวลาราชการ และวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต ชั้น 2 ห้องที่ 2

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต ชั้น 2 ห้องที่ 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ระหว่างวันที่ 13-27 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0991 ในวันเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางณัฐนรี ดีเทียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต

ข่าวที่ 8

สอบราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำเืพื่อการเกษตร ปริมาตรดินขุดเฉลี่ย 1,260 ลบ.ม. ต่อ 1 สระ จำนวน 40 สระ พร้อมป้ายโครงการ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1-10 (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำเืพื่อการเกษตร ปริมาตรดินขุดเฉลี่ย 1,260 ลบ.ม. ต่อ 1 สระ จำนวน 40 สระ พร้อมป้ายโครงการ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1-10 (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

 

กำหนดดูสถานที่

ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคตไม่ได้

 

ราคากลาง

966,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 13-27 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องส่วนกลางคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคตในวันและเวลาราชการ และวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต ชั้น 2 ห้องที่ 2

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต ชั้น 2 ห้องที่ 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ระหว่างวันที่ 13-27 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0991 ในวันเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางณัฐนรี ดีเทียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต

ข่าวที่ 9

สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังสูงรูปทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านป่าผาก (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังสูงรูปทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านป่าผาก (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

 

กำหนดดูสถานที่

ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคตไม่ได้

 

ราคากลาง

871,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 13-27 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องส่วนกลางคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคตในวันและเวลาราชการ และวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต ชั้น 2 ห้องที่ 2

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต ชั้น 2 ห้องที่ 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ระหว่างวันที่ 13-27 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0991 ในวันเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางณัฐนรี ดีเทียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต

ข่าวที่ 10

สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านกลาง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านกลาง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

 

กำหนดดูสถานที่

ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคตไม่ได้

 

ราคากลาง

749,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 13-27 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องส่วนกลางคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคตในวันและเวลาราชการ และวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต ชั้น 2 ห้องที่ 2

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต ชั้น 2 ห้องที่ 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ระหว่างวันที่ 13-27 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0991 ในวันเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางณัฐนรี ดีเทียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต

ข่าวที่ 11

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านพร้อมท่อเมนประปา พร้อมป้ายโครงการสถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 และ 9 (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านพร้อมท่อเมนประปา พร้อมป้ายโครงการสถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 และ 9 (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

 

กำหนดดูสถานที่

ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคตไม่ได้

 

ราคากลาง

629,000 บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 13-27 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องส่วนกลางคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคตในวันและเวลาราชการ และวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต ชั้น 2 ห้องที่ 2

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต ชั้น 2 ห้องที่ 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ระหว่างวันที่ 13-27 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0991 ในวันเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางณัฐนรี ดีเทียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต

ข่าวที่ 12

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางแตงอ่อน พูลเขตรกิจ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางแตงอ่อน พูลเขตรกิจ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 300 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนดพร้อมป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทัพทัน หากไม่ไปดูสถานที่จะถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจรายละเอียดโดยชัดเจนแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดไม่ได้

 

ราคากลาง

660,000 บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 15-27 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทัพทัน ในวันและเวลาราชการ และในวันสุดท้ายวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์การจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอทัพทัน

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอทัพทัน

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทัพทัน ระหว่างวันที่ 15-27 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 18.30-16.30 น. ณ ศูนย์การจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอทัพทัน หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-0245 ต่อ 17 ในวันเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสรัญญา ประสงค์ดี

นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน

ข่าวที่ 13

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายเข้ากลุ่มบ้านนายชลอ ประสาทเขตรการณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาขี้ฝอย

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายเข้ากลุ่มบ้านนายชลอ ประสาทเขตรการณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาขี้ฝอย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 247 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 988 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนดพร้อมป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทัพทัน หากไม่ไปดูสถานที่จะถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจรายละเอียดโดยชัดเจนแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดไม่ได้

 

ราคากลาง

543,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 15-27 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทัพทัน ในวันและเวลาราชการ และในวันสุดท้ายวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์การจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอทัพทัน

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอทัพทัน

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทัพทัน ระหว่างวันที่ 15-27 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 18.30-16.30 น. ณ ศูนย์การจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอทัพทัน หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-0245 ต่อ 17 ในวันเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสรัญญา ประสงค์ดี

นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน

ข่าวที่ 14

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านผู้ช่วยพิกุลถึงถนน คสล. หลังวัดมะเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนาไทย

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านผู้ช่วยพิกุลถึงถนน คสล. หลังวัดมะเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนาไทย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 710 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,840 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนดพร้อมป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทัพทัน หากไม่ไปดูสถานที่จะถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจรายละเอียดโดยชัดเจนแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดไม่ได้

 

ราคากลาง

1,562,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 15-27 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทัพทัน ในวันและเวลาราชการ และในวันสุดท้ายวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์การจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอทัพทัน

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอทัพทัน

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทัพทัน ระหว่างวันที่ 15-27 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 18.30-16.30 น. ณ ศูนย์การจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอทัพทัน หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-0245 ต่อ 17 ในวันเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสรัญญา ประสงค์ดี

นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน

ข่าวที่ 15

สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านห้วยร่วม หอถังสูง ขนาด 20 ลบ.ม. (แชมเปญ) หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมวางท่อจ่ายน้ำระยะทาง 2,161 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านห้วยร่วม หอถังสูง ขนาด 20 ลบ.ม. (แชมเปญ) หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พร้อมวางท่อจ่ายน้ำระยะทาง 2,161 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

633,000 บาท (หกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 13-24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง และในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยคต ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอห้วยคต

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห้วยคต ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอห้วยคต

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทัพทัน ระหว่างวันที่ 13-27 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.uthailocal.go.th, www.thong-lang.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-8155 ในวันเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมชาย นาคทัพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ข่าวที่ 16

สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ช่วงบ้านหนองมะสังข์-อ.บ้านไร่ (จุดที่ 4) จ.อุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

1,899,785 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุม กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ชั้น 6 อาคาร 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุม กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ชั้น 6 อาคาร 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-21 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โทรศัพท์ 0-3641-1097 ต่อ 10164

ผู้ประกาศ

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา

ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

ข่าวที่ 17

สอบราคาจ้างปลูกป่าใช้สอย จำนวน 240 ไร่ ประกอบโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างปลูกป่าใช้สอย จำนวน 240 ไร่ ประกอบโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

1,751,100 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 16-27 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 16-27 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056-513-159 ในวันเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 18

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคอกวัว ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคอกวัว (สายบ้านคอกวัว หมู่ที่ 11 - บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9) ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กำหนด)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

728,700 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 17-27 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง และในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทัพทัน)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ในวันที่ 17-27 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongklangdong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-0269 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายองอาจ เกษศิลป์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

ข่าวที่ 19

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดงฝิ่น ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดงฝิ่น (สายบ้านดงฝิ่น - บ้านดงพิกุล หมู่ที่ 5) ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,650 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กำหนด)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

1,361,700 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 17-27 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง และในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทัพทัน)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ในวันที่ 17-27 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongklangdong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-0269 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายองอาจ เกษศิลป์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

ข่าวที่ 20

สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเมนประปา สายบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 3 ถึงบ้านหัวแหลม หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเมนประปา สายบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 3 ถึงบ้านหัวแหลม หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 11.00 -12.00 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

962,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี และวันสุดท้ายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 - 11.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้่างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5651-0959 หรือทางเว็บไซต์ http://www.hadthanong.go.th/home

ผู้ประกาศ

นายม้วน เขียวอุบล

นายกเทศมนตรีตำบลหาดทนง

ข่าวที่ 21

สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเมนประปา สายบ้านนางบุญยืน ฉัตรทำ หมู่ที่ 6 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเมนประปา สายบ้านนางบุญยืน ฉัตรทำ หมู่ที่ 6 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 11.00 -12.00 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

273,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี และวันสุดท้ายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 - 11.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้่างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5651-0959 หรือทางเว็บไซต์ http://www.hadthanong.go.th/home

ผู้ประกาศ

นายม้วน เขียวอุบล

นายกเทศมนตรีตำบลหาดทนง

ข่าวที่ 22

สอบราคาจ้างเหมาแบบเทิร์นคีย์คิดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาแบบเทิร์นคีย์คิดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 18 จุด โดยติดตั้งในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 11.00 -12.00 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

587,430 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี (สำนักงานชั่วคราว)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี (สำนักงานชั่วคราว)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ 5/4 หมู่ที่ 3 ถ.อุทัยธานี-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร 056-524461 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หรือสามารถดูรายละเอียดการสอบราคา ได้ที่ www.pea.co.th

ผู้ประกาศ

นายวิทยา ธรรมจารี

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 23

สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณแยกไฟแดง (ไปวัดสิงห์)-จุดแบ่งเขตอุทัย-วัดสิงห์ (จุดที่ 3) จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณแยกไฟแดง (ไปวัดสิงห์)-จุดแบ่งเขตอุทัย-วัดสิงห์ (จุดที่ 3) จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

755,776.94 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. ที่แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้ากองก่อสร้างและบริหารโครงการ กฟน.3

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.15 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้ากองก่อสร้างและบริหารโครงการ กฟน.3 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิทยา ธรรมจารี

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 24

สอบราคาซื้อครุัภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อครุัภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (เครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัส จำนวน 1 เครื่อง)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 13.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านไร่ www.banraihospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 -5653-9000 ต่อ 114 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม มงคลศิริ

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้ากองก่อสร้างและบริหารโครงการ กฟน.3 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิชาญ แป้นทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไร่

ข่าวที่ 25

สอบราคาโครงการขุดลอกหนองกะตา หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัียธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการขุดลอกหนองกะตา หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัียธานี จังหวัดอุทัยธานี ขุดลอกดินและกำจัดวัชพืช พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,800 ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

670,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 23 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ และในวันสุดท้ายวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้น 1 (ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้น 1 (ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 700 บาท ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 6 กรกฎาคม 2559 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-0125 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.localthai2.org/kohthepo

ผู้ประกาศ

นางสาวมะลิ อินทร์เอม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ

ข่าวที่ 26

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและตกเเต่งภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลวงสองนาง หมู่ที่ 3 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการจ้างเหทาปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลวงสองนาง หมู่ที่ 3 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี กำหนดราคากลาง760,000.-บาท(เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลวงสองนาง ยกเว้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ให้ยื่นเอกสารสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น2 (ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างองค์กรปรองส่วนท้องถิ่น ชั้น 2 (ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ1,000 บาท ได้ที่ส่วนกองคลัง สำนักงานเทศบาลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์์ จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่30 มิถุนายน 13 กรกฎาคม 2559 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0971 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมเกียรติ แสงอุทัย

นายกเทศมนตรีตำบลพลวงสองนาง

ข่าวที่ 27

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 จำนวน 3 โครงการตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ 7 หมู่ 9 หมู่ 12 จำนวน 3 โครงการ
1.)โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านหนองแห้ว บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่ธวัช แกว่นเขตการณ์ ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 19 หนา 0.10 เมตร ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
2.)โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ 9 บ้านหนองหญ้าปล้อง บริเวณศาลากลางบ้าน ขนาด 17 เมตร ยาว 25เมตร หนา 0.10เมตร ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
3.)โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ 12 บ้านดงพระธาตุ บริเวณหน้าบ้านนายสนิท จัดเขตกรณ์ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.10 เมตรตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

1.)โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านหนองแห้ว เป็นเงิน 214,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
2.)โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ 9 บ้านหนองหญ้าปล้อง เป็นเงิน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)
3.)โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ 12 บ้านดงพระธาตุ เป็นเงิน 218.000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ในวันและเวลาราชการ และวันสุดท้าย วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่วาการอำเภอทัพทัน (ชั้น 2)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ว่าการอำเภอทัพทัน (ชั้น 2) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งเเต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ400 บาท ได้ที่ส่วน ระหว่างวันที่29 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongkrathum.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0977 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมกิจ นวกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม