ข่าวสอบราคา  จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน  ตุลาคม 2558

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

 

รายละเอียดอื่นๆ

ในทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ตอน 2 ระหว่าง กม.0+605 - กม.0+919 ปริมาณงาน 2,826 ตร.ม.

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 990,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

สอบราคาานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

 

รายละเอียดอื่นๆ

ในทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ตอน 1 ระหว่าง กม.0+005 - กม.0+284 ปริมาณงาน 2,811 ตร.ม.

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 989,946 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 3

สอบราคาานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

 

รายละเอียดอื่นๆ

ในทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ตอน 3 ระหว่าง กม.1+205 - กม.1+519 ปริมาณงาน 2,826 ตร.ม.

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 990,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

สอบราคาานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

 

รายละเอียดอื่นๆ

ในทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ตอน 4 ระหว่าง กม.1+805 - กม.2+119 ปริมาณงาน 2,826 ตร.ม.

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 990,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

สอบราคาานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

 

รายละเอียดอื่นๆ

ในทางหลวงหมายเลข 3589 ตอนหลังเรือนจำอุทัยธานี  ระหว่าง กม.0+259 - กม.0+422 ปริมาณงาน 2,771 ตร.ม.

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 989,027 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 6

สอบราคาานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ Para Slurry Seal Type lll

 

รายละเอียดอื่นๆ

ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.127+460 - กม.128+063 ปริมาณงาน 7,236 ตร.ม.

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 990,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 7

สอบราคาานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ Para Slurry Seal Type lll

 

รายละเอียดอื่นๆ

ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.149+015 - กม.149+618 ปริมาณงาน 7,236 ตร.ม.

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 990,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 8

สอบราคาานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

 

รายละเอียดอื่นๆ

ในทางหลวงหมายเลข 3594 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าตลาดทัพทัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+316 ปริมาณงาน 2,844 ตร.ม.

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 989,341 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 9

สอบราคาานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

 

รายละเอียดอื่นๆ

ในทางหลวงหมายเลข 3590 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าซุง - ท่าน้ำมโนรมย์ ระหว่าง กม.1+700 - กม.2+011 ปริมาณงาน 2,799 ตร.ม.

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 990,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 10

สอบราคาานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut - Off  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ตอน 4 ระหว่าง กม.139+556 - กม.140+291 RT ปริมาณงาน 22 ต้น

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 983,150 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 11

สอบราคาานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut - Off  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ในทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+952 - กม.8+582 RT ปริมาณงาน 19 ต้น

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 868,175 บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 12

สอบราคาานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut - Off  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ในทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.11+521 - กม.12+256 RT ปริมาณงาน 22 ต้น

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 983,150 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 13

สอบราคาานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut - Off  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ในทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง ตอน 3 ระหว่าง กม.12+602 - กม.13+127 RT ปริมาณงาน 16 ต้น

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 753,200 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 14

สอบราคาานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์

 

รายละเอียดอื่นๆ

โดยวิธี Para Slurry Seal Type lll ในทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองข่อย - บุ่งกะเซอร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.66+558 - กม.67+334 ปริมาณงาน 6,984 ตร.ม.

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 990,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 15

สอบราคาานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์

 

รายละเอียดอื่นๆ

โดยวิธี Para Slurry Seal Type lll ในทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองข่อย - บุ่งกะเซอร์ ตอน 1 ระหว่าง กม.64+774 - กม.65+553 ปริมาณงาน 7,011 ตร.ม.

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 990,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 16

สอบราคาานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์

 

รายละเอียดอื่นๆ

โดยวิธี Para Slurry Seal Type lll ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ตอน 4 ระหว่าง กม.151+277 - กม.151+880 ปริมาณงาน 7,236 ตร.ม.

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 990,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 17

สอบราคาานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์

 

รายละเอียดอื่นๆ

โดยวิธี Para Slurry Seal Type lll ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.150+161 - กม.150+764 ปริมาณงาน 7,236 ตร.ม.

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 990,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 18

สอบราคาานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut - Off  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ในทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ตอน 2 ระหว่าง กม.8+917 - กม.9+582 RT ปริมาณงาน 20 ต้น

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 766,500 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 19

สอบราคาานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut - Off  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ในทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองฉาง - ดินแดง ตอน 1 ระหว่าง กม.12+881 - กม.13+441 RT ปริมาณงาน 17 ต้น

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 791,525 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 20

สอบราคาานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut - Off  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ในทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองฉาง - ดินแดง ตอน 2 ระหว่าง กม.14+195 - กม.14+615 RT ปริมาณงาน 13 ต้น

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 638,225 บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 21

สอบราคาานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut - Off  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ในทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง ตอน 4 ระหว่าง กม.16+821 - กม.17+311 RT ปริมาณงาน 15 ต้น

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 714,875 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 22

สอบราคาานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut - Off  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ในทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0101 ตอน บันไดสามขั้น - ทัพทัน  ระหว่าง กม.18+553 - กม.19+253 RT ปริมาณงาน 21 ต้น

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 804,825 บาท (แปดแสนสี่พันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 23

สอบราคาานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut - Off  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ในทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ตอน 1 ระหว่าง กม.10+923 - กม.11+343 RT ปริมาณงาน 13 ต้น

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 638,225 บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 24

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

 

รายละเอียดอื่นๆ

เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลลานสัก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลานสัก

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลานสัก ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. โทร.0-5653-7133 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมจิตร ทัศจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 25

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) โรงพยาบาลบ้านไร่

 

รายละเอียดอื่นๆ

รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 29 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลบ้านไร่ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 12 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.banrai hospital.go.th โทร.0-5653-9000 ต่อ 118 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายพงศธร พอกเพิ่มดี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 26

สอบราคาานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย

 

รายละเอียดอื่นๆ

นทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง - ไผ่งาม ระหว่าง กม. 27+925 - กม.29+904 ปริมาณงาน 644 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 931,868 บาท (เก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 2 - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 2 - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 27

สอบราคาานจ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร

 

รายละเอียดอื่นๆ

นทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง - ไผ่งาม ตอน 2 ระหว่าง กม. 19+730 - กม.55+725 ปริมาณงาน 7 แห่ง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 759,941 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 2 - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 2 - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 28

สอบราคาานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut - Off  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.133+846 - กม.134+686 RT ปริมาณงาน 25 ต้น

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 958,125 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 29

สอบราคาานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut - Off  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.124+733 - กม.125+153 RT ปริมาณงาน 13 ต้น

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 638,225 บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 30

สอบราคาานจ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร

 

รายละเอียดอื่นๆ

นทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ - การุ้ง ระหว่าง กม. 83+075 - กม.112+386 ปริมาณงาน 8 แห่ง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 874,120 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 2 - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 2 - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 31

สอบราคาานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย

 

รายละเอียดอื่นๆ

นทางหลวงหมายเลข 3211 ตอนควบคุม 0200 ตอน กระบุกเตี้ย - แยกหูช้าง ระหว่าง กม. 52+272 - กม.56+772 ปริมาณงาน 652 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 942,792 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 2 - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 2 - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 32

สอบราคาานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut - Off  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.136+085 - กม.136+750 RT ปริมาณงาน 20 ต้น

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 766,500 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 33

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.125+857 - กม.126+414 (เป็นแห่ง ๆ)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 802,096 บาท (แปดแสนสองพันเก้าสิบหกบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 2 - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 2 - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 34

สอบราคาานจ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร

 

รายละเอียดอื่นๆ

นทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่าง กม. 166+073 - กม.182+227 ปริมาณงาน 5 แห่ง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 541,028 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันยี่สิบแปดบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 2 - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 2 - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 35

สอบราคาานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signals) ระบบ Fixed Time

 

รายละเอียดอื่นๆ

พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอนอุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา กม.068+550 (บริเวณสามแยกเข้าตลาดอุทัยธานี)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 987,639 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 36

สอบราคาานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut - Off  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี  ระหว่าง กม.116+335 - กม.117+000 RT ปริมาณงาน 20 ต้น

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 906,500 บาท (เก้าแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 37

สอบราคาานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut - Off  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ - การุ้ง  ตอน 2 ระหว่าง กม.88+633 - กม.89+508 RT ปริมาณงาน 26 ต้น

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 996,450 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 38

สอบราคาานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut - Off  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ - การุ้ง  ตอน 1 ระหว่าง กม.98+333 - กม.98+998 RT ปริมาณงาน 20 ต้น

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 766,500 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 39

สอบราคาานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut - Off  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (MD.601) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่ - การุ้ง  ตอน 3 ระหว่าง กม.109+059 - กม.109+934 RT ปริมาณงาน 26 ต้น

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 996,450 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2558 โทร.0-5652-4542 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ข่าวที่ 40

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

 

รายละเอียดอื่นๆ

 แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1บ้านทัพทัน เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 5 - 15 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทัพทัน ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอทัพทัน

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอทัพทัน

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทัพทัน ระหว่างวันที่ 5 - 15 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอทัพทัน โทร.0-5654-0245 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสรัญญา ประสงค์ดี

นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน

ข่าวที่ 41

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal

 

รายละเอียดอื่นๆ

สายบ้านหนองรัก - บ้านบุ่งฝาง ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,560 ตารางเมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,029,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 6 - 19 ตุลาคม 2558 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 20 ตุลาคม 2558  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 6 - 19 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 42

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal

 

รายละเอียดอื่นๆ

สายบ้านตลาดทุ่งนา - บ้านวังพง ตำบลเขาบางแกกรก อำเภอหนองฉาง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,459,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 6 - 19 ตุลาคม 2558 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 20 ตุลาคม 2558  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 6 - 19 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 43

สอบราคา้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

 

รายละเอียดอื่นๆ

 ้านจักษา หมู่ที่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 8 - 20 ตุลาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง และในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง ระหว่างวันที่ 8 - 20 ตุลาคม 2558 ดูรายละเอียดได้ที่ WWW.SAKAEKRANG.GO.TH  หรือ โทร.0-5651-4523 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเพลินเพชร หมั่นมาก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง

ข่าวที่ 44

สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

 

รายละเอียดอื่นๆ

 สายทางบ้านเขาน้อย - บ้านโคกหม้อ หมู่ที่ 1-2 ตำบลโคกหม้อ กว้าง 6 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 7 - 20 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ และในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอทัพทัน

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอทัพทัน

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ระหว่างวันที่ 7 - 20 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5698-6123 ต่อ 17 หรือ www.kokmo.go.th

ผู้ประกาศ

นายอดุลย์ กลั่นเขตรกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

ข่าวที่ 45

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal

 

รายละเอียดอื่นๆ

สายทางเข้าน้ำตกไซเบอร์ ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,267,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 7 - 20 ตุลาคม 2558 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 21 ตุลาคม 2558  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 1,200 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 7 - 20 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 46

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal

 

รายละเอียดอื่นๆ

สายบ้านโคกหม้อ - บ้านบึงทับแต้ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,376,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 7 - 20 ตุลาคม 2558 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 21 ตุลาคม 2558  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 1,300 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 7 - 20 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 47

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal

 

รายละเอียดอื่นๆ

สายบ้านคอดยาง - บ้านสวนขวัญ (ตอนที่ 3) ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,040 ตารางเมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 727,600 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 7 - 20 ตุลาคม 2558 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 21 ตุลาคม 2558  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 7 - 20 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 48

สอบราคาจ้างเหมาจัดการแสดง แสง เสียง งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2558

 

รายละเอียดอื่นๆ

ในคืนวันที่ 27 ตุลาคม 2558 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 นาที โดยผู้รับจ้างจะต้องฝึกซ้อมก่อนการแสดง ในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2558 และซ้อมใหญ่ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 8 - 19 ตุลาคม 2558 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองการประปา เทศบาลเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 8 - 20 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th และกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 49

สอบราคาจ้างเหมาครงการเจาะน้ำบาดาล

 

รายละเอียดอื่นๆ

 นาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 11 บ้านคลองข่อย (กลุ่มสามเขย) ตำบลไผ่เขียว ความลึกไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 บ่อ

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 15.00 - 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 238,000 บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว และในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ระหว่างวันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร.0-5659-5040 ต่อ 19 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่ 50

สอบราคาจ้าง่อสร้างสระเก็บน้ำ

 

รายละเอียดอื่นๆ

้านไทรงาม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,648,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.ldd.go.th โทร.0-5698-2624 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายตระกูล นามโลมา

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

ข่าวที่ 51

สอบราคาจ้าง่อสร้างสระเก็บน้ำ

 

รายละเอียดอื่นๆ

้านสุขสำราญ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,748,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.ldd.go.th โทร.0-5698-2624 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายตระกูล นามโลมา

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

ข่าวที่ 52

สอบราคาจ้าง่อสร้างสระเก็บน้ำ

 

รายละเอียดอื่นๆ

้านประสานสุข หมู่ที่ 11 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,302,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.ldd.go.th โทร.0-5698-2624 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายตระกูล นามโลมา

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

ข่าวที่ 53

สอบราคาจ้าง่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านวังพง

 

รายละเอียดอื่นๆ

้านวังพง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,132,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.ldd.go.th โทร.0-5698-2624 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายตระกูล นามโลมา

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

ข่าวที่ 54

สอบราคาจ้าง่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยลึก

 

รายละเอียดอื่นๆ

บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 10 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,508,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.ldd.go.th โทร.0-5698-2624 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายตระกูล นามโลมา

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

ข่าวที่ 55

สอบราคาจ้างเหมาครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

 

รายละเอียดอื่นๆ

 บ้านประดู่ยืน - บ้านวังหน้าศาล หมู่ที่ 11 บ้านวังหน้าศาล ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 841 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,046 ตารางเมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,489,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน และในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน ระหว่างวันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2558 โทร.0-8996-1867-2 ในวันและเวลาราชการ และ www.praduyuen.go.th  www.gprocurement.go.th 

ผู้ประกาศ

นายสมนึก เรากสิกรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน

ข่าวที่ 56

สอบราคาจ้างครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สายทางบ้านเขาตะพาบ - บ้านเขาขาด หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,195 ตารางเมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 647,500 บาท (หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 14 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน และในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร.0-5653-5087 ต่อ 14

ผู้ประกาศ

นายธีรชัย บัวประทุม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ข่าวที่ 57

สอบราคาจ้างติดตั้งไฟแสงสว่างถนนสายวัดสังกัส

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 3-5 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ถนนหน้าวัดสังกัสรัตนคีรี หมู่ที่ 3-5 ตำบลน้ำซึม

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 613,400 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม และในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 600 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ระหว่างวันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.namsum.go.th โทร.0-5650-3527 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนิวัฒน์ พุ่มมณี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม

ข่าวที่ 58

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP Network Camera

 

รายละเอียดอื่นๆ

ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านดอนหวาย ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จำนวน 8 ชุด

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 598,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง และในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง ระหว่างวันที่ 14 - 29 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.boryang.go.th หรือ โทร.0-5654-4158 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

ด.ต.ถวัลย์ ชูเรือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง

ข่าวที่ 59

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP Network Camera

 

รายละเอียดอื่นๆ

ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านดอนหวาย ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จำนวน 8 ชุด

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 598,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 19 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง และในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.boryang.go.th หรือ โทร.0-5654-4158 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

ด.ต.ถวัลย์ ชูเรือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง

ข่าวที่ 60

สอบราคาซื้อยา Meropenem injection 1 g

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 9,500 vials

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 19 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. โทร.0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายพรเพชร นันทวุฒิพันธุ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 61

สอบราคาซื้อัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

รายละเอียดอื่นๆ

ขวดเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในเลือด จำนวน 6,000 ขวด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 19 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. โทร.0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายพรเพชร นันทวุฒิพันธุ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 62

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

 

รายละเอียดอื่นๆ

บ้านหาดพัง อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,442,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2558 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 63

สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2559

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 11 เดือน ๆ ละ 4,000 ฉบับ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 - กันยายน 2559

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 572,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2558 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 64

สอบราคาจ้างครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

 

รายละเอียดอื่นๆ

สายบ้านดงขวาง - บ้านทุ่งปาจาน ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 13.00 - 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 771,700 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง และในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5650-2083

ผู้ประกาศ

นายสมภาร พิมพ์จันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง

ข่าวที่ 65

สอบราคาซื้อชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก (TOTAL HIP CEMENTLESS)

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 35 ชุด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 20 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. โทร.0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายพรเพชร นันทวุฒิพันธุ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 66

สอบราคา้างงานพื้นศูนย์วิทยบริการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

-

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 588,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 16 - 26 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 16 - 26 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.uthai.ac.th หรือ โทร.0-5651-4300 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชีพ สิทธิเขตรกรณ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ข่าวที่ 66

สอบราคา้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

-

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 785,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 16 - 26 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 16 - 26 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.uthai.ac.th หรือ โทร.0-5651-4300 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชีพ สิทธิเขตรกรณ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ข่าวที่ 67

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 80 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 785,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.uthai.ac.th หรือ โทร.0-5651-4300 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชีพ สิทธิเขตรกรณ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ข่าวที่ 68

สอบราคาปรับปรุงบ้านพักนักศึกษา

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 80 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 959,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 15 - 30  ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ อาคารอำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ านพัสดุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 15 - 30 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.utac.ac.th หรือ โทร.0-5698-2621 ต่อ 22 (งานพัสดุ) ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประเวศ วรางกูร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

ข่าวที่ 69

สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Overlay

 

รายละเอียดอื่นๆ

สายทาง บ้านหนองไม้แก่น - บ้านเขาประทุนทอง หมู่ที่ 3 บ้านหนองไม้แก่น ตำบลหนองจอก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตรโคร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 530,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 22 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก และในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. โทร.0-5659-2010 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอาทิตย์ ภูมีพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

ข่าวที่ 70

สอบราคาครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 สาย

 

รายละเอียดอื่นๆ

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนอก-ถนนดำ หมู่ที่ 3 ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 360 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.20 เมตร
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบเขาพะแวง หมู่ที่ 9 ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 94.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 13.30 - 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง

 

ราคากลาง

รวม 2 สาย เป็นเงิน 758,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 26 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง และในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

โครงการที่ 1 ราคาชุดละ 600 บาท โครงการที่ 2 ราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุเทพ ต่วนเทศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง

ข่าวที่ 71

สอบราคาจ้างเหมาโครงการจาะบ่อบาดาล (ครั้งที่ 2)

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 4 บ่อ หมู่ที่ 3 บ้านละว้า, หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย, หมู่ที่ 6 บ้านป่าบัว, หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร หรือได้น้ำไม่น้อยกว่า 3-5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จุดละ 1 ป้าย (ครั้งที่ 2)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 715,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 20 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง และในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอห้วยคต

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.uthailocal.go.th  www.thong-lang.go.th โทร.0-5651-8155 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมชาย นาคทัพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ข่าวที่ 72

สอบราคาจ้างครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเนินก้าว

 

รายละเอียดอื่นๆ

บ้านเนินก้าว หมู่ที่ 6 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,589,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 21 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ และในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.sawangjang.go.th  โทร.0-5659-9052 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายบุญนาค บูรณพันธ์

นายกเทศมนตรีตำบลสว่างแจ้งสบายใจ

ข่าวที่ 73

สอบราคาจ้างครงการขุดลอกคลองสะเดา

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 3 เขื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี โดยขุดลอกคลองสะเดาพร้อมทำคันคู หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลหนองแก ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทางทั้งสิ้น 8,000 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 53,000 ลูกบาศก์เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,475,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 28 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี (ห้องการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี (ห้องการเงินและบัญชี) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th โทร.0-5651-1062 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจรูญ บุหิรัญ

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 74

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 27 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ และในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. หรือ โทร.0-5698-8554-5 ต่อ 12 (ส่วนการคลัง) หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.paaor.go.th

ผู้ประกาศ

นายวิสุทธิ์ ฟักเขียว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ

ข่าวที่ 75

สอบราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ บ้านทัพยายปอน

 

รายละเอียดอื่นๆ

บ้านทัพยายปอน หมู่ที่ 1 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,737,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 27 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.Idd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ โทร.0-5689-2624 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายตระกูล นามโลมา

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

ข่าวที่ 76

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Cape Seal

 

รายละเอียดอื่นๆ

สายวัดสังกัสรัตนคีรี - บ้านหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,960 ตารางเมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,995,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 28 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2558 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 77

สอบราคาจ้าง่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0366 อุทัยธานี

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 48 รายการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,499,990 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 28 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2558 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 78

สอบราคาซื้อยา Sevoflurane Liauid for inhalation 100% 250 ml

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 200 vials

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 29 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. โทร.0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายพรเพชร นันทวุฒิพันธุ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 79

สอบราคาซื้อยา

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 2 รายการ  1.ยา Azithromycin ing 500 mg จำนวน 1,200 vials  2.ยา Alteplase sterile pwdr inj 50 mg จำนวน 40 vials

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. โทร.0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายพรเพชร นันทวุฒิพันธุ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 80

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่

 

รายละเอียดอื่นๆ

-

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,003,000 บาท (หนึ่งล้านสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2558 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี