ข่าวประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน สิงหาคม 2560

   เป็นศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัดอุทัยธานี   

ข่าวที่ 1

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเเยกทางหลวงหมายเลข 333 - วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวทางจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,549,000.-บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 10.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 300.- (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที 9 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.uthaipao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 บ้านปางสรรค์ (รายละเอียด ประมาณการที่ อบต.กำหนด) ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ระหว่างเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,041,800.-บาท(สี่ล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ชั้น 2)

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปและประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ชั้น 2)ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 10.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 3,500.- (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.khokkwai.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-4272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจำนงค์ แก้วพะเนียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย

ข่าวที่ 3

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 โครงการ ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ระหว่างเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,741,500.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ชั้น 2)

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ชั้น 2)ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 11.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.khokkwai.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-4272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายจำนงค์ แก้วพะเนียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย

ข่าวที่ 4

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเรียนเทศบาลวัดหลวงราชวาส ตามเเบบแปลนเทศบาลเมืองอุทัยธานี เลขที่ A56/2559 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 6,000,000.-บาท (หกล้านบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 14,678,840.-บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาท)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจักจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กรมราชทัณฑ์ www.correct.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1588 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายณรงค์ คงปิ่น

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 6

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต สายทาง บ.ปากะบาด - บ.ท่าดินแดง ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 12,069,240.17 บาท (สิบสองล้านหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทสิบเจ็ดสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 6,000.-บาท (หกพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร

ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 7

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องเสียงและระบบภาพในห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประย่อยและห้องประชุม จำนวน 2 โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,999,000.-บาท(สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 8

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า LED ป้าย (เมืองพระชนกจักรี) บนยอดเขาสะเเกกรัง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,013,800.-บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 9

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววัดเขาหินเทิน หมู่ที่ 4 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงก่อนวันเสนอราคาในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9085 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ

นายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 10

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายทดแทนฝายใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,528,000.-บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงก่อนวันเสนอราคาในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9085 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ

นายอำเภอสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 11

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกหม้อ - บ้านบึงทับเเต้ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี -ช่วงที่ 1 จาก(กม.0+000 ถึง กม.0+650) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 650 เมตร -ช่วงที่ 2 จาก (กม.1+350 ถึง กม.1+900) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 550 เมตร (ฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ซีล) -ช่วงที่ 3 จาก (กม.1+900 ถึง กม.2+450) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 550 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,044,000.-บาท (สี่ล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและแระกวดราคาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 15.00 -15.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 700.-บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaipao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 12

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้ 1.เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 3 เครื่อง 2.เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 3 เครื่อง

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

 

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดสอบถามมายังโรงพยาบาลอุทัยธานี ผ่านทางอีเมล์ wanwipa.t@mophegp.mail.go.th ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โดยโรงพยาบาลอุทัยธานี จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.uth.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th วันที่ 24 สิงหาคม 2560

ผู้ประกาศ

นายสุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 13

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯบริเวณหน้าร้านซูซูกิ ถนนเติมศิริ ช่วงบรรจบทางหลวงหมายเลข 333 ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองอุทัยธานี เลขที่ A29/2559 จำนวน 1 ซุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 4 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,178,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 12 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 11.00 - 11.30 น. ณ สถานที่ กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคารชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน)ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 14

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณ กม.3+770 ทางหลวงหมายเลข 333 ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองอุทัยธานี เลขที่ A28/2559 จำนวน 1 ซุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 4 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,291,000.-บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 12 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่ กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคารชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน)ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 15

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก โรงสีสามเกษตร ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลหนองแก โรงสีมั่นคงธัญญา อำเภอเมืองอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,547,000.-บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคารชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยเเล้วก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthatthani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2310 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเสวก พุทธรักษา

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 16

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน หมูที่ 14 ตำบลหนองกระทุ่ม ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 5,754,000.-บาท(ห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยเเล้วก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอนุชา พัสถาน

นายอำเภอทัพทัน ปฏิบัติราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 17

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนคสล.สายเกาะพะยอมหมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,900,000.-บาท(สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยเเล้วก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอนุชา พัสถาน

นายอำเภอทัพทัน ปฏิบัติราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 18

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทัพทัน - อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,312,000.-บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยเเล้วก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอนุชา พัสถาน

นายอำเภอทัพทัน ปฏิบัติราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 19

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมช่วงท้ายบ้านนางต้อยถึงบริเวณบ้านนายบำรุง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,200,000.-บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยเเล้วก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-0754 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายพีระพล ตัณฑโอภาส

นายอำเภอหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 20

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านตะคล้อ ถึง บ้านหนองผักกาด หมู่ที่ 4-7 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,330,000.-บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 3,500.-บาท (สามพันห้าบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยเเล้วก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-0796 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอลงกต วรกี

นายอำเภอลานสัก ปฏิบัติราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 21

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกนองผักกาด ถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนองแหน - บ้านหนองผักกาด หมู่ที่ 6 - 7 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,300,000.-บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,500.-บาท (สองพันห้าบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยเเล้วก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-0796 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอลงกต วรกี

นายอำเภอลานสัก ปฏิบัติราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 22

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บ.ปากกะบาด - บ.ท่าดินแดง ตำบลสแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 12,069,240.17บาท(สิบสองล้านหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทสิบเจ็ดสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 6,000.-บาท (หกพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยเเล้วก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 23

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง อน.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3456 - บ.บุ่งฝาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 13,851,834.10 บาท (สิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทสิบสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 6,000.-บาท (หกพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยเเล้วก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 24

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะผิวทางลาดยาง สายทาง บ้านห้วยคต - บ้านหูช้าง อ.ห้วยคต อ.บ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 31,360,000.-บาท (สามสิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 25

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านบึงทับแต้ ตำบลหลุมข้าว อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,410,800.-บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยเเล้วก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-7054 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายพีระพล ตัณฑโอภาส

นายอำเภอหนองขาหย่าง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 26

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการย้อนรอยเสด็จประพาสต้น จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1444 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายศรัทธา คชพลายุกต์

ปลัดจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 27

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ บรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 12 ตัน จำนวน 1 ตัน ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,000,000.-บาท(สามล้านบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 8 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์บริหารส่วนตำบลหนองสรวง

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 3,000.-บาท(สามพันบาทถ้วน) ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-2484 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสุทัตตา ทองคำดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

ข่าวที่ 28

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 จำนวน 1 เครื่อง 5.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง 6.เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง 7.เครื่องกระตุกปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 8.เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง 9.หม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 1 เครื่อง 10.เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 11.หม้อเเช่พาราฟิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในวันที่ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลทัพทัน www. thapthanhospital.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-0026 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุุชิน คันสร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 29

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทวาย จำปา หมู่ที่ 4 บ้านประดาหัก ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,367,000.-บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงก่อนวันเสนอราคาในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-1241 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายรังสรรค์ วัฒนพานิช

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอหนองฉาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 30

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวบุญลือ เภตรา หมู่ที่ 10 บ้านเกาะเเก้ว ถึงหมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,866,500.-บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงก่อนวันเสนอราคาในระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-1241 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายรังสรรค์ วัฒนพานิช

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอหนองฉาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 31

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัญญติ มาถึงบ้านนายเหล่า ทิพย์รังศรี หมู่ที่ 4 บ้านประดาหัก ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,484,000.-บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงก่อนวันเสนอราคาในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-1241 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายรังสรรค์ วัฒนพานิช

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอหนองฉาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 32

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 -จัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง(อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 88 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 14,678,840.-บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาท)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจักจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กรมราชทัณฑ์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1588 ต่อ 46 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายณรงค์ คงปิ่น

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 33

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 พร้อมขุดลอก ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 (2 จุด) หมู่ที่ 3 ( 2 จุด) หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 (รวม 8 จุด) ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 9,941,400.-บาท (เก้าล้านเก้าเเสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจักจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-9105 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอดิเรก อุ่นโอสถ

นายอำเภอบ้านไร่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี