ข่าวประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน กันยายน 2560

   เป็นศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัดอุทัยธานี   

ข่าวที่ 1

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 พร้อมขุดลอก ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 (2 จุด) หมู่ที่ 3 (2 จุด) หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 (รวม 8 จุด) ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 9,941,400.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยสามารถโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-9105 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอดิเรก อุ่นโอสถ

นายอำเภอบ้านไร่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้ การจัดซื้ออาหารดิบสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวม 88 รายการ จำนวน 1 โครงการ

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ จังหวัดอุทัยธานี www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1588 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 3

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสีข้าวขนาด 8-10 ตัน/วัน/8ซ.ม.รวมอุปกรณ์พรร้อมอาคารโรงคลุมขนาดไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,390,000 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://webhost.cpd.go.th/uthai หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1105 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา

สหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี