ข่าวสอบราคา  จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน มกราคม 2559

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาจ้างปรับปรุงก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ครั้งที่ 2)

 

รายละเอียดอื่นๆ

บ้านทุ่งปาจาน หมู่ที่ 5 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 826,400 บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 5 - 19 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง ชั้น 2 (งานการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 20 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 5 - 19 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือโทร.0-5659-7054 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายพีระพล ตัณฑโอภาส

นายอำเภอหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 2

สอบราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ บ้านปีกไก่ดำ

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 8 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,594,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 4 - 14 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 15 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 4 - 14 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.ldd.go.th หรือโทร.0-5698-2624 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายตระกูล นามโลมา

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

ข่าวที่ 3

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

 

รายละเอียดอื่นๆ

บ้านบ้านห้วยรอบ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 6 - 20 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง ชั้น 2 (งานการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 22 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 6 - 20 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือโทร.0-5659-7054 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายพีระพล ตัณฑโอภาส

นายอำเภอหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 4

สอบราคาซื้อ Sodium chondroitin sulfate+sodium hyaluronate และ Sodium hyaluronate

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 720 set

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 6 - 20 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 6 - 20 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. โทร.0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางรจนา ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายละเอียดอื่นๆ

เทศบาลเมืองอุทัยธานี ขอยกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถชมวิว 4 ล้อ จำนวน 2 คัน) เนื่องจาก ไม่มีผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาซื้อดังกล่าว

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

 

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

 

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

 

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 6

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยรอบ

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยรอบ ตำบลห้วยรอบ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 864,900 บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 11 - 25 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง ชั้น 2 (งานการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 26 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 11 - 25 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือโทร.0-5659-7054 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายพีระพล ตัณฑโอภาส

นายอำเภอหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 7

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสงบ

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 26 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 15.00 - 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 686,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 13 - 26 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว และในวันที่ 27 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 600 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ตั้งแต่วันที่ 13- 26 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ โทร.0-5659-5040 ต่อ 19 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่ 8

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

 

รายละเอียดอื่นๆ

ขนาดพื้นที่ 61 ตารางเมตร

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 26 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 15.00 - 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 664,000 บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 13 - 26 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว และในวันที่ 27 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 600 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ตั้งแต่วันที่ 13- 26 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ โทร.0-5659-5040 ต่อ 19 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่ 9

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพิบูลย์ศิริ

 

รายละเอียดอื่นๆ

ช่วงตั้งแต่ทางแยกถนนวงศาโรจน์ข้างร้านฟิสเนต ถึงทางแยกถนนณรงค์วิถี (หลังวัดใหม่จันทาราม)

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 25 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 489,500 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 13 - 25 มกราคม 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 13 - 26 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th และกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 10

สอบราคาจ้างเหมาโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในตำบลหนองจอก

 

รายละเอียดอื่นๆ

รวม 16 หมู่บ้าน ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ 79 สายทาง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 584 เที่ยว (หรือไม่น้อยกว่า 7,008 ลูกบาศก์เมตร) พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบบริเวณหลุมบ่อ

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 27 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 623,700 บาท (หกแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 14 - 27 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก และในวันที่ 28 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ระหว่างวันที่ 14 - 27 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. โทร.0-5659-2010 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอาทิตย์ ภูมีพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

ข่าวที่ 11

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 18 - 29 มกราคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ ระหว่างวันที่ 18 - 29 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5698-8554-5 ต่อ 12 (ส่วนการคลัง) หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.paaor.go.th

ผู้ประกาศ

นายภศพล ขยันเกตุแก้ว

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ

ข่าวที่ 12

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องพิเศษ

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 19 รายการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 12 - 22 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 25 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอบ้านไร่ ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 มกราคม 2559 โทร.0-5654-6027 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิชัย ยุชังกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา

ข่าวที่ 13

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 229 รายการ ทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุทัยธานี - ทัพทัน ที่ กม.0+142 (ด้านซ้ายทาง)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,633,355.40 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 18 - 28 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 18 - 28 มกราคม 2559 โทร.0-5652-4542-3 ต่อ 22 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 14

สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานด้านตัด-ติดกลับมิเตอร์แรงต่ำ

 

รายละเอียดอื่นๆ

ในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง, อำเภอห้วยคต และ อำเภอลานสัก

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง ระหว่างวันที่ 18 - 29 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาทำการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.pea.co.th โทร.0-5653-1995

ผู้ประกาศ

นายชัยยศ ประสมทอง

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง

ข่าวที่ 15

สอบราคาซื้อวัสดุ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 1 ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน 8 รายการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th โทร.0-5650-3145

ผู้ประกาศ

นายนภดล จารุพงศ์

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 16

สอบราคาซื้อTigecycline injection 50 mg

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 95 x 10 vial

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 20 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. โทร.0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางรจนา ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 17

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

 

รายละเอียดอื่นๆ

ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก และในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือโทร.0-5659-2010 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอาทิตย์ ภูมีพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

ข่าวที่ 18

สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 -11.00 น. พร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 688,100 บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 22 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี (งานการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี (ฝ่ายการเงินและบัญชี) ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5651-1062

ผู้ประกาศ

นายนภดล จารุพงศ์

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 19

สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 -15.00 น. พร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 688,100 บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 22 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี (งานการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี (ฝ่ายการเงินและบัญชี) ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5651-1062

ผู้ประกาศ

นายนภดล จารุพงศ์

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 20

สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาเอนกประสงค์

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 -11.30 น. พร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 688,100 บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 22 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี (งานการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี (ฝ่ายการเงินและบัญชี) ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5651-1062

ผู้ประกาศ

นายนภดล จารุพงศ์

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 21

สอบราคาโครงการซ่อมแซมพร้อมกลบหลุมบ่อถนนลูกรังภายในตำบลคอกควาย

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 16 หมู่ ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถานที่ก่อสร้างโดยพร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เวลา 13.00 น.

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 870,900 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2559 โทร.0-5698-4271, 089-9618660

ผู้ประกาศ

นายจำนงค์ แก้วพะเนียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย

ข่าวที่ 22

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ.

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 2 ราย พื้นที่ 148 สาย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอทัพทัน จำนวน 2 ราย พื้นที่ 89 สาย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสว่างอารมณ์ จำนวน 1 ราย พื้นที่ 55 สาย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอหนองขาหย่าง จำนวน 1 ราย พื้นที่ 37 สาย

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ สำนักงานเช่าชั่วคราวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 แผนกมิเตอร์ อาคารสำนักงานเช่าชั่วคราวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

ผู้ประกาศ

นายวิทยา ธรรมจารี

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี