ข่าวสอบราคาจังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน สิงหาคม 2559

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ดังนี้
1. แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดรูมีเกลียวล็อก จำนวน 55 ชิ้น
2. สกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดหัวล็อก (Locking Screw) เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.0 มม. ขนาด 2.7 มม. และขนาด 7.3 มม. จำนวน 250 ชิ้น
3. สกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกขนาดชนิดหัวล็อก (Locking Screw) เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มม. จำนวน 250 ตัว
4. สกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูก เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 มม. จำนวน 20 ตัว

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา จะต้องยื่นซองสอบราคาก่อนวันเปิดซองสอบราคา

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

ผู้ประกาศ

นางรจนา ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

สอบราคาหม้อแปลงเก่าชำรุด จำนวน 7 รายการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาหม้อแปลงเก่าชำรุดจำนวน 7 รายการ ดังนี้
1. หม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี.ขนาด 10 เควี. จำนวน 9 เครื่อง
2. หม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี.ขนาด 20 เควี. จำนวน 44 เครื่อง
3. หม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี.ขนาด 30 เควี. จำนวน 23 เครื่อง
4. หม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี.ขนาด 50 เควี. จำนวน 60 เครื่อง
5.หม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี.ขนาด 100 เควี. จำนวน 9 เครื่อง
6.หม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี.ขนาด 160 เควี. จำนวน 1 เครื่อง
7.หม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี.ขนาด 5250เควี. จำนวน 1 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 328,029.00 บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.30 น.ณ แผนกคลังพัสดุบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธาน

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.10 น. ณ แผนกคลังพัสดุบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม - 5 สิงหาคม 2559 ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ณ.แผนกคลังพัสดุบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

ผู้ประกาศ

นายสมหมาย ไทยพิทักษ์วงค์

รองผู้จัดการ บริหาร ปฏิบัติงานแทน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 3

สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาล และโครงการก่อสร้างหอถังสูง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาล และโครงการก่อสร้างหอถังสูง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และกำหนดฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,456,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารอำเภอสว่างอารมณ์ และวันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอสว่างอารมณ์ (ชั้น 2)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 3,500 บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ ระหว่างวันที่ 5 - 19 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-4201-2 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมคิด พวงชื่น

นายกเทศมนตรีตำบลสว่างอารมณ์

ข่าวที่ 4

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อครุำ้ัภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1. รถเข็นชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน
2. รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 3 ตัว

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 3-15 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลานสัก

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลานสัก ตั้งแต่วันที่ 3-15 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลลานสัก www.lansakhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-7133 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายมนู ศุกลสกุล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองเรือโกลน (สายวัดหนองเรือโกลน หมู่ที่ 3-บ้านหนองกระทุ่มหมู่ที่ 9) ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 587 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมต

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,526,600 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง และในวันที่ 6 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทัพทัน)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 7 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ในวันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongklangdong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-0269 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายองอาจ เกษศิลป์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

ข่าวที่ 6

สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. ราคากลาง 1,979,600.-

 

รายละเอียดอื่นๆ

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket with high Pressure sodium Lamps 250 watts, Cut-Off พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540 ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่-การุ้ง ตอน 2 ระหว่าง กม.96+653-กม.98+298 LT. ปริมาณงาน 48 ต้น กำหนดเวลาทำการ 90 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,979,600.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ัขอเอกสารสอบราคาได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 7

สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 333 ราคากลาง 1,916,425.-

 

รายละเอียดอื่นๆ

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่าง กม.177+686 - กม.178+001 ปริมาณงาน 10 ต้น และทางหลวงหมายเลข 3220 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกสะแกกรัง-เขาพะแวง ระหว่าง กม.9+192 - กม.10+172 RT. ปริมาณงาน 29 ต้น กำหนดเวลาทำการ 75 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,916,425.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ัขอเอกสารสอบราคาได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 8

สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. ราคากลาง 1,711,325.-

 

รายละเอียดอื่นๆ

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket with high Pressure sodium Lamps 250 watts, Cut-Off พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540 ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่-การุ้ง ตอน 3 ระหว่าง กม.91+600 - กม.93+000 LT. ปริมาณงาน 41 ต้น กำหนดเวลาทำการ 75 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,711,325.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ัขอเอกสารสอบราคาได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 9

สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. ราคากลาง 1,902,950.-

 

รายละเอียดอื่นๆ

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540 ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่-การุ้ง ตอน 1 ระหว่าง กม.87+023 - กม.88+598 LT. ปริมาณงาน 46 ต้น กำหนดเวลาทำการ 90 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,902,950.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ัขอเอกสารสอบราคาได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 10

สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. ราคากลาง 1,673,000.-

 

รายละเอียดอื่นๆ

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540 ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง-อุทัยธานี ระหว่าง กม.132+446 - กม.141+475 RT. (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 40 ต้น กำหนดเวลาทำการ 75 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,673,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ัขอเอกสารสอบราคาได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 11

สอบราคางานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง

 

รายละเอียดอื่นๆ

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง โดยทำการ W-Beam Guardrail Class "ll" Type "ll", ทำการ Thermoplastic Paint (Yellow&White), ทำการ Bi-Directional Road Stud, ทำการ Uni-Directional Road Stud ทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง กำหนดเวลาทำการ 60 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,750,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 24 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ขอเอกสารสอบราคาได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 12

สอบราคางานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรตามแบบมาตรฐาน

 

รายละเอียดอื่นๆ

งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรตามแบบมาตรฐาน ข้อกำหนดป้ายจราจรกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไร่-บ้านใต้ ระหว่าง กม.22+784 - กม.32+377 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 232.20 ตร.ม. กำหนดเวลาทำการ 90 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,576,475.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 24 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ขอเอกสารสอบราคาได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 13

สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. ราคากลาง 1,801,275.-

 

รายละเอียดอื่นๆ

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540 ทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุทัยธานี - ทัพทัน ตอน 2 ระหว่าง กม.9+158 - กม.10+768 RT. ปริมาณงาน 47 ต้น กำหนดเวลาทำการ 90 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,801,275.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 24 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ขอเอกสารสอบราคาได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 14

สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. ราคากลาง 1,979,600.-

 

รายละเอียดอื่นๆ

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540 ทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุทัยธานี - ทัพทัน ตอน 1 ระหว่าง กม.7+478 - กม.9+123 RT. ปริมาณงาน 48 ต้น กำหนดเวลาทำการ 90 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,979,600.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 24 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ขอเอกสารสอบราคาได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 15

สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. ราคากลาง 1,698,025.-

 

รายละเอียดอื่นๆ

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps 250 Watts, Cut-Off พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540 ทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกสะแกกรัง-เขาพะแวง ระหว่าง กม.11+298 - กม.11+578 RT. ปริมาณงาน 9 ต้น และทางหลวงหมายเลข 3221 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ระหว่าง กม.14+305 - กม.15+250 RT. ปริมาณงาน 28 ต้น รวมปริมาณงาน 37 ต้น กำหนดเวลาทำการ 75 วัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,698,025.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 24 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ขอเอกสารสอบราคาได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ข่าวที่ 16

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแยกศาลาเอนกประสงค์ถึงบริเวณเขตบ้านนายฝน เกงเกตุ หมู่ที่ 2 ตำบลหมกแถว อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความยาว 245 เมตร ขนาดความกว้า 4 เมตร สูง (หนา) 0.15 เมตร หรือปริมาณเทคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 147 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังในบริเวณไหล่ถนน และบริเวณทางเชื่อม ปริมาณดินลูกรังถมต้องไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน 1 แห่ง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ (หากไม่ไปถือว่ารับทราบตามเงื่อนไข)

 

ราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น 505,000..- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 25 สิงหาคม - 7 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ และวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16. 30 น. ณ ศูนย์ร่วมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัางขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ ระหว่าง 25 สิงหาคม 2559 - กันยายน 2559 หรือสอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-5276 ในเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางภารดี วชระพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ

ข่าวที่ 17

สอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกชนิดตัวรองข้อเข่าแบบพิเศษ

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกชนิดตัวรองข้อเข่าแบบพิเศษ จำนวน 21 ข้อ

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2559 ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี เวลา 09.00 น. - 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง www.gprocurement.go.th

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 7 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2559 ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี เวลา 09.00 น. - 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางรจณา ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 18

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนมณีรัตน์ ข้างบ้านเลขที่ 152

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนมณีรัตน์ ข้างบ้านเลขที่ 152 พร้อมระบบระบายน้ำ ระบบประปาและระบบไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง จำนวน 1 โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองอุทัยธานี เลขที่ A30/2558

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ผู้ใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างถือว่ารับทราบ รายละเอียดการก่อสร้างดังกล่าวทั้งหมดแล้ว

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม wwww.Uthaicity.go.th หรือที่ www.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 19

สอบราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องจักรกล

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

1,990,850.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200.- บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 20

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางน้ำล้นผ่าน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางน้ำล้นผ่าน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณฝายบุ่งฝาง หมู่ที่ 8,11,3 ตำบลเขากวางทอง หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

กำหนดดูสถานที่

-

ราคากลาง

995,600.- (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 900.- บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 21

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนมณีรัตน์ ข้างบ้านเลขที่ 164

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนมณีรัตน์ ข้างบ้านเลขที่ 164 พร้อมระบบระบายน้ำ ระบบประปาและระบบไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง จำนวน 1 โครงการ ถามแบบแปลนเทศบาลเมืองอุทัยธานี เลขที่ A29/2558 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,096,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ผู้ใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างถือว่ารับทราบ รายละเอียดการก่อสร้างดังกล่าวทั้งหมดแล้ว

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 8 กันยายน 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.Uthaicity.go.th หรือที่ www.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 22

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนมณีรัตน์ ข้างบ้านเลขที่ 190 พร้อมระบบระบายน้ำ ประปาและไฟส่องสว่างรายทาง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนมณีรัตน์ ข้างบ้านเลขที่ 190 พร้อมระบบระบายน้ำ ประปาและไฟ้ส่องสว่างรายทาง จำนวน 1 โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองอุทัยธานี เลขที่ A3/2559

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 12 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ผู้ใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างถือว่ารับทราบ รายละเอียดการก่อสร้างดังกล่าวทั้งหมดแล้ว

 

ราคากลาง

1,463,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 12 กันยายน 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 13 กันยายน 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.Uthaicity.go.th หรือที่ www.Gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 23

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ
1. รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการมาตรฐาน จำนวน 54 คัน
2. รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ด้วยโลหะปรับระดับไม่ได้ จำนวน 49 คัน
3. รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับได้ จำนวน 91 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2559 ได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี หรือสอบถาม 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี หรือสอบถาม 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

ผู้ประกาศ

นางรจนา ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 24

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนมณีรัตน์ บ้านเลขที่ 190/1 พร้อมระบบระบายน้ำ ประปาและไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง จำนวน 1 โครงการ ตามแบบยแปลนเทศบาลเมืองอุทัยธานี เลขที่ A4/2559

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ผู้ใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างถือว่ารับทราบรายละเอียดการก่อสร้างดังกล่าวทั้งหมดแล้ว

 

ราคากลาง

1,075,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.Uthaicity.go.th หรือที่ www.Gprocurement.go.th หรือสอบถาม 0-5651-2006ในวันและเวลาราชการ เวลา

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี