ข่าวสอบราคาจังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซ่มถนนหินคลุก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซ่มถนนหินคลุก ภายในตำบลหนองยายดา สายบ้านนายทวี ทองวิมล หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวแดง ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 134,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2559 ในวันราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา และวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างฯ ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทัพทัน)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500 บาทได้ที่กองคลัง งค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างฯ ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทัพทัน) หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0976

ผู้ประกาศ

นายไพวัลย์ ไม้สนธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา

ข่าวที่ 2

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายถนนพร้อมลงหินคลุก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายถนนพร้อมลงหินคลุก ภายในตำบลหนองยายดา สายวัดป่าเลย์ไลย์ เชื่อมตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 499,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา และวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างฯ ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทัพทัน)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 800 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างฯ ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทัพทัน) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0976 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายไพวัลย์ ไม้สนธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา

ข่าวที่ 3

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลหนองยายดา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลหนองยายดา หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวแดง ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 799,000.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา และวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างฯ ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทัพทัน)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างฯ ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทัพทัน) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0976 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายไพวัลย์ ไม้สนธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา

ข่าวที่ 4

สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าหนองฉาง-บ้านหนองมะสังข์ ฝั่งซ้าย

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการก่่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าหนองฉาง-บ้านหนองมะสังข์ ฝั่งซ้าย (จุดที่ 1) อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 917,283.99 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. ที่แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้ากองก่อสร้างและบริหารโครงการ กฟน.3

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่15 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.15 น. เป็นต้นไป ที่แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้ากองก่อสร้างและบริหารโครงการ กฟน.3

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้ากองก่อสร้างและบริหารโครงการ กฟน. 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิทยา ธรรมจารี

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านยางครึ่งเส้น ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านยางครึ่งเส้น(สายบ้านหนองเรือโกลน หมู่ที่ 3 - บ้านยางครึ่งเส้น หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2.000 ตารางเมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,029,400.- บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง และวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างฯ ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทัพทัน)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ1,000 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongklangdong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-0269 ในวันเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายองอาจ เกษศิลป์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

ข่าวที่ 6

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม(สายบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9 - บ้านหนองเรือโกลน หมู่ที่ 3) ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2.500 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานที่ อบต. กำหนด)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,308,900.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง และวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างฯ ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทัพทัน)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่13 กรกฎาค2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongklangdong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-0269 ในวันเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายองอาจ เกษศิลป

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

ข่าวที่ 7

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 29 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ณ. ห้องประชุม "มงคลศิริ" ในวันที่13 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่กลุ่มงานสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลบ้านไร่ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น.ดูลายละเอียดได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านไร่ www.banraihospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-9000 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายมนู ศุกลสกุล

นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ข่าวที่ 8

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอยู่เวรแก้กระเเสไฟฟ้าขัดข้องที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไร่

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าอาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 548,910.-บาท (ห้าเเสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาท) เป็นราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 548,910.- (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ณ. แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้ากองก่อสร้างและบริหารโครงการ กฟน.3 ในวันที่10 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.15 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ณ. แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้ากองก่อสร้างและบริหารโครงการ กฟน.3 ในวันที่ 27 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิทยา ธรรมจารี

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 9

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก ถนนหนองฉางลานสัก ถึง ถนนหนองฉางบ้านไร่ หมู่ที่ 3 บ้านเนินเพิ่ม

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองฉางลานสัก ถึง ถนนหนองฉางบ้านไร่ หมู่ที่ 3 บ้านเนินเพิ่ม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หินคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงกำหนด) ราคากลาง 863,100.- บาท (แปดแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 863,100.- บาท (แปดแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 25 กรกฎาคม- 4 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ยกเว้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ให้ยื่นซองเสนอราคา ณ. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง ชั้น 2)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง ชั้น 2)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 1,000.- บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ในวันที่ 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongsuang.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-2484 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสุทัตตา ทองคำดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

ข่าวที่ 10

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1,2,3,10 และหมู่ 13 จำนวน 5 โครงการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1,2,3,10 และหมู่ 13 จำนวน 5 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

1).โครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 เป็นเงิน 194,000.- บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบ้านถ้วน) (2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 213,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) (3.)โครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เป็นเงิน198,000.-บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (4.)โครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่10 เป็นเงิน196,000.-บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) (5.)โครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13 เป็นเงิน192,000.-บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 26 กรกฎาคม- 9 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ในวันและเวลาราชการ และวันสุดท้าย วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ. ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล(ที่ว่าการอำเภอทัพทัน ชั้น 2)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ. ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล(ที่ว่าการอำเภอทัพทัน ชั้น 2)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 400.- บาท(สี่ร้อยบาทถ้วน) ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ในวันที่ 26 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongkrathum.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0977 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมกิจ นวกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม