ข่าวประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

   เป็นศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัดอุทัยธานี   

ข่าวที่ 1

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินขี้เหล็ก - บ้านบางหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี (อน.ถ.15002) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,909,750.-บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 1,000.- (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.hadthanong.go.gh หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0959 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายม้วน เขียวอุบล

นายกเทศมนตรีตำบลหาดทนง

ข่าวที่ 2

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหาดทนง - บ้านบางกุ้งหมู่ที่ 4 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี (อน.ถ.15001) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,630,350.-บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 1,000.- (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.hadthanong.go.gh หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0959 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายม้วน เขียวอุบล

นายกเทศมนตรีตำบลหาดทนง

ข่าวที่ 3

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 15 รายการ 1.ยูนิตทำฟัน 1 รายการ 2.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอด จำนวน 1 รายการ 3.ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด จำนวน 1 รายการ 4.เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 รายการ 5.เตียงตรวจภายในไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 6.เตียงทำคลอดปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 รายยการ 7.หม้อแช่พาราฟิน จำนวน 1 รายการ 8.เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกด้วยไฟฟ้าราวปีกกนพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 1 รายการ 9.เตียงผู้ป่วยชนิดสามำกราวปีกนกพร้อมเบาะเสาน้ำเกลือตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง จำนวน 1 รายการ 10.เครื่องส่อง หู ตา จำนวน 1 รายการ 11.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ pacs จำนวน 1 รายการ 12. เครื่องชั่งน้ำหนักทารกแบบดิจิตอล จำนวน 1 รายการ 13.เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 รายการ 14.เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา จำนวน 1 รายการ 15.เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,319,000.-บาท(สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://banraihospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-9000 ต่อ 114 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิชาญ แป้นทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไร่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผู้ประกาศ

นายเติมพันธุ์ คำปุ้ย
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าวที่ 5

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 994,500.-บาท(เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9085 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

ร้อยตรี ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 6

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดขยายสระสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-7054 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอซับใหญ่ รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 7

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,967,000.-บาท(สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5657-1390 ต่อ 17989 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอำนวย เกิดแก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 8

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 660,000.-บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thapthanhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-0026 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุชิน คันศร นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 9

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 994,500.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9085 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอสว่างอารมณ์