ข่าวสอบราคา  จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน เมษายน 2559

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อวัสดุรองชั้นทางเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนลาดยางบูรณาการผิวจราจรแบบดับเบิ้ลเซอร์เฟรสทรีตเม้นท์

รายละเอียดอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุรองชั้นทางเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนลาดยางบูรณาการผิวจราจรแบบดับเบิ้ลเซอร์เฟรสทรีตเม้นท์ จำนวน 3 สาย

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

 

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

 

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

 

ผู้ประกาศ

นางดวงเดือน ชโลธร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม

ข่าวที่ 2

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานตากข้าวหลังเมรุวัดแจ้ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง กว้าง 37.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 805,000 บาท (แปดแสนห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 มีนาคม - 18 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า และในวันที่ 19 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 18 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. และในวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง

ผู้ประกาศ

นายธาดา อำพิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า

ข่าวที่ 3

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 

รายละเอียดอื่นๆ

ซื้ออุปกรณ์ระบบกระจายเสียงตามสายอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 26 จุด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 18 เมษายน 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 1 - 19 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th และกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อยาง - หมู่ที่ 16 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 933,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 20 เมษายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 21 เมษายน 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 900 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 - 20 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม - หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน กว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 930,100 บาท (เก้าแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 20 เมษายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 21 เมษายน 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 900 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 - 20 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 6

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 2,8 ตำบลสะแกกรัง - หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี กว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 937,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 20 เมษายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 21 เมษายน 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 900 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 - 20 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 7

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 3 ตำบลลานสัก - หมู่ที่ 13 ตำบลน้ำรอบ  เภอลานสัก กว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 932,600 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 20 เมษายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 21 เมษายน 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 900 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 - 20 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 8

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแห้ง - หมู่ที่ 5 ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ กว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 934,700 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 20 เมษายน 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 21 เมษายน 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 900 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 - 20 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 10

สอบราคาซื้อวัสดุรองชั้นทางเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนลาดยางบูรณาการ ผิวจราจรแบบดับเบิ้ลเซอร์เฟรสทรีตเม้นท์ จำนวน 2 สายทาง

 

รายละเอียดอื่นๆ

1.สายหมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร
2.สายหมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 440 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,165,200 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 7 - 27 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม และในวันที่ 19 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ระหว่างวันที่ 7 - 27 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.00 น. โทร.0-5651-0981 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางดวงเดือน ชโลธร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม

ข่าวที่ 11

สอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสุด (เมล็ดพันธุ์ปอเทือง)

 

รายละเอียดอื่นๆ

เมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 19,440 กิโลกรัม

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 11 - 21 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 11 - 21 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.ldd.go.th โทร.0-5698-2624 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายตระกูล นามโลมา

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

ข่าวที่ 12

สอบราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

โดโลไมต์ จำนวน 500 ตัน พร้อมขนส่ง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 11 - 21 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 11 - 21 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.ldd.go.th โทร.0-5698-2624 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายตระกูล นามโลมา

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

ข่าวที่ 13

สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

 

รายละเอียดอื่นๆ

ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านโนนเหล็ก ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 523,454.36 บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ที่แผนกก่อสร้าง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 11.15 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมหมาย ไทยพิทักษ์วงศ์

รองผู้จัดการ ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 14

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

ซอยแยกถนนวงศาโรจน์ ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 245/8 ถึงบ้านเลขที่ 245/16 พร้อมระบบระบายน้ำ ระบบประปาและระบบไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,816,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 12 - 25 เมษายน 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 12 - 26 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th และกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 15

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

ซอยแยกถนนวงศาโรจน์ ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 245/9 ถึงบ้านเลขที่ 245/24 พร้อมระบบระบายน้ำ ระบบประปาและระบบไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 26 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,019,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 12 - 26 เมษายน 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 12 - 27 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th และกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 16

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

ถนนวงศาโรจน์ข้างบ้านเลขที่ 295 พร้อมระบบระบายน้ำ ระบบประปาและระบบไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 -11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,513,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2559 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 18 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th และกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 17

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำผันน้ำทิ้ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

จุดเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บริเวณซอยหลังตลาด 3 ไปสิ้นสุดโครงการบริเวณซอยหลังตลาด 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 225 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 32 บ่อพัก

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 740,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 19 เมษายน  - 2 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. และในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,500 บาท ได้ที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559 หรือ โทร.0-5659-7045 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายคมกริช ภักดิ์วิไลเกียรติ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 18

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขาหย่าง - หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง กว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 931,500 บาท (เก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 21 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 900 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 19

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

สายคริสตจักรจากเขตเทศบาลตำบลบ้านไร่ - หมู่ที่ 1,6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ กว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 934,300 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 21 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 900 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 20

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง - หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง กว้าง 6 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,424,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 21 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 1,400 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 21

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 3 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี - หมู่ที่ 2 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง กว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 938,600 บาท (เก้าแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 21 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 900 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 22

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งนางาม - หมู่ที่ 5 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก กว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 952,100 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 21 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 900 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 23

สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

1.ชุดโลหะดามกระดูกหัวสะโพกหักชนิดรูมีเกลียวล็อก จำนวน 50 ชุด
2.สกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดหัวล็อก (
Locking Screw) จำนวน 300 ตัว

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 21 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา

ในวันที่ 21 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือ www.uth.moph.go.th

ผู้ประกาศ

นางรจนา  ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 24

สอบราคาจ้างงานก่อสร้างผิวจราจร คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

สายโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง ไปจนถึงศาลาที่ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 27 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5653-7134 ต่อ 16

ผู้ประกาศ

นายมานิตย์ รัตนมณีพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก

ข่าวที่ 25

สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย

 

รายละเอียดอื่นๆ

ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณสามแยกไฟแดง (ไปวัดสิงห์) - จุดแบ่งเขตอุทัย - วัดสิงห์ (จุด2)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 776,328.64 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค์)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 10.00 น. ที่แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กองก่อสร้างและบริหารโครงการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้ากองก่อสร้างและบริหารโครงการ กฟน.3 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5651-3034

ผู้ประกาศ

นายปิติณัช นนทรีย์

รองผู้จัดการ ปฏิบัติงานแทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี