ข่าวประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน มกราคม 2560

   เป็นศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัดอุทัยธานี   

ข่าวที่ 1

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 แห่ง บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ดี ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,657,100.-บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dnp.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5622-1140 ต่อ 610 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่ 2

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จำนวน 4 แห่ง บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ดี ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 6,000,000.-บาท(หกล้านบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dnp.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5622-1140 ต่อ 610 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่ 3

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 20,012.000.-บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.abmutt.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1589 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเชน หมั่นเขตรกิจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี