ข่าวประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน มกราคม 2561

   เป็นศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัดอุทัยธานี   

ข่าวที่ 1

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 แห่ง บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ดี ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,657,100.-บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dnp.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5622-1140 ต่อ 610 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่ 2

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จำนวน 4 แห่ง บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ดี ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 6,000,000.-บาท(หกล้านบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dnp.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5622-1140 ต่อ 610 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่ 3

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 20,012.000.-บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.abmutt.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1589 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเชน หมั่นเขตรกิจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน เสริมสร้างความปลอดภัยและเชื่อมโยงการคมนาคมขอส่งปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยาง แอสฟัสท์ติกคอนกรีตแบบ Overlay สายบ้านหนองโสน - บ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 10,310,000.-บาท (สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-7054 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายรณรงค์ เทพรักษ์

นายอำเภอซับใหญ่ รักษาราชการในตำแหน่ง นายอำเภอหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทน ผู่ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสยร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าวัดเขาวง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปริมาณงานกว้าง 6.00 เมตร ยาว 794 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,764 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร และป้ายโครงการแบบชั่วคราวและถาวร จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,763,000.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-9105 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอดิเรก อุ่นโอสถ

นายอำเภอบ้านไร่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 6

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,215,023.78 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thapthanhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-0026 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุชิน คันศร

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 7

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ปะรกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.9-0007 สายบ้านหนองหญ้าปล้อง - บ้านทุ่งรกฟ้า หมู่ที่ 5,6 ตำบลหนองหญ้าปล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,763,600.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งเเต่วันที่ 30 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรีนยร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคาดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thapthancity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-0245 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอภิวัฒน์ ธานีตระกูล

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน