ข่าวประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

   เป็นศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัดอุทัยธานี   

ข่าวที่ 1

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบจำนวน 2 หลัง ( 4 ห้องและ 3 ห้อง ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 6,130,000.- (หกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 500.- (ห้าร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.uthaiuthai.go.th และ www.gprocument.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5657-1390 ต่อ 17989 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายไมตรี ไตรติลานันท์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,330,000.-บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.uthaiuthai-dol.com.และ www.gprocument.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5697-0162 ต่อ 4 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวสุธีร์ ญาณชโลทร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 3

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างขุดลอกเปิดทางน้ำคลองเขาหินเทินหมู่ที่ 16 บ้านเขาหินเทิน ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,120,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocument.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-7096 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอลานสัก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างขุดลอกเปิดทางน้ำคลองห้วยเปล้า หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเปล้า ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,120,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocument.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-7096 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอลานสัก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างขุดลอกเปิดทางน้ำคลองเขาไม้นวน หมู่ที่ 18 บ้านเขาไม้นวน ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,220,000.-บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocument.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-7096 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอลานสัก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 6

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างขุดลอกเปิดทางน้ำคลองใหม่สามัคคี หมู่ที่ 19 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,120,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocument.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-7096 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอลานสัก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 7

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บ้านหนองปลามัน) ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุมทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 661,000.-บาท (หกแสนหกหมื่่นหนึ่งพันบบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocument.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2310 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเสวก พุทธรักษา นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 8

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 พร้อมขุดลอก ในพื้นที่หมู่ที่ 1( 2 จุด ) หมู่ที่ 3( 2จุด ) หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 8,396,400.-บาท(แปดล้านสามเเสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocument.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-9105ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอดิเรก อุ่นโอสถ นายอำเภอบ้านไร่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี