ข่าวสอบราคา  จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน  ธันวาคม 2558

                   เป็นศูนย์รวมข่าวสอบราคาของจังหวัดอุทัยธานี             

ข่าวที่ 1

สอบราคาจ้างเหมาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาสังคมและชุมชน (อื่น ๆ) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera

 

รายละเอียดอื่นๆ

ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวน 8 ชุด ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองฉาง

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 - 10.00 น. ณ บริเวณภายในเขตเทศบาล ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน  - 15 ธันวาคม 2558 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองฉาง และในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองฉาง ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2558 โทร.0-5653-2333 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายดำรงค์ นพรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองฉาง

ข่าวที่ 2

สอบราคาโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 6 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 834,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 11ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2558 หรือ โทร.0-5657-1725 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสันต์ สร้อยแสง

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 3

สอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

ซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ รุ่น 4 สูบ 4 จังหวัด 16 วาล์ว น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลกรัม

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 17 ธันวาคม 2558 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 1 - 18 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th และกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 (เดิม) เป็นอาคารตรวจผู้ป่วยจักษุ

 

รายละเอียดอื่นๆ

-

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 559,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 2 - 21 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 2 - 21 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. โทร.0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางรจนา ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย (เดิม) เป็นอาคารทันตกรรม

 

รายละเอียดอื่นๆ

-

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 700,300 บาท (เจ็ดแสนสามร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 1 - 17 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 - 17 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. โทร.0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางรจนา ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 6

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 12 บ้านหนองปักไทร ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ สถานที่ดำเนินการ

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,862,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 4 - 22 ธันวาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง ระหว่างวันที่ 4 - 22 ธันวาคม 2558 โทร.0-5653-5091 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุรวุฒิ โชติธำรงกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง

ข่าวที่ 7

สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 1 ระบบ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2558 โทร.0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางรจนา ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 8

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1

 

รายละเอียดอื่นๆ

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 80 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 4 - 14 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 4 - 14 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.uthai.ac.th หรือ โทร.0-5651-4300 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชีพ สิทธิเขตรกรณ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ข่าวที่ 9

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

รายละเอียดอื่นๆ

น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีคลินิกด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ จำนวน 10 รายการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2558 โทร.0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางรจนา ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 10

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

รายละเอียดอื่นๆ

น้ำยาตรวจวิเคราะห์ Electrolyte และกลุ่มไทรอยด์ ด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ จำนวน 4 รายการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2558 โทร.0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางรจนา ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 11

สอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ

ซื้อรถชมวิว 4 ล้อ เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง พร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน จำนวน 2 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 9 - 21 ธันวาคม 2558 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี และในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 9 - 22 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaicity.go.th และกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 12

สอบราคาจ้างปรับปรุงก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

 

รายละเอียดอื่นๆ

บ้านทุ่งปาจาน หมู่ที่ 5 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 849,600 บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 14 - 25 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง ชั้น 2 (งานการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 14 - 25 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือโทร.0-5659-7054 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายพีระพล ตัณฑโอภาส

นายอำเภอหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 13

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ (ส่วนงานขนย้ายดิน)

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 6 บ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 518,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 14 - 25 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง และในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลพลวงสองนาง ระหว่างวันที่ 14 - 25 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.pluangsongnang.go.th โทร.0-5651-0971 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมเกียรติ แสงอุทัย

นายกเทศมนตรีตำบลพลวงสองนาง

ข่าวที่ 14

สอบราคาจ้างสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

 

รายละเอียดอื่นๆ

บ้านดงขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 623,000 บาท (หกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 14 - 28 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง ชั้น 2 (งานการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 14 - 28 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือโทร.0-5659-7054 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายพีระพล ตัณฑโอภาส

นายอำเภอหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 15

สอบราคาซื้อออกซิเจนเหลว

 

รายละเอียดอื่นๆ

จำนวน 190,000 ลูกบาศก์เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 14 - 24 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 14 - 24 ธันวาคม 2558 โทร.0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางรจนา ขอนทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ข่าวที่ 16

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้เดิมให้เป็นห้องประชุมประจำตำบลหนองไผ่

 

รายละเอียดอื่นๆ

บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 770,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง ชั้น 2 (งานการเงินและบัญชี)

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. และดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocrement.go.th โทร.0-5659-7054 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายพีระพล ตัณฑโอภาส

นายอำเภอหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 17

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

 

รายละเอียดอื่นๆ

บริเวณซอยเข้าสำนักสงฆ์ คลองเสลาหมู่ที่ 2 บ้านคลองเสลา ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สถานที่ดำเนินโครงการ

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 627,300 บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และในวันที่ 5 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร.0-56539-199 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

ร้อยตำรวจตรี มานพ เชื้อเมืองพาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ข่าวที่ 18

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

สายถนนเทศบาล 3 (ซอย 8 ฝั่งตะวันออก) หมู่ 4,10 ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,354,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง และในวันที่ 5 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง (ฝ่ายจัดเก็บรายได้) ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.muangkarung.go.th หรือ โทร.0-5654-2273 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายธนภัสสร์ ดุลยาธิการ

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง

ข่าวที่ 19

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายละเอียดอื่นๆ

หมู่ที่ 11 บ้านคลองข่อย ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ สายทางเข้าวัดคลองข่อย กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 351.00 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 15.00 - 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 787,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 - 7 มกราคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ และในวันที่ 8 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 700 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 7 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร.0-5659-5040 ต่อ 19 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่ 20

สอบราคาโครงการลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

 

รายละเอียดอื่นๆ

สายบ้านตะโกสูง ช่วงที่ 1 กม.0.00+0.000-0.048 หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร และสายบ้านตะโกสูงช่วงที่ 2 กม.0+00+0.048-0.278 หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร

 

กำหนดดูสถานที่

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.30 น. พร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 558,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 - 8 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ และในวันที่ 11 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ราคาชุดละ 600 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2558 - 8 มกราคม 2559 โทร.0-5698-0120 และ 0-5698-0125 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.kohthepo.org

ผู้ประกาศ

นางสาวมะลิ อินทร์เอม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ

ข่าวที่ 21

สอบราคาจ้างเหมาจัดทำผิวทางและงานเครื่องหมายจราจร โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคปซิล

 

รายละเอียดอื่นๆ

สายบ้านพุสำโรง - บ้าหนองสองห้อง อำเภอบ้านไร่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 743,900 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 - 8 มกราคม 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 11 มกราคม 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 700 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2558 - 8 มกราคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 22

สอบราคาจ้างเหมาจัดทำผิวทางและงานเครื่องหมายจราจร โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคปซิล

 

รายละเอียดอื่นๆ

สายบ้านหนองยาง - บ้านหนองมะกอก อำเภอหนองฉาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 740,600 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 - 8 มกราคม 2559 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 11 มกราคม 2559  ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

ในราคาชุดละ 700 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2558 - 8 มกราคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ  นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 23

ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

รายละเอียดอื่นๆ

อำเภอหนองขาหย่าง ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านทุ่งปาจาน หมู่ที่ 5 ตำบลดงขวาง เนื่องจากมีผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง จำนวน 4 ราย และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการขอรับรายละเอียดเอกสารสอบราคาและยื่นซองใบเสนอราคา ปรากฎว่าไม่มีผู้ที่ขอรับเอกสารฯดังกล่าวยื่นซองใบเสนอราคาแต่อย่างใด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

 

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

 

 

ติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา

 

ผู้ประกาศ

นายพีระพล ตัณฑโอภาส

นายอำเภอหนองขาหย่าง