ข่าวสอบราคา  จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2558

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาานจ้างปรับปรุงโรงอาหารนักศึกษา

 

รายละเอียดอื่นๆ

-

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 957,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 26 ตุลาคม  - 6 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแผนงานและความร่วมมือ อาคารอำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.utac.ac.th โทร.0-5698-2621 ต่อ 22 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประเวศ วรางกูร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

สอบราคาื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 787,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 ตุลาคม  - 12 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี (กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี (กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 หรือ โทร.0-5651-1965 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์

ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 3

สอบราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่อง

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 15,000 Set

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. โทร.0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายพรเพชร นันทวุฒิพันธุ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลลานสัก

 

รายละเอียดอื่นๆ

เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 2 - 16 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลลานสัก อำเภอลานสัก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลลานสัก ตั้งแต่วันที่ 2 - 12 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.lansakospital.go.th  โทร.0-5653-7133 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายพงศธร พอกเพิ่มดี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

สอบราคาจ้างเหมาครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Slurry Seal

 

รายละเอียดอื่นๆ

 สายบ้านทุ่งนา - บ้านเนินพยอม หมู่ที่ 4 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบางแกรก

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 869,400 บาท (แปดแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 4 - 17 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบางแกรก ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบางแกรก  ระหว่างวันที่ 4 - 17 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.kaobk.go.th โทร.0-5654-3328 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายไชยวัฒน์ ศุภกิจวัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบางแกรก

ข่าวที่ 6

สอบราคาซื้อยา Levofloxacin ing 750 mg

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 1,800 vials

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 4 - 18 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 4 - 18 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. โทร.0-5652-4456

ผู้ประกาศ

นางรจนา ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 7

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2)

 

รายละเอียดอื่นๆ

โรงพยาบาลทัพทัน จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. ชนิดแขวนเพดาน (ครั้งที่ 2)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 5 - 16 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปัญญา โรงพยาบาลทัพทัน

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ งานพัสดุทั่วไป กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลทัพทัน ระหว่างวันที่ 5 - 16 พฤศจิกายน 2558 หรือ โทร.0-5654-0026 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายพงศธร พอกเพิ่มดี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 8

สอบราคาจ้างเหมาครงการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยรัง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 380 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน บริเวณบ้านนางอารมณ์ จีนพันธ์ - บ้านนายสอด สุดใจ

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ระหว่าง 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยรัง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 9 - 20 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ระหว่างวันที่ 9 - 20 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. โทร.0-5651-0987 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายไกรศร วันละ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ

ข่าวที่ 9

สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP/Network Camera

 

รายละเอียดอื่นๆ

บริเวณ หมู่ที่ 6,7,10 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จำนวน 8 ชุด

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 - 12.00 น. พร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 10 - 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ระหว่างวันที่ 10 - 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. โทร.0-5653-7134 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายมานิตย์ รัตนมณีพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก

ข่าวที่ 10

สอบราคาซื้อลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้พร้อมใช้แบบหมุน

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 250 อัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 10 - 23 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 10 - 23 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. โทร.0-5652-4456

ผู้ประกาศ

นางรจนา ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 11

สอบราคาจ้างเหมาักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

 

รายละเอียดอื่นๆ

ที่ศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์) หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี หมู่ที่ 5 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี ศูนย์โรงเก็บเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี     หมู่ที่ 5 ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี และอาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (หนองผีเผา) หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน 10 เดือน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 13 - 25 พฤศจิกายน 2558 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 12

สอบราคาัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร

 

รายละเอียดอื่นๆ

ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 279 ท่อน โดยติดตั้งบนเสาไฟฟ้า จำนวน 140 ต้นเสา ตามแบบมาตรฐาน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี (สำนักงานชั่วคราว)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.40 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี (สำนักงานชั่วคราว)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 16 - 25 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5652-4461 ดูรายละเอียดได้ที่ www.pea.co.th

ผู้ประกาศ

นายปิติณัช นนทรีย์

ผู้ช่วยผู้จัดการด้านเทคนิค รักษาราชการแทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 13

สอบราคาจ้างนิติบุคคลรักษาความปลอดภัย

 

รายละเอียดอื่นๆ

จ้างนิติบุคคลรักษาความปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 4 คน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี (สำนักงานชั่วคราว)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี (สำนักงานชั่วคราว)

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 16 - 25 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5651-2027 ดูรายละเอียดได้ที่ www.pea.co.th

ผู้ประกาศ

นายวิทยา ธรรมจารี

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 14

สอบราคาื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera

 

รายละเอียดอื่นๆ

ความละเอียดภาพ 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป จำนวน 8 ชุด พร้อมติดตั้ง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 775,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 16 - 27 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน และในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ระหว่างวันที่ 16 - 27 พฤศจิกายน 2558 โทร.0-5653-5067 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายธีรชัย บัวประทุม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ข่าวที่ 15

สอบราคาื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง)

 

รายละเอียดอื่นๆ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 896,000 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 16 - 27 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ระหว่างวันที่ 16 - 27 พฤศจิกายน 2558 โทร.0-5653-9199 ต่อ 14 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.banrailocal.org

ผู้ประกาศ

ร้อยตำรวจตรี มานพ เชื้อเมืองพาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ข่าวที่ 16

สอบราคา้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สถานที่ดำเนินการ

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 639,500 บาท (หกแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 16 - 27 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ระหว่างวันที่ 16 - 27 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร.0-56539-199 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

ร้อยตำรวจตรี มานพ เชื้อเมืองพาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ข่าวที่ 17

สอบราคา้างเหมาทำลายมูลฝอยติดเชื้อ

 

รายละเอียดอื่นๆ

(ประมาณ 230 กิโลกรัมต่อวัน) เป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อใช้ในกิจการฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 17 - 27 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 17 - 27 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. โทร.0-5652-4456

ผู้ประกาศ

นางรจนา ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 18

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 787,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง และในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 800 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.

ผู้ประกาศ

นายสุเทพ ต่วนเทศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง

ข่าวที่ 19

สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 3 ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,563,900 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5657-1725

ผู้ประกาศ

นายสันต์ สร้อยแสง

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 20

สอบราคา้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง (เดิม) เป็นหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1

 

รายละเอียดอื่นๆ

-

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 943,090 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. โทร.0-5652-4456

ผู้ประกาศ

นางรจนา ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 21

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

ซอยแยกถนนศรีอุทัย ข้างบ้านเลขที่ 807/2 พร้อมระบบระบายน้ำและระบบไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2558 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th และกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 22

สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ รุ่นใหม่ล่าสุด จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 943,090 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558 โทร.0-5651-1229 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

ดร.ประสิทธิ์ มีช้าง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 23

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

ถนนศรีอุทัย (ช่วงตั้งแต่บริเวณวงเวียนช้างถึงบริเวณวงเวียนน้ำพุ) และถนนมหาราช (ช่วงตั้งแต่บริเวณวงเวียนน้ำพุบรรจบถนนสุขเกษม)

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 707,200 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2558 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th และกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 24

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

 

รายละเอียดอื่นๆ

ถนนมณีรัตน์  (ช่วงตั้งแต่สวนหย่อมหน้าวัดมณีสถิตฯ ถึงทางแยกถนนรักการดี ผ่านวาเลนไทน์)

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 740,800 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2558 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th และกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 25

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

 

รายละเอียดอื่นๆ

ซอยแยกถนนชนกนารถ ข้างบ้านเลขที่ 5/56 พร้อมระบบระบายน้ำและระบบไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,920,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2558 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th และกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี